1) """Beyrek gel, bundan sonra muradına eriş! dedi. Beyrek söyledi: Han'ım Kazan, yoldaşlarımı çıkarmayınca, Hisar'ı almayınca muradıma erişemem! dedi."" Hikâyede bahsi geçen hisar aşağıdakilerden hangisidir? (KAM BÜRE'NİN OĞLU BAMSI BEYREK)"
2) "Ağız dilden beş kelime haber bana, kara başım kurban olsun babam sana!"                                                                      Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
                             (KAZAN BEY OĞLU URUZ BEY'İN ESİR OLMASI)                                         
3) "Bir kıyamet savaş oldu, meydan dolu baş oldu."                                             Yukarıdaki cümlede yer verilen edebî sanat aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
                                       (KAM BÜRE'NİN OĞLU BAMSI BEYREK)
4) "Türk edebiyatında taşıdığı değer kadar edebî değeri bakımından da Dede Korkut'un dünya edebiyatında söz götürmeyen bir yeri vardır."
Altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
5) "Beri gel başımın bahtı, evimin tahtı;
 Evden çıkıp yürüyende servi boylum;
 Topuğunda sarmaşında kara saçlım,
 Kurulu yaya benzer çatma kaşlım…"
Yukarıdaki dörtlükte aşağıda söz sanatlarından hangisi yoktur?
                                                     (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
6) "O üç oğlan kaçtı. Dirse Han'ın oğlancığı kaçmadı, ak meydanın ortasında baktı durdu. Boğa da oğlana sürdü geldi. Diledi ki oğlanı helak kılsın."
Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?
                                                      (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
7) "El oğlunu beslemekle oğul olmaz, büyüyünce bırakır gider, gördüm demez." cümlesinde altı çizili sözcükte hangi söz sanatı vardır?
                             (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
8) "Ben Kazan'ın nimetini çok yemişim,                                                               Bilmezsem gözüme dursun.                                                                   Karakoç'ta Kazılık atına çok binmişim,                                                          Bilmezsem bana tabut olsun."                                                                       Yukarıdaki sözleri söyleyen bir kişinin içinde hangi duygunun hâkim olduğu söylenebilir? 
9) "Her yıl altın akça gelirdi. Yiğide, beye verirdik. Hatırları hoş olurdu. Şimdi bunu kime verelim ki hatırı hoş olsun, dedi." Bayındır Han, sonunda altın akçayı kime vermiştir? (BEGİL OĞLU EMREN)
10) "Deli Karçar'ın, kız kardeşini verme şartına karşılık istediği, ancak başına bela olan canlı aşağıdakilerden hangisidir? (BAMSI BEYREK)"
11) "Gümbür gümbür davullar dövüldü."                                     
 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelimeyle aynı anlama gelen bir kelime bulunmaktadır?
12) "Beyrek, şölen yemeğinin üzerine geldi. Karnını doyurduktan sonra tepti. Kazanların aşlarını döktü. Çevirdi, yahninin kimini sağa kimini soluna attı. Sağdan gideni sağ aldı, soldan gideni sol aldı. Haklıya hakkı değer, haksıza yüzü karalığı değer."
Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?
                                                                                (BAMSI BEYREK)
13) "Hanlar hanı Han Bayındır yılda bir kere toy verip Oğuz beylerini konuk ederdi"                                                                             
Altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
                                                    (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
14) "Babasının, anasının elini öptü. Kırk yiğidini yanına aldı. Yedi gün, yedi gece at sürdüler. Kafirin serhattine vardılar. Çadır diktiler. Yüğrük atını koşturup Kan Turalı gürzünü göğe atar; inip yere düşmeden kavrar, tutar."
Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
                                                 (KANGLI KOCA OĞLU KAN TURALI)
15) "Dirse Han, alar sabah yerinden kalkarak kırk yiğidini yanına alıp Bayındır Han'ın sohbetine geldi. Bayındır Han'ın yiğitleri Dirse Han'ı karşılayıp kara otağa oturttular."
Bayındır Han'ın, Dirse Han'ı kara otağa oturtmasının sebebi nedir?
                                (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
16) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nde Oğuzların kendi aralarında savaşmalarının sebeplerinden biridir ?
17) Dede Korkut Hikâyeleri, hangi Türk boyundan hikâyeler sunmaktadır?
18) "Deli Karçar, yalvardı: 'Medet aman, el aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Dede, sen benim elimi kurtar, Tanrı'nın buyruğu ile Peygamberin kavliyle kız kardeşimi Beyrek'e vereyim.'  dedi. Üç kere ağzından ikrar aldı, günahına tövbe etti."
Deli Karçar'ın eline ne olmuştur?
                                                             (BAMSI BEYREK)
19) "Beyreğin başı bunlu oldu. Beyler hep dağıldı. Herkes atına bindi. Beyreği otağına yetiştirdiler, cübbesini üzerine örttüler." Beyreği yaralayan kişi kimdir? (İÇ OĞUZ'A DIŞ OĞUZ'UN ASİ OLUP BEYREĞİN ÖLDÜRÜLMESİ)
20) "Meğer Sultanım, oğlan orada yıkılmıştı. Karga kuzgun kan görüp oğlanın üstüne konmak istedi. Oğlanın iki köpekceğizi vardı. Kargayı, kuzgunu kovalardı, kondurmazdı. Oğlan orada yıkılınca boz atlı … oğlana hâzır oldu, üç defa yarasını eli ile sıvazladı. 'Sana bu yaradan, korkma oğlan ölüm yoktur, dağ çiçeği ile ananın sütü ile senin yarana merhemdir! dedi, kayboldu."
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)"
21) """Kanlı Koca, sevine kıvana kalktı. Ak sakallı pir kocaları yanına aldı. İç Oğuz'a girdi, kız bulamadı. Dolandı. Dış Oğuz'a girdi, bulamadı. … geldi."" Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? (KANGLI KOCA OĞLU KAN TURALI)"
22) Dede Korkut Hikâyeleri'nde konu işlenişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
23) "Bezirganların malını kurtardı, geri döndü. Bezirganlar:
'Bey yiğit, bize erlik işledin, iyilik eyledin. Gel şimdi beğendiğin maldan al' dediler. Yiğidin gözü bir deniz tayı boz aygırı tuttu, bir de altı kanatlı gürzü, bir de tozlu yayı tuttu, bir de kılıcı beğendi. Bu dördünü beğendi: 'Bire bezirganlar, bu aygırı, bu yayı, bu gürzü, bu kılıcı dördünü bana verin.' dedi. Böyle deyince bezirganlar bozuldu."
Bezirganların, yiğit insanın sözlerine bozulmasının sebebi nedir?
                                                            (BAMSI BEYREK)
24) "Meğer Tırabuzan tekfürünün bir azim görklü dilber kızı vardı. Sağına soluna iki koşa yay çekerdi. Attığı ok yere düşmezdi. O kızın üç canavar kalınlığı kaftanı vardı. Babası:'Her kim o üç canavarı bana, yense öldürse kızımı ona veririm' diye vadetmişti."
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta adı geçen üç canavardır?
                        (KANGLI KOCA OĞLU KAN TURALI)
25) Dede Korkut Hikâyeleri, hangi Türk boyundan hikâyeler sunmaktadır?