1) "Yerse yesin, yemezse dursun, gitsin, oğlu kızı olmayana Allah Teala, kargamıştır, biz de kargarız, belli bilsin."                                   
Cümlede geçen 'kargamış' kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
                                                       (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
2) "Beyrek bu acı sözleri işitince kalktı, ağlaya ağlaya kırk yiğidinin yanına geldi." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
                                                                                 (BAMSI BEYREK)
3) "Kam Büre'nin Oğlu Bamsı Beyrek" hikâyesindeki 'Banı Çiçek' karakteri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) "Kazan Bey, kâfirin iyice yaklaştığını görünce atından yere indi. Arı sudan abdest aldı. Ak alnını yere koydu, iki rekat namaz kıldı. Adı güzel Muhammed'i andı. Kara dinli kâfire göz kararttı. Haykırdı. At saldı, karşı vardı. Kılıç vurdu. Gümbür gümbür davullar çalındı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
                             (KAZAN BEY OĞLU URUZ BEYİN ESİR OLMASI)
5) "Bezirganlar hazırlık gördüler. Gece gündüz demeyip yürüdüler. Parasarın … Hisarına geldiler." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
6) "Bu oğlan ortaya çıkalı Dirse Han'ın nazarı bize eksildi, gelin bu oğlanı babasına çekiştirelim, olur ki babası bu oğlanı öldürür; yine bizim izzetimiz, hürmetimiz, onun babasının yanında hoş olur, artuk olur, dediler."
Paragraftaki sözler kimlere aittir?
(DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
7) Dede Korkut Hikâyeleri'nde düşmanların başındaki kişinin ortak ismi nedir?
8) Kazan'ın önüne bir su çıktı. Suyla söyleşti. Bakalım neler söyleşti:
"Hasan ile Hüseyin'in hasreti su,
Bağ ile bostanın ziyneti su,
Ayşe ile Fatma'nın bakışı su,
Şahbaz atların içtiği su,
Kızıl develerin geçtiği su,
Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su,
Yurdumun haberini bilir misin, söyle bana,
Kara başım kurban olsun suyum sana!"
Kazan Bey'in suyla söyleşmesinin sebebi nedir?
        (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
9) "Altın tahtına Kazan Bey geçti, oturdu. Yine evini kurdu. Karacuk çobanı imrahor yaptı."
Yukarıdaki paragrafta geçen 'imrahor' ne demektir?
         (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
10) "El oğlunu beslemekle oğul olmaz, büyüyünce bırakır gider, gördüm demez." cümlesinde altı çizili sözcükte hangi söz sanatı vardır?
                             (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
11) Dede Korkut Hikâyeleri, hangi Türk boyundan hikâyeler sunmaktadır?
12) "Gazap ile hatununa söyledi, görelim ne söyledi:
Han kızı yerimden kalkayım mı?
Yakanla boğazından tutayım mı?
Kaba ökçem altına salayım mı? (…)
Han kızı sebebi nedir söyle bana?
Müthiş gazap ederim şimdi sana!.."
Dirse Han, eşine bu sözleri niçin söyler?
                             (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
13) "Bre Han kızı,
Beyrek gideli Bambam tepe başına çıktın mı kız?
Toparlanıp dört yanına baktın mı kız?
Kargı gibi kara saçını yoldun mu kız?
Kara gözden acı yaşını döktün mü kız? "
Şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
                                                                                  (BAMSI BEYREK)
14) "Aslen Kırım Tatarı olup destanların ilk anlatıcısıdır. Hikâyelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Ozan ve kamdır. Paragrafta hakkında bilgi verilen hikâye kahramanı kimdir?"
15) "Türk edebiyatının orta dönemdeki en güzel nesri Dede Korkut Hikâyeleri'dir. (I) Bu hikâyelere 'destani hikâye"" demek doğru olur. (II) Bunlarda Oğuz halkının inançları, yaşantıları, töreleri, savaşları, özellikle yetenekleri yer alır. (III) Hikâyelerin dili XVI. yüzyıl Anadolu Türkçesidir. (IV) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?"
16) Dede Korkut Hikâyeleri, hangi Türk boyundan hikâyeler sunmaktadır?
17) """Bay Büre Bey, söyledi. 'Oğul, ulu Oğuz beylerini odamıza okuyalım. Nasıl yol gösterirlerse ona göre iş edinelim.' dedi. Ulu Oğuz beylerini hep okudular. Odalarına çağırdılar. Geldiler, yediler, içtiler, söz açtılar, danıştılar, konuştular. 'Bu kızı istemeye kim varabilir?' dediler. En uygun kişiyi buldular. ' ..., varsın!' dediler."" Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (BAMSI BEYREK)"
18) "İndiler, çoban, dağarcığı çıkardı. Kazan, çobanla kuzuyu yedi. Kazan, düşündü:'Eğer şimdi, çobanla kâfire varacak olursam büyük Oğuz beyleri benim başıma kakacaklar…"
Kazan Bey'in, Oğuz beylerinin başına kakacaklarını düşündüğü konu nedir?
          (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
19) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nden değildir?
20) """Beyrek gel, bundan sonra muradına eriş! dedi. Beyrek söyledi: Han'ım Kazan, yoldaşlarımı çıkarmayınca, Hisar'ı almayınca muradıma erişemem! dedi."" Hikâyede bahsi geçen hisar aşağıdakilerden hangisidir? (KAM BÜRE'NİN OĞLU BAMSI BEYREK)"
21) "Han kızı yerimden kalkayım mı? Yakanla boğazından tutayım mı? Kaba ökçem altına salayım mı? Kara polat öz kılıcımı elime alayım mı?" Oğul sahibi olamadığı için bu sözleri hanımına söyleyen kişi kimdir? (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
22) "Hey kız
Ne ağlarsın, ne sızlanırsın ağam diye
Yandı bağrım, yandı içim
Meğer senin ağan yok olmuştur
Yüreğine kaynar yağlar koyulmuştur…"
Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
                                                                                  (BAMSI BEYREK)
23) "Salur Kazan Esir Olup Oğlu Uruz'un Çıkarması" adlı hikâyede Kazan'ın uyuması neden "küçücük ölüm" diye ifade edilmiştir?
24) Dede Korkut Hikâyeleri'nde konu işlenişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
25) "Gümbür gümbür davullar dövüldü."                                     
 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelimeyle aynı anlama gelen bir kelime bulunmaktadır?