1) "Mustafa Kemal'i, sadece hüküm ve nüfuz sürmek için iktidar peşinde koşan bir hırs maceracısı olarak tanıyanlar, onun ele geçebilecek en parlak ikbâle erdikten sonra dahi durmadığını, bilâkis zaferini de, bu ikbâlini de fikirleri uğruna tehlikeye attığını görerek şahsı üzerine yeni bir anlayış edinmeli idiler. Mustafa Kemal, yeni düzeni kurmak dâvasında kendisi ile beraber olmak şartı ile, herkesle işbirliği yapmak istemiştir. İzmir'de Velid hâdisesindeki sabrı ve hoş görürlüğü, o güne kadar aleyhine yazmadığını bırakmıyan Hüseyin Cahit'le münasebetleri de bunu gösterir. Daima o reddedilmiştir. Keşke böyle olmasaydı, keşke bütün eski arkadaşları ve kafa terbiyeleri ile tabiî Cumhuriyetçiler onun etrafında kalabilseydiler..."
Yukarıdan metne göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
2) "Mustafa Kemal, hükûmet reisi olarak, kendi davasını birlikte yürütebileceği bir ikinci aradığı vakit aklına ilk gelen ……... olmamıştır. …….. olmuştur. "
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun isimler aşağıdakilerden hangisidir?
3) "Damat Ferit Paşa'dan saray da umut keser. Anadolu'daki itaatsizliği önleyebilmek, memleketi  padişah etrafında toplamak üzere sessiz bir 'hamiyetli paşa' bulur."
  Damat Ferit Paşa'nın yerine kim getirilir?
4) "Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için gereken en belli başlı vasıtadır. Gaye, fikirdir. Zaferin, bir fikri kazandırdığı kadar değeri vardır. Bir fikri kazandırmaya yaramayan zafer kalamaz. Her büyük meydan savaşından sonra yeni bir âlem doğmalıdır. Yoksa başlı başına zafer boşuna bir çaba olur."
Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
5)   "Bir gün İttihat ve Terakki 'nin gizli bir toplantısında fikirlerini açıkça söyleme fırsatı buldu ve onları eleştirdi. Merkez çoğunluk bu eleştirileri bir ayrılık gibi gördü ve onu Üsküp'e gönderdiler."
  İttihatçılar Mustafa Kemal'i Üsküp'e hangi görevle gönderir?
6) "Mustafa Kemal zaferi bir eline geçirse, hemen geriye
dönerek kılıcını gericiliğin tepesine indirecekti. Fakat onu,
ister istemez, başının üstünde taşır görünmek lâzımdı. Yalnız Teşkilât-ı Esasiye ve hilâfet müessesesine dair hocaların
koymak istedikleri teminatı bin dereden su getirerek

atlatmaya muvaffak oluyordu."

Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili deyimin cümleye kazandırdığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
7) "Ordunun kuruluşu ile Sakarya Zaferi arasındaki devir üzerine bir hayli hatıra yazılmıştır. Bu hatıralar birbiri ile ve hepsi Atatürk'ün nutku ile çatışıp durur. Atatürk, İsmet Paşa'yı Ali Fuad Cebesoy ve Refet Bele'ye karşı tutmuştur ve kendisine hakkı olmadığı şerefleri vermiştir, iddiası ileri sürülmüştür. Tenkitçilere göre İnönü soyadı Atatürk'ün bir kayırmasından ibarettir. Bu zaferler onun değildir. Ethem kuvvetlerinin kaldırılması bile, bazı hatıralarda, ona mal edilmez. Demokrasi devrinde İnönü Zaferi tarih kitaplarından silinecek kadar ileri gidilmiştir."
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?
8) "13 Kasım'dan beri düşman donanmaları İstanbul Limanı'ndadır. Harp suçluları ile politika zenginlerinin çoğu memleketten kaçmıştır. Hiçbir günahları olmadığını sananlar, mesela Hüseyin Cahit ve Cavit, gazetecilere: '…………..….' derler."
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9) "Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: ……………....! İnanışlarına öylesine bağlı idi."
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10) "Birkaç gün sonra Brest-Littowsk'a doğru İstanbul'dan ayrıldım. Berlin'e varır varmaz doğru Adlon Oteline gittim. Mustafa Kemal Paşa'yı sordum. Henüz yatakta imiş. Fakat bekletmedi. O hâliyle beni kabul etti."
  Mustafa Kemal kaldığı otelde kimi kabul eder?
11) Mustafa pek küçük yaşta öksüz kalır. Ailenin geçineceği olmadığı için anası oğlunu okuldan alarak Lankaya taraflarında bir yere gider. Anasının Mustafa'yı götürdüğü yer neresidir?
12) "Bir gün Müslüman memleketlerinden birinde (Mısır'da) bağımsızlık davası için çalışan liderlerden biri, Mustafa Kemal'i görmeye gelmişti. Kendisine:
- Bizim hareketin de başına geçmek istemez misiniz? diye sordu.
Olabilecek şey değildi ama, insan yoklamalarını pek seven Mustafa Kemal:
- Yarım milyonunuz bu uğurda ölür mü? diye sordu.
Adamcağız yüzüne bakakaldı:
- Fakat paşa hazretleri yarım milyonun ölmesine ne lüzum var? Başımızda siz olacaksınız ya... dedi.
- Benimle olmaz, beyefendi hazretleri, yalnız benimle olmaz. Ne zaman halkınızın yarım milyonu ölmeye karar verirse o vakit gelip beni ararsınız."

Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
13) "Avrupa Türkiye'sini kaybettik. Bulgar ordusu Çatalca'ya geldi, dayandı. Hiç unutmam Manastır düştüğü vakit hece vezninde bir şiir yazmaya başlamıştım." Yazarın yazdığı şiirinin adı nedir?
14) Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada Mustafa Kemal hangi görevdedir?
15) "İsmet Bey  için en önemli mesele; bölük subaylığı yapmak, kültür ve insan vasıfları bakımından itibar temin etmekti. Onun gayretleri ile bütün topçu fırkasında yeni bir talim terbiye anlayışı yayıldı. Genç subayların ısrarı ile bütün topçu fırkasına tâbiye öğretmeni seçildi."
  Paragrafta uygulanan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
16) İstiklâl mahkemesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
17) "Osmanlı Devleti düvel-i muazzamanın himayesi altında yaşayabilir. Hatta aynı devletlerin teminatı ile meşruti bir hayat evrimi geçirmelidir." Yukarıdaki düşünce kime aittir?
18) Türk ordusunun Sakarya Savaşı'ndan sonraki taarruzu sırasında Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın taarruz emrini dinlemeyen kolordu komutanı kimdir?
19) Mustafa Kemal veliaht Vahdettin ile hangi ülkeye yolculuk yapar?
20) "Enver büyük planlardan, büyük fikirlerden çabuk umutlanır, canlanırdı. Teferruatla uğraşmazdı. Mustafa Kemal realistti. Parlak projeler, göz kamaştırıcı her şey onda bir güvensizlik yaratırdı. Büyük fikirler onu sihirlemezdi. İnce hesap ve uzun yargılamalardan sonra karar verirdi."
  Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
21) "Mustafa Kemal büyük işler görmek isteyen insanlar için sabırlı olmak ve fırsat kollamak gerektiğini bilirdi. Bu nedenle İttihatçılarla fazla uğraşmadan kenara çekilmeyi bildi. Aldığı yeni göreviyle Sofya'ya gitti."
  Mustafa Kemal Sofya'ya hangi görevle gitti?
22) "Ruslar üçüncü orduya saldırmadan önce Bitlis- Muş dolaylarında harekete geçtiler. Mustafa Kemal usta bir manevra ile Rusları püskürttü ve Bitlis'le Muş'u geri aldı. Bu başarısının sonucunda rütbesi yükseltildi."
  Metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
23) "Az da olsa bir başarıyı, halk güvenini artırma yolunda kullanmak kolaydır." cümlesi ile aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
24) "Mustafa Kemal'in "Takımın Muharebe Talimi", "Bölüğün Muharebe Talimi" adlı General………………'dan çevirme iki eseri vardır."
  Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
25) "Mustafa Kemal bir tatlı su Türk'ü değil, hür fikirli bir Türk devrimcisi idi. Fes ve şapka demek, medeniyet demek olmadığını pek iyi bildiğine şüphe yoktu. Fakat başlık değiştirmenin din ve iman değiştirme olduğu gibi batıl inanışlara saplanan ve mıhlanan bir kafaya, hiçbir ileri tefekkür ışığı vurmayacağını da bilirdi. Asıl mesele kafanın içindeki batıl inanışları söküp atmakta idi. Bu başlık değil, baş davası idi."
Yukarıdaki metinde
asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?