eser hakkında

Kutadgu Bilig, İslâmiyet sonrası Türk edebiyatının bize ulaşan ilk eseridir. Türk yazı dilinin Eski Türkçe dönemine ait temel dil yadigârlarından biridir. 11. yüzyılda yazılmıştır.
Türkçe bir kelime olan kut devlet, saadet; Kutadgu Bilig ise kutluluk bilgisi, devlet olma bilgisi, saadet bilgisi, devlet idaresi bilgisi anlamlarına gelir. Eserde iki dünyada da mutlu olabilmek için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.
Kutadgu Bilig dil, tarih, sosyoloji ve düşünce tarihi açısından önemli bir eserdir. Devlet yönetimiyle ilgili öğütler verdiği için bu eser, aynı zamanda güzel bir siyasetname örneği olarak da değerlendirilmiştir.
Kutadgu Bilig, dört şahıs arasında geçen diyaloglardan oluşur. Bunlardan Hükümdar Kün-Toğdı adaleti, vezir Ay-Toldı saadeti, vezirin oğlu Ögdülmiş aklı, Ögdülmiş’in akrabası ve zahid bir kişi olan Odgurmış da kanaat ve akıbeti temsil eder. Eserin anlatımında kullanılan karşılıklı konuşma tarzı, esere yer yer bir tiyatro havası vermiştir.
Kutadgu Bilig, eserin önsözünde han dili diye isimlendirilen Kâşgar- Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Bu lehçe, Karahanlılar döneminde Orta Asya Türkçesi’ne, İslâmî kültüre ait kelimelerin karışmasıyla oluşmuştur.
Kutadgu Bilig, aruz ölçüsü ile mesnevî şeklinde yazılmış 6645 beyitten oluşan manzum bir eserdir. Kitaba sonradan ilâve edilen 77 beyitlik manzum mukaddime yani eserin girişi, bu sayıya dahil değildir.

Yusuf Has Hacib
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!