1) "Kâfirler oğlana aman verdiler, elini çözdüler, gözünü açtılar."      
Altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisini getirmek daha uygun olur?
2) "Yaman sızlıyor!
 Sarı yılan sokmadan,
 Akça tenim kalkıp şişiyor!
 Yalnızca oğul görünmez, bağrım yanar!"
Dörtlükte geçen 'bağrı yanmak' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
                                                    (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
3) "Bay Büre Bey, söyledi. 'Oğul, ulu Oğuz beylerini odamıza okuyalım. Nasıl yol gösterirlerse ona göre iş edinelim.' dedi. Ulu Oğuz beylerini hep okudular. Odalarına çağırdılar. Geldiler, yediler, içtiler, söz açtılar, danıştılar, konuştular.'Bu kızı istemeye kim varabilir?' dediler. En uygun kişiyi buldular. 'Dede Korkut, varsın!' dediler."
Kız istemeye niçin Dede Korkut'u göndermek isterler?
                                                            (BAMSI BEYREK)
4) "Tepegöz, Oğuz'dan çıktı. Bir yüce dağa vardı. Yol kesti. Adam aldı. Büyük harami oldu. Üzerine birkaç adam gönderdiler. Ok attılar, batmadı; kılıç vurdular, kesmedi; süngü ile dürttüler, ilmedi. Çoban çoluk kalmadı, hep yedi. Oğuz'dan dahi adam yemeye başladı."
Tepegöz'e hiçbir silahın tesir etmemesinin sebebi nedir?
                        (BASAT'IN TEPEGÖZ'Ü ÖLDÜRMESİ)
5) "Boğa ile oğlan bir hamle çekiştiler. İki kürek kemiğinin üstüne boğanın köpük bağlandı. Ne oğlan yener ne boğa yener. Oğlan fikreyledi, der."
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
                                                  (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
6) Kazan'ın önüne bir su çıktı. Suyla söyleşti. Bakalım neler söyleşti:
"Hasan ile Hüseyin'in hasreti su,
Bağ ile bostanın ziyneti su,
Ayşe ile Fatma'nın bakışı su,
Şahbaz atların içtiği su,
Kızıl develerin geçtiği su,
Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su,
Yurdumun haberini bilir misin, söyle bana,
Kara başım kurban olsun suyum sana!"
Kazan Bey'in suyla söyleşmesinin sebebi nedir?
        (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
7) "Kazan beyin yurduna gece yarısı geldi. Altın büyük evleri kafirler talan ettiler. Kuğulara benzer kızlar, gelinler çığrıştılar, tavla tavla şahbaz atlarına bindiler. Katar katar kızıl develerini çekip götürdüler. Zengin hazinesini, bol akçasını yağma ettiler."                                                                                               Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
                              (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
8) "Kam Büre'nin Oğlu Bamsı Beyrek" hikâyesinde Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi olan kızın adı nedir?
9) "Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı" hikâyesinde, Tırabuzan tekfürünün kızını almanın şartı nedir?
10) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nde Oğuzların kendi aralarında savaşmalarının sebeplerinden biridir ?
11) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nden değildir?
12) Dede Korkut kitabındaki boylarda, Oğuz Türklerinin Anadolu'ya yerleşme dönemlerindeki feodal-epik beylik düzenini, hayatlarını, bütün özellikleriyle buluyoruz. Hanlarhanı … Han'ın çevresinde toplanan Oğuz beylerinin savaşçı-derebey törelerine bağlı hayatlarının bütün ayrıntıları, bu boylara yansımış bulunmaktadır.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13) Dede Korkut Hikâyeleri ilk olarak hangi devlet zamanında yazıya dökülmüştür?
14) "Deli Karçar, yalvardı: 'Medet aman, el aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Dede, sen benim elimi kurtar…" Paragrafta adı geçen 'Deli Kaçar' kimdir?
15) """Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenden otuz üç akça alırdı."" Yukarıda bahsedilen kişi kimdir? (DUHA KOCA OĞLU DELİ DUMRUL)"
16) "Bezirganlar hazırlık gördüler. Gece gündüz demeyip yürüdüler. Parasarın … Hisarına geldiler." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17) "Türk edebiyatında taşıdığı değer kadar edebî değeri bakımından da Dede Korkut'un dünya edebiyatında söz götürmeyen bir yeri vardır. Türlü dillerde, bunların arasında yabancı radyo konuşmalarında, kitabı söz konusu edenler, ona tanınmış büyük destanların yanında yer vermişlerdir.  Odise Yunanistan, Siegfried destanı Cermen dil alanı için ne ise Dede Korkut kitabı da Türkler için odur yargısına varanlar olmuştur."
Paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18) "Bu oğlan ortaya çıkalı Dirse Han'ın nazarı bize eksildi, gelin bu oğlanı babasına çekiştirelim, olur ki babası bu oğlanı öldürür; yine bizim izzetimiz, hürmetimiz, onun babasının yanında hoş olur, artuk olur, dediler."
Paragraftaki sözler kimlere aittir?
(DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
19) "Hakk'ın dergâhına yüz döndürüp adı güzel Muhammed (a.s)'dan şefaat dileyip hüngür hüngür ağlayıp yanık ciğerini dağladı." cümlesinde geçen 'ciğerini dağlamak' kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
                              (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
20) "Dede Korkut kitabındaki boylarda, Oğuz Türklerinin Anadolu'ya yerleşme dönemlerindeki feodal-epik beylik düzenini, hayatlarını, bütün özellikleriyle buluyoruz. Hanlarhanı … Han'ın çevresinde toplanan Oğuz beylerinin savaşçı-derebey törelerine bağlı hayatlarının bütün ayrıntıları, bu boylara yansımış bulunmaktadır. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
21) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut'un diğer bir ismidir?
22) "O zamanlar oğullar ataya muhalefet etmezdi. Oğul ata sözün iki etmezdi. İkilerse o oğulu kabul etmezlerdi."                                
Yukarıdaki metne göre babalara karşı öncelikli olarak hissedilmesi gereken duygu aşağıdakilerden hangisidir?
                            (KAZAN BEY OĞLU URUZ BEY'İN ESİR OLMASI)                                         
23) "O üç oğlan kaçtı. Dirse Han'ın oğlancığı kaçmadı, ak meydanın ortasında baktı durdu. Boğa da oğlana sürdü geldi. Diledi ki oğlanı helak kılsın."
Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?
                                                      (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
24) "Kanlı Koca, sevine kıvana kalktı. Ak sakallı pir kocaları yanına aldı. İç Oğuz'a girdi, kız bulamadı. Dolandı. Dış Oğuz'a girdi, bulamadı. … geldi."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
                        (KANGLI KOCA OĞLU KAN TURALI)
25) "Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır basar." sözü neyi anlatmaktadır?