1) "Bugünlerde etrafımıza bakmak, istikbalde daha neler göreceğimizi anlamaya kâfi. Mahallelerde oynayan şapkalı, şeritli, bayraklı çocukların muhabebe oyunlarından, sokaktan her an bölük bölük geçen tepeden tırnağa dek millî alametlere bezenmiş izcilere kadar gözleri bulandıran karikatür mecmualarından, kütüphane camekânlarındaki kitap kaplarına kadar her şey şark milliyetlerinin ne yalan cidallere hazırlandığını sezdiriyor. Bu cereyanların estiği bir sahada elbette güller açmaz, ..." Esere göre paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması gerekir? (Şark İnsaniyeti)
2) "Nesri gibi güzel bir ruhu olan …, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kudsi bir vazife gibi ifa ediyor. " cümlesinde kendisinden söz edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? (Gafletimizden Bir Safha)
3) "Kuzu gibi Anadolu'nun birdenbire aslan kesilişini en sivri akıllılar hâlâ bir türlü tahayyül edemiyorlar."cümlesinde geçen 'tahayyül edememek' söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (O)
4) "Çünkü İzmir faicasına kadar asıl alâkadar devletler İngiltere ve Fransa'nın akıbetimize dair niyetleri bir muamma idi. Propaganda sahasında da Venizelos zafer atları koşturuyordu. Fransızca bir darbımesel vardır: Bazen felaket bir işe yarar derler. İzmir faciası da Avrupa'nın bir şeyi anlamasına yaradı." Paragrafta sözü edilen, Avrupa'nın anladığı konu nedir? (Yürüyen Bir Fikir)
5) "Buhranın bir İslam ve Hristiyan kavgası olmadığı Balkan Harbi'nin neticeleriyle ... meydanda." cümlesinde boş bırakılan yere 'çok belli, çok açık' anlamlarında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Şark İnsaniyeti)
6) "Gelecek nesiller 16 Mart gününün ne nevi bir facia olduğunu iyi idrak edemeyecekler." 16 Mart tarihinde hangi gelişme olmuştur? (16 Mart)
7) "Bu halk o gün kavuşur annemiz güzel vatana." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? (1918)
8) "Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan" cümlesinde geçen 'dağdağa' sözcüğü eserde hangi anlamda kullanılmıştır? (1918)
9) "Hani bu diplomat Bosna-Hersek'i bizden aşırmak için Balkanlar'da birdenbire vakitsiz bir istila rüzgârı estirdi idi eserinin üstünden on sene geçmedi ki Avusturya, Galiçya'da Osmanlı ordularının yardımına muhtaç oldu, şimdi de o saltanatın yerinde yeller esiyor." Paragrafta sözü edilen diplomat aşağıdakilerden hangisidir? (Siyasiler)
10) "Bu fikirler o zaman bilhassa medeniyetperverleri küplere bindiriyordu." cümlesinde geçen altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Millî Fikirler)
11) "Süleymaniye Camii'ne beraber gitmemizi rica etti, beraber gittik. Caminin kapısından girerken hayretten dondum." Aşağıdakilerden hangisi paragrafta geçen 'donmak' sözcüğüyle aynı anlamda kullanılmıştır? (Bir Hasır ve Bir Külah)
12) "Hâd bir hâle giren şan ve şerefi tabii bir aksülamelle berbat olmadan mağdur, menfi oldu, bir kat daha göze girdi." cümlesinde yer alan 'göze girmek' deyimiyle anlam bakımından aşağıdakilerden hangisi özdeştir? (Giritli Dahi)
13) "Yani fikir ve hareket sahasında, yeni Türk ruhu bir kılıç gibi yazı örsü üzerinde işledikten sonra fiil ve hareket sahasında parladı. Bu şahsiyetleri bu sütunlarda, zaman zaman tasvir etmeye çalışacağım." Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatına örnek vardır? (Yeni Türk Ruhu)
14) "…Tepebaşı'nda Traviata'yı dinlerken Ada'da bir tenis seyrederken bir karnaval kafilesinin geçtiğini görürken teselli buluyorlardı. Bu humma ile bizi ve memleketi özendikleri çerçevede gösteren romanlar yazdılar. Yalnız bütün o edebiyatın şiarı 'Buradan dışarı, bizden başka türlü' dür." Yukarıdaki paragrafta sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (Üç Tepe)
15) "Paris'te bir müzakere idrak ettiğimiz bu sıralarda gelen bir telgraf Elenizmos'un suratına biraz teselli suyu serpti, bu telgraf diyor ki:'Şimdilik kuvvetler müsavidir!" Paragraftaki altı çizili söz hangi anlamda kullanılmıştır? (Kuvvetler Müsavi)
16) "Müverrih Albert Sorel der ki ' Siyasiyatta hiçbir zaman vesileleri sebeplerle karıştırmamalı! Vesilelerin siyasiyatta aldatıcı bir hassaları vardır. Sebep gibi görünürler!' Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? (Siyasiler)
17) "Dün trende zarif bir arkadaşla konuşuyorduk. Arkadaşım güneş batarken kararan İstanbul'a bakıyordu. Ne düşündüğünü sordum. Dedi ki, 'Bu şehre girmek için Fatih'in her topuna doksan manda koşmuştuk. Şimdi koca saltanatı bir mandaya değişeceğiz." Paragrafta sözü edilen 'manda' nedir? (Vatan Mefhumu)
18) "Loti'nin sesi bir daha gürledi. Lâkin bu defa öyle engin, öyle engin ki Loti kara talihimize ağladığı günlerden beri bağrının tellerini hiçbir zaman bu kadar kuvvetle inletmedi diyebiliriz." Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidine örnek vardır? (Bir Ses)
19) "Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan" cümlesinde geçen 'dağdağa' sözcüğü eserde hangi anlamda kullanılmıştır? (1918)
20) "İstanbul'un küçücük dükkânlarında görülen bu resim öyle bir hakikatı ifşa ediyor ki düşmanlarımız göremediler." cümlesinde yer alan altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Bir Resimden Mülhem)
21) "Abdülhak Hamid geçen sene Arnavutköyü'nde, bir başına, bir evde ikâmet eder, her sabah da Arnavutköyü'nden Bebek'e yayan gelir, Bebek'te Yaver Efendi'nin lokantasında çay içer, öğleye kadar vaktini tatlı bir muhasebe ile geçirirdi." Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur? (Bebek Şamandırası)
22) Yahya Kemal'in asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?
23) "İşte Birinci İnönü Meydan Muharebesi'ni kazanacak olan kuvvetin ilk mayası o gün Eskişehir İstasyonu'nda ..." Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (Tahattur ve Tahassüs)
24) "Milletin nasibini tayin, ancak milletin bağrından kopmuş olan bugünkü vekillerine aittir. Biz ancak devletlerin teklifini nasıl telakki edeceklerini tahmin edebiliriz. Hükûmetin bugünkü beyannamesini okuduktan sonra tutabileceğimiz iki yol olduğunu görüyoruz. Bu iki yoldan biri çapraşık, biri de düzdür." Paragrafta sözü edilen 'düz yol' aşağıdakilerden hangisidir? (İki Yol)
25) "Bu devirde muhalefet fevkalade sönmüştü. Ferid Paşa, sukutundan sonra iflas ettiğini idrak eden bir adam hâliyle … çekilmişti." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (16 Mart)