1) "Avrupa Türkiye'sini kaybettik. Bulgar ordusu Çatalca'ya geldi, dayandı. Hiç unutmam Manastır düştüğü vakit hece vezninde bir şiir yazmaya başlamıştım. Ben şiiri bitirinceye kadar Edirne düştü. Hece sayısı uyduğu için adını Edirne'ye çevirdim. Bu şiirim gazetede yayımlandı."
Yazarın "Edirne" adlı şiiri hangi gazetede yayımlanır? 
2) "19 Mayıs'ta Damat Ferit Paşa hükûmeti büsbütün hürriyet ve itilafçı bir karakter almıştır. Yeni harbiye nazırı müstesna!" Metinde sözü edilen Harbiye Nazırı kimdir?
3) "Nihayet yangının kızıl ve korkunç dili, hemen önümüzdeki binaların çatılarını yakalamaya başladı. Çıkmak lâzımdı. Fakat nasıl?" Yukarıdaki metinde hangi aktarım çeşidi vardır?
4) "Geçen otuz yıllık geçmişe doğru ne zaman başımı çevirsem o tepeyi bir türlü gözden kaybedemem. Hatıralarımı o tepenin hükmü veya etkisi altından kurtaramam. Onun için bu kitabın adını ……………koydum."
  Yazara ait olan bu sözlerde boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
5) Manastır idadisini bitiren Mustafa Kemal 13 Mart 1889'da Pangaltı'da ……………..girdi. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun sözcük aşağıdakilerden hangidir?
6) "Fırka toplantısındaki görüşmeler hayli uzun sürdü. Akşama doğru, grup toplantısı, Meclis toplantısına çevrilerek, İkinci Millet Meclisi'nin milletvekilleri saat sekiz buçukta Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'ndaki tadilleri kabul ettiler ve Mustafa Kemal'i Türkiye'nin ilk Cumhurreisi seçtiler."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
7) "Bu 400 sayfalık tercüme, Türkçenin başlıca anıtlarından biridir. Bugün bir Türk çocuğu, üstünden asırlar geçen bu kitabı, daha dünkü Fecr-i âti nesrinden bir kat daha kolaylıkla okur."
Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
8) "Birinci Dünya Harbi üzerine yazdığım hatıraların adı…………….idi." Yazarın, boş bırakılan yere gelmesi gereken eseri aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Osmanlı Âyan Meclisi üyelerinden Şam'lı…………………devrinin sayılı şişmanlarındandı. 1918'de kış mevsimini Karlsbad kaplıcalarında geçirmişti."
  Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun sözcük aşağıdakilerden hangidir?
10) "907 rakımlı Ankara'da ısı en yüksek olarak birkaç gün 37.5 dereceye çıkabilir. On yılda, yalnız tek bir gün müstesna, sıfırın altında 20.5 dereceden aşağıya düşmez. Gece gündüz ısı farkı nihayet 25 derecedir."
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
11) "… savaşları, çete devrinden çıkan Anadolu nizamlı ordusunun kazandığı ilk zaferlerdir." Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
12) "Atatürk bal veren bir çiçek değil her çiçeğin kendine göre balını almasını bilen bir arı idi." Cümlede uygulanan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
13) "Geceyi nöbet içinde kendini kaybeden bir ağır hasta gibi, hezeyan içinde geçirdim."cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
14) "Meclis cepheye bir heyet yollamaya karar verdi." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
15) "Ahmet Cevdet Bey, Paşa'ya: 'Mademki cumhuriyet bir
emr-i vâki suretinde ilân edildi, (Kendisi böyle anlatmıştı) demek ki, Mecliste cumhuriyete muarız kuvvetli bir hizip var. Fakat cumhuriyet tamam olmadı. Bunun icabatını Meclisten nasıl geçireceksiniz? Yoksa başka emr-i vâkiler oluncaya kadar cumhuriyet böyle eksik mi kalacak? Medreseler, şer'iye mahkemeleri, Şer'iye Vekâleti vs. ne zaman kalkacak? Teşkilât-ı Esasiye'deki din maddesi kalacak mı?' sorusunu yöneltince Paşa da, meclisten geçse de geçmese de, bunların hepsinin yapılacağını söyler."

Mustafa Kemal'in Ahmet Cevdet Bey'e verdiği bu cevap  onun hangi yönünü ortaya koyar? 
16) Mustafa Kemal veliaht Vahdettin ile hangi ülkeye yolculuk yapar?
17) "Sakarya Muharebesi'nde ordumuz Yunanlılara karşı büyük kayıplar vermeye başlayınca bazı milletvekilleri Mustafa Kemal'in başkomutan olmasını ister. İlk etapta Mustafa Kemal bu sorumluluğu doğrudan doğruya üstüne almak istemez. Ancak teklif sahiplerinde Sakarya zaferinin ancak onun cephe başında bulunması ile mümkün olacağı inancı hâsıl olunca Atatürk, başkomutan olmayı bir şartla kabul eder."
Atatürk'ün ileri sürdüğü bu şart aşağıdakilerden hangisidir?
18) Almanların Birinci Dünya Savaşı'ndaki beklentileri nedir?
19)   "Bir gün İttihat ve Terakki 'nin gizli bir toplantısında fikirlerini açıkça söyleme fırsatı buldu ve onları eleştirdi. Merkez çoğunluk bu eleştirileri bir ayrılık gibi gördü ve onu Üsküp'e gönderdiler."
  İttihatçılar Mustafa Kemal'i Üsküp'e hangi görevle gönderir?
20) "Onun için ise ya şerefle gelecek zamanlara gitmek yahut o yaşta lekelenmek vardı. Menfaat karşısında küçülenlerden büyük yetişmez. Mustafa Kemal, doyum payı almakta kararsız  olan bir arkadaşına sordu:
  - Bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa yarının mı?
  - Elbette yarının.
  - Öyleyse elbette pay alamazsın."

  Mustafa Kemal bu sözleriyle neyi anlatmak istemiştir?
21) "Ferik Fahri Paşa komutasında bir kolordu göndermiştik. Bu kolordunun kurmay başkanlığına Trablus'tan dönen Ali Fethi Bey, harekât şubesi müdürlüğüne de Derne'den dönen Mustafa Kemal Bey getirilmişlerdi."
Mustafa Kemal'in görev aldığı bu kolordunun görevi nedir?
22) "Enver büyük planlardan, büyük fikirlerden çabuk umutlanır, canlanırdı. Teferruatla uğraşmazdı. Mustafa Kemal realistti. Parlak projeler, göz kamaştırıcı her şey onda bir güvensizlik yaratırdı. Büyük fikirler onu sihirlemezdi. İnce hesap ve uzun yargılamalardan sonra karar verirdi."
  Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
23) "Büyük devletler Türkler ve Yunanlılarla bir arada konuşmak üzere bir konferans toplamaya karar vermişlerdir." Cümlede bahsedilen konferans hangi şehirde düzenlenmiştir?
24) "Genç erkan-ı harp yüzbaşısı için en önemli mesele; bölük subaylığı yapmak, kültür ve insan vasıfları bakımından itibar temin etmekti. Onun gayretleri ile bütün topçu fırkasında yeni bir talim terbiye anlayışı yayıldı. Genç subayların ısrarı ile bütün topçu fırkasına tâbiye öğretmeni seçildi."
  Paragrafta tanıtılan kişi kimdir?
25) "Ruslar üçüncü orduya saldırmadan önce Bitlis- Muş dolaylarında harekete geçtiler. Mustafa Kemal usta bir manevra ile Rusları püskürttü ve Bitlis'le Muş'u geri aldı. Bu başarısının sonucunda rütbesi yükseltildi."
  Ruslara karşı kazandığı zaferden sonra Mustafa Kemal hangi rütbeye yükseltilir?