1)   "Kendisine Napolyon'un:
- Programınız nedir? sorusuna:
- Ben yürürüm. Programım kendiliğinden çıkar, dediği hatırlatılması üzerine:
- Ama o türlü giden sonunda başını Saint-Helen kayalarına çarpar, cevabını vermiştir."

Mustafa Kemal'in bu cevabı onun hangi özelliğinin bir göstergesidir?
2) Zaferden sonra barış konferansı delegeliğine kim görevlendirilir?
3) "Enver büyük planlardan, büyük fikirlerden çabuk umutlanır, canlanırdı. Teferruatla uğraşmazdı. Mustafa Kemal realistti. Parlak projeler, göz kamaştırıcı her şey onda bir güvensizlik yaratırdı. Büyük fikirler onu sihirlemezdi. İnce hesap ve uzun yargılamalardan sonra karar verirdi."
  Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
4) "Birinci Dünya Harbi üzerine yazdığım hatıraların adı…………….idi." Yazarın, boş bırakılan yere gelmesi gereken eseri aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Hiçbirimiz olmasaydık Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk yine başarırdı. Ama o olmasaydı hiçbirimiz onun yaptığını yapamazdık" Yukarıdaki sözler kime aittir?
6) Mustafa Kemal aşağıdaki tarihlerin hangisinde albaylık rütbesine yükselir?
7) "Ruslar üçüncü orduya saldırmadan önce Bitlis- Muş dolaylarında harekete geçtiler. Mustafa Kemal usta bir manevra ile Rusları püskürttü ve Bitlis'le Muş'u geri aldı. Bu başarısının sonucunda rütbesi yükseltildi."
  Ruslara karşı kazandığı zaferden sonra Mustafa Kemal hangi rütbeye yükseltilir?
8) "Bir defa İsmet Paşa'yı telefonla arayan Yusuf İzzet Paşa, Mustafa Kemal'le görüşmek istediğini söyler. Telefonu Mustafa Kemal'e verirler:
- Beni aramışsınız, buyurun!
- Gizli emirlerinizi bildirmediniz. Yani geri çekilme lâzım geldiği vakit istikametimiz nere olacaktır?
Pek kızan Mustafa Kemal, daha savaşa girmeden kaçmayı düşünen bu komutana:
- Paşa, paşa, gizli emrim senin kemiklerinin orada gömülmesidir, der."

Mustafa Kemal Yusuf İzzet Paşa ile yaptığı bu görüşmeden sonra hangi tarihî emrini verir?
9) "Hürriyetsiz ve güneşsiz kalmak, yatağımın altındaki tahtayı ikide bir gazla yakarak…" Falih Rıfkı seksen sekiz gün hapishanede kaldığı sırada yatağının altındaki tahtayı niçin gazla yakar?
10) "Komşularından Kadri Bey adında bir binbaşının oğlu Ahmet, Askerî Rüştiyeye gidiyordu. Onun asker esvabına imrenen Mustafa üniformalı subaylar gibi olmak hevesine kapıldı."
  Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal'in asker olma isteğine nasıl karşılık verir? 
11) Atatürk hakkında "Bozkurt" adlı kitabı yazan, mütarekede İngiliz subayı olarak İstanbul'a gelen yazar kimdir?
12) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak karargâha aldığı subaylardan değildir?
13) "Geceyi nöbet içinde kendini kaybeden bir ağır hasta gibi, hezeyan içinde geçirdim."cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
14) "Büyük devletler Türkler ve Yunanlılarla bir arada konuşmak üzere bir konferans toplamaya karar vermişlerdir." Cümlede bahsedilen konferans hangi şehirde düzenlenmiştir?
15) Çerkez Ethem'in milletvekili olan kardeşinin adı nedir?
16) "16 Mart'ta İngilizler İstanbul'u işgal edince de Anadolu İstanbul'dan büsbütün koparak tam beş hafta sonra 23 Nisan'da ……………..yeni Türk devletinin temelleri atılacaktı."
  Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
17) "Ahmet Cevdet Bey, Paşa'ya: 'Mademki cumhuriyet bir
emr-i vâki suretinde ilân edildi, (Kendisi böyle anlatmıştı) demek ki, Mecliste cumhuriyete muarız kuvvetli bir hizip var. Fakat cumhuriyet tamam olmadı. Bunun icabatını Meclisten nasıl geçireceksiniz? Yoksa başka emr-i vâkiler oluncaya kadar cumhuriyet böyle eksik mi kalacak? Medreseler, şer'iye mahkemeleri, Şer'iye Vekâleti vs. ne zaman kalkacak? Teşkilât-ı Esasiye'deki din maddesi kalacak mı?' sorusunu yöneltince Paşa da, meclisten geçse de geçmese de, bunların hepsinin yapılacağını söyler."

Mustafa Kemal'in Ahmet Cevdet Bey'e verdiği bu cevap  onun hangi yönünü ortaya koyar? 
18) "Ferik Fahri Paşa komutasında bir kolordu göndermiştik. Bu kolordunun kurmay başkanlığına Trablus'tan dönen Ali Fethi Bey, harekât şubesi müdürlüğüne de Derne'den dönen Mustafa Kemal Bey getirilmişlerdi."
Mustafa Kemal'in görev aldığı bu kolordunun görevi nedir?
19) Galatasaray Lisesi kaç yılında kurulmuştur?
20) "Avrupa Türkiye'sini kaybettik. Bulgar ordusu Çatalca'ya geldi, dayandı. Hiç unutmam Manastır düştüğü vakit hece vezninde bir şiir yazmaya başlamıştım. Ben şiiri bitirinceye kadar Edirne düştü. Hece sayısı uyduğu için adını Edirne'ye çevirdim. Bu şiirim gazetede yayımlandı."
Yazarın "Edirne" adlı şiiri hangi gazetede yayımlanır? 
21)   "Meşrutiyette de…………..dergisi en ileri fikirlere açık görünürdü. Latin yazısına başlangıç olmak üzere ilk defa latin rakamlarını dergisinde kullanan Abdullah Cevdet'tir."
  Abdulah Cevdet'in ilk defa latin rakamlarını kullandığı dergisinin adı nedir?
22) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşman donanması ve Yunan zırhlısı İstanbul'a girmiştir. İstanbul'a giren Yunan zırhlısının adı nedir?
23) Atatürk övülmekten hiç şüphesiz hoşlanmakla beraber, mesela Türkiye'de yayımlanmasına izin verilmeyen Armstrong'un, kendisi hakkında yazmış olduğu eserini çok beğenmiştir.
  Armstrong'un bahsedilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?
24)   "Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kuruluşunu da, şahsî kıskançlıklar, rekabetler veya geçimsizlikler gibi basit sebeplere bağlamak, çok üstün körü bir şeydir. Böyle bir yorum hiçbir şey öğretemez. Hâdiseler üzerinde fikir yorabilecek kabiliyetleri olmayanların yakıştırmalarından ibarettir."
Yukarıdaki metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
25) "Nureddin Paşa'nın biri İzmir'de biri İzmit'te tertip ettiği iki linçin hikâyesi gene o vakitler, bizi ikrah (tiksinme) içinde bırakmıştır. Bunlardan biri İzmir metropolidi Meletyos öteki de ''Peyam-ı Sabah'' yazarı ……………."
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?