1) "Yangın artık bir sele benzeyen alevi ile denizi kaplayan filo arasında, on binlerce Rum, Ermeni ve Yunanlı içinden, Mustafa Kemal bir Tanrı iradesi gibi geçti, gitti."
Yukarıdaki cümlede bahsedilen yangın hangi şehirde meydana gelir?
2) "Enver Paşa'da Alman gizli ödeneğinden kırk beş bin lira kalmış. Bunun on beş bin lirasını bana, on beş bin lirasını Talat Paşa'ya verdi. Gerisini de kendisine alıkoydu."
  Enver Paşa kırk beş bin lirayı hangi amaçla arkadaşlarına paylaştırır? 
3) 1924'te başvekil olan Fethi Okyar'ın bu görevi hangi olayla sonlanarak İsmet Paşa'ya devredilir?
4) Zaferden sonra barış konferansı delegeliğine kim görevlendirilir?
5) Erzurum Kongresi sırasında kongreye başkanlık etmesi için Mustafa Kemal'le birlikte düşünülen isim aşağıdakilerden hangisidir?
6) "Hayat ve sergüzeştleri kendisini bir şeye inandırmıştır: Biz Batılı bir millet ve bir Batı devleti olmadıkça kurtulamayız. Bizi Batılı bir millet olmaktan ve bir Batı devleti hâline gelmekten alıkoyan gelenekler ve müesseseler kalkmalıdır. Taassuba karşı açıkça cephe alınmalıdır. Halk, kara kuvvetin pençesinden kurtarılmalıdır. Halkı biz yetiştirmeliyiz. Onu kara kuvvet yobazlarının eğitimine bırakmamalıyız."
Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal'e göre tek kurtuluş yolunun batılılaşmadan geçtiği ve bunun nasıl sağlanacağı anlatılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkenin ve milletin batılılaşması adına atılacak adımlardan biri
olamaz?
7) Almanya'dan hiçbir umut kalmadığını gören ittihatçıların İzzet Paşa'nın önderliğinde kurdukları yeni partinin adı nedir?
8) Mustafa Kemal, Garp Cephesi komutanlığına İsmet Paşa'yı getirmeden önce kimi atamayı düşünmüştür?
9) Önceleri "Türkata" olarak önerilen, mecliste hayli tartışıldıktan sonra daha ahenkli ve manalı olan "Atatürk" soyadı Mustafa Kemal'e kimden armağan kalır?
10) "Komşularından Kadri Bey adında bir binbaşının oğlu Ahmet, Askerî Rüştiyeye gidiyordu. Onun asker esvabına imrenen Mustafa üniformalı subaylar gibi olmak hevesine kapıldı."
  Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal'in asker olma isteğine nasıl karşılık verir?
11) Mustafa Kemal şapkayı ilk defa nerede giyer?
12) Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada Mustafa Kemal hangi görevdedir?
13) "Enver büyük planlardan, büyük fikirlerden çabuk umutlanır, canlanırdı. Teferruatla uğraşmazdı. Mustafa Kemal realistti. Parlak projeler, göz kamaştırıcı her şey onda bir güvensizlik yaratırdı. Büyük fikirler onu sihirlemezdi. İnce hesap ve uzun yargılamalardan sonra karar verirdi."
  Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
14) "19 Mayıs'ta Damat Ferit Paşa hükûmeti büsbütün hürriyet ve itilafçı bir karakter almıştır. Yeni harbiye nazırı müstesna!" Metinde sözü edilen Harbiye Nazırı kimdir?
15) "Birkaç gün sonra Brest-Littowsk'a doğru İstanbul'dan ayrıldım. Berlin'e varır varmaz doğru Adlon Oteline gittim. Mustafa Kemal Paşa'yı sordum. Henüz yatakta imiş. Fakat bekletmedi. O hâliyle beni kabul etti."
  Mustafa Kemal kaldığı otelde kimi kabul eder?
16) "Atatürk bal veren bir çiçek değil her çiçeğin kendine göre balını almasını bilen bir arı idi." Cümlede uygulanan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
17)   "Meşrutiyette de…………..dergisi en ileri fikirlere açık görünürdü. Latin yazısına başlangıç olmak üzere ilk defa latin rakamlarını dergisinde kullanan Abdullah Cevdet'tir."
  Abdulah Cevdet'in ilk defa latin rakamlarını kullandığı dergisinin adı nedir?
18) Ali Kemal, Falih Rıfkı evine misafir geldiğinde ona hangi konuda fıkra anlatır?
19) "Yüz binlerin ölümüne göz kırpmadan bakan, ateşte dövülmüş ve kanda soğumuş bu irade, bir ana kalbi kadar yumuşamıştı." cümlesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
20) "Talât Paşa'nın bu sözü samimi idi. Şüphe yok fakat keşke devlet ölmeseydi…" Metinde uygulanan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
21) Türkiye Birinci Dünya Savaşı'nda kendisine saldırılmadıkça eline tüfek almaması gereken bir durumda idi. Buna rağmen Alman hayranlığıyla ön plana çıkan ve ülkeyi harbin içerisine sokan kimdir?
22) Mustafa Kemal'in Atatürkçülüğü hangi okulda başlar?
23) "Mustafa Kemal o gün, komutan olarak verdiği emirde şöyle diyordu: 'Size ben saldırı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." Mustafa Kemal bu sözü nerede söyler?
24) "Mustafa Kemal'in birinci imtihanı Harbiye'de subay olduğu sıralarda başından geçenlerdi; ikinci imtihanı ise Libya'da savaşlarda verdiği mücadeleler; üçüncü imtihanı ise………."
Mustafa Kemal'in üçüncü imtihanı nedir?
25) "Saltanatı kaldırma teklifi meclise geldiğinde iki kişi bu teklife açıkça muhalefette bulunarak padişahlığı müdafaa eder. Bunlardan biri, sonradan Mustafa Kemal'i öldürmek istediği için İzmir'de idam edilir."
Yukarıda bahsedilen ve aynı zamanda Lâzistan milletvekili de olan bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?