1) "Çünkü o mesut zamanlarda millî cemaat teşkilatına mâliktik."cümlesinde geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Aca Hayal, Tatlı Hakikat)
2) "Düşündüm ki bir devlet Timurlenk'in karşısında bizim olduğumuz gibi mağlup olsa bile tekrar dirilebilir. Lakin böyle meş'um bir dava fırkasına çatarsa bittiği gündür, müebbeden dirilemez; harici düşman böyle meş'um (uğursuz, kötü) bir davacı fırkasına çatarsa bittiği gündür, müebbeden dirilemez; harici düşman böyle bir düşmandan yeğdir." Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? (Bir Düşünce)
3) "Şimdiye kadar kaç defa bu son felakete yakın felaketler gördük ve kaç defa da civanmert, azimkâr, dini bütün müncilerimizin himmetiyle kurtulduk. Lakin o kurtuluşlar bir netice vermedi, aradan kırk sene geçmedi ki yeni bir felâkete uğradık ve böyle bu günlere kadar geldik. Osmanlı tarihinde ıslahat ve inkılaplar bir değil, on değil, bütün bir silsiledir..." Esere göre paragrafın devamında aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? (Gönül Kerestesiyle)
4) "Namık Kemal Bey gibi ruhunu muhitinin en güzidelerinden ta halk insanlarına kadar aynı hararetle sindirmiş bir siyasi daha tasavvur edilemez."
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (Vatan Mefhumu)
5) "Abdülhak Hamid geçen sene Arnavutköyü'nde, bir başına, bir evde ikâmet eder, her sabah da Arnavutköyü'nden Bebek'e yayan gelir, Bebek'te Yaver Efendi'nin lokantasında çay içer, öğleye kadar vaktini tatlı bir muhasebe ile geçirirdi." Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur? (Bebek Şamandırası)
6) "Gönül kerestesiyle bir Yeni şehir ve bâzâr yap!" mısralarında hangi söz sanatı vardır? (Gönül Kerestesiyle)
7) "Sulhü bekleyenler sabırsızdırlar fakat istikbâli bekleyenler değildirler, ümitvardırlar. Sulhü bekleyenler millî hareketi muvaffakiyetlerinin hatırı için, istiklâl bekleyenler bilakis 'mukaddes vazife'yi gören bir hareket olduğu için severler." Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarınndan hangisi kullanılmıştır? (Arslan Gerilir de Öyle Atlar)
8) "Abdülhak Hamid geçen sene Arnavutköyü'nde, bir başına, bir evde ikâmet eder, her sabah da Arnavutköyü'nden Bebek'e yayan gelir, Bebek'te Yaver Efendi'nin lokantasında çay içer, öğleye kadar vaktini tatlı bir müsahebe ile geçirirdi." Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi kullanılmıştır? (Bebek Şamandırası)
9) "Falih Rıfkı'nın evinde o gece uyudum. Sabah, öğleye doğru kalktım, sokağa çıktım, sokakta hiçbir fevkaladelik yoktu. Saraçhanebaşı'ndaki sebilin önünde edebiyat muallimi Süleyman Şevket Bey'e tesadüf ettim." Paragraftaki altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (16 Mart)
10) "Bu edebiyat; çok sıhhatli, temiz havalı, çok sıcaktı; cephaneyi, üstüne çıkıp da berhava edecek zabitlere, gemisini düşmana vermemek için batıracak kaptanlara vücut veriyordu. Yalnız bu edebiyat mazidir." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (Üç Tepe)
11) "Bu fikirler o zaman bilhassa medeniyetperverleri küplere bindiriyordu." cümlesinde geçen altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Millî Fikirler)
12) "Kuzu gibi Anadolu'nun birdenbire aslan kesilişini en sivri akıllılar hâlâ bir türlü tahayyül edemiyorlar."cümlesinde geçen 'tahayyül edememek' söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (O)
13) "Bir nesil evvelkilere mevhum saltanat tatlı bir hayal, milliyet esasları üzerinde bir Türk milliyeti acı bir hakikat görünüyor."cümlesinde hangi söz sanatına örnek vardır? (Yuvaya Dönüş)
14) "Bir sene içinde feleğin bin türlü germ ü serdine rağmen millî hareket birkaç vilayetten bir vatan çıkardı; o vatanda geliri çıkarına uygun bir bütçe, makine gibi muntazam işler bir idare yaptı." Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır? (Eser)
15) "Yunanlıların Çatalca'dan İstanbul minarelerini görmesi mi cihanın sulhüne yarar, yoksa bütün cihanın artık sulhün yüzünü görmesi mi? Bu menfaat bugün umumi bir kanaat oldu." Paragraftaki altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (Bir Vecize)
16) "Harb-ı Umumi'de harikulade maharetler göstermiş, pek çok şan ve şeref kazanmış bir asrın en büyük bir kumandanı olduğu bütün Avrupaca teslim edilmiş olan bir Fransız generali, … Londra'da Yunan murahhaslarına müfit ve muhtasar bir cümle söyledi." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Beklenen Taarruz)
17) "Bu milletleri Avrupa'da olduğu gibi ne terbiye, ne ahlak, ne sanat itilaafları bağlayabiliyor. On aydan beri Beyoğlu'nda tam bir hürriyetle çıkan gazeteleri tetkik edecek insaniyetli bir siyasi, buhranın ne Türk idaresinden, ne adaletsizlikten, ne hürriyetsizlikten değil, ..." Esere göre, paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Şark İnsaniyeti)
18) "Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan" cümlesinde geçen 'dağdağa' sözcüğü eserde hangi anlamda kullanılmıştır? (1918)
19) "Son senelere kadar siyasi tarihin 'şark meselesi' diye başlı başına ayrılmış mahut faslı bir düstura istinat ediyordu: Avrupa'da Türkler bulundukça bir şark meselesi vardır. Türk Avrupa'dan çekildi gibi, boyunduruğundan kurtulan milletler birer birer inkişaf ettiler. Lakin bu defa bir şark meselesi değil, on şark meselesi çıktı." Yukarıdaki paragrafta sözü edilen mesele nedir? (Şark İnsaniyeti)
20) "Milletin nasibini tayin, ancak milletin bağrından kopmuş olan bugünkü vekillerine aittir. Biz ancak devletlerin teklifini nasıl telakki edeceklerini tahmin edebiliriz. Hükûmetin bugünkü beyannamesini okuduktan sonra tutabileceğimiz iki yol olduğunu görüyoruz. Bu iki yoldan biri çapraşık, biri de düzdür." Paragrafta sözü edilen 'düz yol' aşağıdakilerden hangisidir? (İki Yol)
21) "Kadim devirlerde Kartaca'nın, orta devirlerde Endülüs'ün, yeni devirlerde de Lehistan'ın taksimi dillerde destandır, değil mi? Bu üç devletin taksimi zamanlarında da tarihte daima tekerrür eden hâdise tecelli etti." Paragrafta, 'tarihte daima tekerrür eden' sözleriyle kastedilen durum nedir? (Siyasiler)
22) "Millî muhayyilemizde canlanan yeni haritamıza kanaat ettik." cümlesinde yer alan altı çizili kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır? (Müddeâlar)
23) "Venizelos, taraftarlarının elinde dahili hırgür için çok kuvvetli bir kozdur, lakin bu kozla harici siyaseti tekrar oynamaya sataşırlarsa kaybederler, zaten Venizelos bu oyuna yanaşmaz." Paragraftaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (Son Merhale)
24) "Bebek şamandırasının durup durduğu yerde çıkardığı hadiseye dair bin dereden su getiriyorduk." Aşağıdakilerden hangisi altı çizili deyimle anlam bakımından özdeştir? (Bebek Şamandırası)
25) "Gazi Osman Paşa o gün, o saat Rumeli'yi dünya gözüyle bir daha gördü ve akşama girmeden İstanbul'dan şedit bir telgrafla çağrıldı, hususi trenle derhâl döndü, Yıldız Sarayı'na kapandı. Hayatının sonuna kadar çıkamadı." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği vardır?