1) Politika dışındaki Türkiye aydınları ve halkı Mustafa Kemal'i ilk defa burada kahraman olarak tanımıştır. Türk halkı, Mustafa Kemal'i daha çok nerede tanımıştır?
2) "Sonraları Sarıkamış Savaşı'na katılan bir hekimin günü gününe tuttuğu notları okumuştum. ……………….cepheye giden üstsüz başsız askerlerimizi görünce:
  - Yahu bunları soğuktan ölmeye götürüyorsunuz, demiş."

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak karargâha aldığı subaylardan değildir?
4) "Bu Selanik'te uzun süre kalmış, Zübeyde Hanım'ı tanıyan bir Bulgar kadını idi. Mustafa'yı içeri alarak:
  - Nereye gidiyorsun? dedi.
  Kadıncağız güçlükle Mustafa Kemal'i kararından vazgeçirebildi."

  Bulgar kadın Mustafa Kemal'i hangi kararından vazgeçirir?
5) "İsmet Bey  için en önemli mesele; bölük subaylığı yapmak, kültür ve insan vasıfları bakımından itibar temin etmekti. Onun gayretleri ile bütün topçu fırkasında yeni bir talim terbiye anlayışı yayıldı. Genç subayların ısrarı ile bütün topçu fırkasına tâbiye öğretmeni seçildi."
  Paragrafta uygulanan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
6) Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen askerî ıslahat heyetinin başkanlığını kim yapamaktadır?
7) "Avrupa Türkiye'sini kaybettik. Bulgar ordusu Çatalca'ya geldi, dayandı. Hiç unutmam Manastır düştüğü vakit hece vezninde bir şiir yazmaya başlamıştım. Ben şiiri bitirinceye kadar Edirne düştü. Hece sayısı uyduğu için adını Edirne'ye çevirdim. Bu şiirim gazetede yayımlandı."
Yazarın "Edirne" adlı şiiri hangi gazetede yayımlanır? 
8) Atatürk'ün son köpeğinin adı nedir?
9) Türkiye'ye kıyasla Japonların, çok daha kısa bir mühlet içinde büyük devletlerin arasında yer almalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
10) "Fırat'ın yanından geçen şose üzerine yamaçtan düşen bir metre kutrunda kaya yolu tıkamıştı. Arabanın geçmesine imkân yoktu. Yanlarına bir kazma almışlardı…Mustafa Kemal eski açık bir arabada idi."
  Metinde bahsedilen olay nerede geçer?
11) "Bazı milletvekilleri meclise 'Büyük Millet Meclisine üye seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak veya seçim çevresi içinde oturmuş olmak şarttır. Göç yolu ile gelenlerden Türkler ve Kürtler yerleşme tarihinden beş yıl geçmiş ise seçilebilirler." şeklinde bir teklif sunar; ancak kabul edilmez.
Meclise böylesi bir teklifin sunulmasının amacı nedir?
12) "16 Mart'ta İngilizler İstanbul'u işgal edince de Anadolu İstanbul'dan büsbütün koparak tam beş hafta sonra 23 Nisan'da ……………..yeni Türk devletinin temelleri atılacaktı."
  Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
13) Falih Rıfkı Atay beş arkadaşıyla beraber hangi gazeteye ortak olur?
14) Aşağıdakilerden hangisi 5 Aralık 1918'de Türk Wilsoncular Birliği adına ABD başkanı Woodrow Wilson'a dilekçe veren aydınlarımızdan değildir?
15) "Nihayet yangının kızıl ve korkunç dili, hemen önümüzdeki binaların çatılarını yakalamaya başladı. Çıkmak lâzımdı. Fakat nasıl?" Yukarıdaki metinde hangi aktarım çeşidi vardır?
16) "Balkan Savaşlarında donanmamız yenildiği vakit başında bulunduğu Hamidiye kruvazörü ile denize açılarak Yunan kıyılarını döven, bir komutandı." Metinde hangi söz sanatı uygulanmıştır?
17) "Cumhuriyet'in kurulmasından sonra meclisteki bazı milletvekilleri 'vatana hizmetinden ötürü mükafatlandırmak gayesiyle M. Kemal Paşa'ya bir milyon lira verilmesi' için kanun teklifi hazırlamak ister. Bunu haber alan M. Kemal Paşa, bu kanun teklifini alır ve yırtar."
Yukarıdaki olaydan hareketle M. Kemal Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18) Erzurum Kongresi sırasında kongreye başkanlık etmesi için Mustafa Kemal'le birlikte düşünülen isim aşağıdakilerden hangisidir?
19) "Birinci Dünya Harbi üzerine yazdığım hatıraların adı…………….idi." Yazarın, boş bırakılan yere gelmesi gereken eseri aşağıdakilerden hangisidir?
20) "Hayat ve sergüzeştleri kendisini bir şeye inandırmıştır: Biz Batılı bir millet ve bir Batı devleti olmadıkça kurtulamayız. Bizi Batılı bir millet olmaktan ve bir Batı devleti hâline gelmekten alıkoyan gelenekler ve müesseseler kalkmalıdır. Taassuba karşı açıkça cephe alınmalıdır. Halk, kara kuvvetin pençesinden kurtarılmalıdır. Halkı biz yetiştirmeliyiz. Onu kara kuvvet yobazlarının eğitimine bırakmamalıyız."
Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal'e göre tek kurtuluş yolunun batılılaşmadan geçtiği ve bunun nasıl sağlanacağı anlatılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkenin ve milletin batılılaşması adına atılacak adımlardan biri
olamaz?
21) "Ah, hiç olmazsa bir iki kasaba alsak da öyle dursak…" cümlesinde hangi duygu ağır basmaktadır?
22) "Harp müddetince Tasvir-i Efkâr gazetesini birlikte çıkaran Yunus Nadi ile Velid Ebüzziya ayrılmışlardı. Daha sonra Yunus Nadi başka bir gazete kurdu."
  Yunus Nadi, Velid Ebüzziya'dan ayrıldıktan sonra hangi gazeteyi kurar?
23) "Shakespeare'in kralı başvekilini tacını bırakıp vatandaş olmakla tehdit ettiği gibi, Mustafa Kemal de kızdıkça: 'Millete giderim.' derdi." cümlesinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
24) "Merkezi Umumi'nin ittihatçı üyeleri harp yazlarında  Büyükada'ya göç ederler Yat Kulübü'ne yahut kiralık köşklere yerleşirlerdi.
  Yat Kulübü'nün iki parolası vardı."

  Aşağıdakilerden hangisi Yat Kulübü'nün parolasıdır?
25) "Mustafa Kemal zaferi bir eline geçirse, hemen geriye
dönerek kılıcını gericiliğin tepesine indirecekti. Fakat onu,
ister istemez, başının üstünde taşır görünmek lâzımdı. Yalnız Teşkilât-ı Esasiye ve hilâfet müessesesine dair hocaların
koymak istedikleri teminatı bin dereden su getirerek

atlatmaya muvaffak oluyordu."

Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili deyimin cümleye kazandırdığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?