1) "Milletin nasibini tayin, ancak milletin bağrından kopmuş olan bugünkü vekillerine aittir. Biz ancak devletlerin teklifini nasıl telakki edeceklerini tahmin edebiliriz. Hükûmetin bugünkü beyannamesini okuduktan sonra tutabileceğimiz iki yol olduğunu görüyoruz. Bu iki yoldan biri çapraşık, biri de düzdür." Paragrafta sözü edilen 'düz yol' aşağıdakilerden hangisidir? (İki Yol)
2) "…Tepebaşı'nda Traviata'yı dinlerken Ada'da bir tenis seyrederken bir karnaval kafilesinin geçtiğini görürken teselli buluyorlardı. Bu humma ile bizi ve memleketi özendikleri çerçevede gösteren romanlar yazdılar. Yalnız bütün o edebiyatın şiarı 'Buradan dışarı, bizden başka türlü' dür." Yukarıdaki paragrafta sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (Üç Tepe)
3) "Eski Osmanlı Devleti Karlofça'dan Küçük Kaynarca'ya, Küçük Kaynarca'dan Edirne Muahedesi'ne kadar her zararlı muahededen dermansız çıkıyor, birkaç sene sonra eski kanını, eski canını buluyor, …" Anlam akışına göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Acı Hayal, Tatlı Hakikat)
4) "Yunan pençesinden Arnavut istilasını hiçbir el men edemeyecektir." cümlesinde altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir? (Arnavutlar)
5) "Zengin bir sefih, çoluk çocuğunu unutup senelerce heva vü heveslerinin peşinden koşar, hazlarında pûyan olur, vücudunu yıpratır, servetini yer ve en sonra evine döndüğü zaman aile ocağını nasıl zindan gibi görürse saltanatını batıran bir millet de hayatına öyle bir meraretle döner, asıl tabii hayatını dar görür, gözü mazidedir." Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (Yuvaya Dönüş)
6) "Müslüman cemiyeti, kıta kıta, şehir şehir birbirine bağlanmış demir bir şebeke idi." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? (Acı Hayal, Tatlı Hakikat)
7) "Edirne'nin ilhakına hiç toz kondurmadan Müslüman emlakinin ve hayatının muhafazasından dem vuracaktır." cümlesinde geçen altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Vaziyet)
8) "Bir sene içinde feleğin bin türlü germ ü serdine rağmen millî hareket birkaç vilayetten bir vatan çıkardı; o vatanda geliri çıkarına uygun bir bütçe, makine gibi muntazam işler bir idare yaptı." Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır? (Eser)
9) "Geçen seneye kadar Yunanlılar ve bilhassa Şark Rumlarından sonra nice Avrupalılar, hatta nice Türkler … dehasına hayrandılar. Deha kelimesi … yanında bir sıfat gibi zikronuluyordu. " Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Giritli Dahi)
10) "İspat etti ki bir zaman bir aşiretten cihangirane bir devlet çıkaran bu millet o cihangirane devletten bugün bir Türk vatanı çıkaracak kudrettedir." cümlesinde geçen altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Yuvaya Dönüş)
11) "Güçlü kuvvetli, akıllı, bilgili Türk erkeklerinin para kazanamadığı böyle bir devirde, milyonlarca şehit dulları, öksüz çocukları kucaklarında elleri böğründe bekliyor, ancak İslam'ın tevekkülüyle hayata karşı dişlerini sıkabiliyor." Yukarıdaki paragrafta yer alan altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Onların Çocukları)
12) "Bugün bu kadar felakete karşı elimizde muntazam işler yapan yegâne müessese Hilal-i Ahmer'dir. O da beynelmilel bir şirkettir." Yukarıda adı geçen 'Hilal-i Ahmer'in, bugünkü ismi nedir? (İlimle Amel)
13) "Kadim devirlerde Kartaca'nın, orta devirlerde Endülüs'ün, yeni devirlerde de Lehistan'ın taksimi dillerde destandır, değil mi? Bu üç devletin taksimi zamanlarında da tarihte daima tekerrür eden hâdise tecelli etti." Paragrafta, 'tarihte daima tekerrür eden' sözleriyle kastedilen durum nedir? (Siyasiler)
14) Yunanlıların İzmir'e çıktığı günlerde meydanlarda tekbir, dua ve gözyaşlarıyla halka konuşmalar yapan ünlü yazar kimdir?
15) "Yedi sene evveline kadar Avusturya'nın siyaseti inceliğiyle, ustalığıyla, hilekârlığıyla anılırdı."cümlesinde yer alan 'anılmak' sözcüğünün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Siyasiler)
16) "Bugünlerde etrafımıza bakmak, istikbalde daha neler göreceğimizi anlamaya kâfi." cümlesinde geçen 'kâfi' sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Şark İnsaniyeti)
17) "Osman Gazi'nin aşiretinden yüz sene içinde cihangirane bir devlet çıktığını mucize addedenler Ankara'nın muztarip bağrından dört sene içinde yeni bir devletten çıkmasını nasıl telakki ederler, hem de bu istiklâl hangi devlerle güreşti?" Paragrafta yer alan 'telakki etmek' söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Sene Beş)
18) "O kadar yarım yamalak tuttu ki Türkler musalahaya yaramadıktan başka, siyasi düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüş olacak." cümlesinde geçen altı çizili deyim hangi anlamda kullanılmıştır? (Son Merhale)
19) "Maziye gelince onunla kalbimiz doludur, biz de padişahımız Orhan'la Bursa'ya girdikti lakin Konstantin'in girdiği gibi değil; biz de padişahımız Murad'la Edirne'ye girdikti lakin Yunan kralı gibi değil; biz de padişahımız Murad-ı Sani ile İzmir'e girdikti lakin Konstantin'in son ziyareti gibi değil; biz de İstanbul'a, Rumeli'nin Asya'nın birçok şehirlerine girdikti; o girişler birer destandı. Yunanlıların bu karnavalına benzemez. Bu karnavallarla mazinin aynasından o hakiki destanı silecekler mi?" Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? (Kral Karnavalı)
20) "İki sene ardı arkası kesilmeyen o muvaffakıyetlerin şaşaasıyla ismini dillere destan, resmini en büyük siyasilerin çehreleri yanına talik ettirdikten sonra işin …. görünce çekildi." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere 'içinden çıkılması zor bir duruma girmek' anlamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Giritli Dahi)
21) "Biliriz ki için için sulh taraftarıdırlar, ağrıları tuttukça başlarını alıp Anadolu'dan, Trakya'dan savuşmayı cana minnet bilirler, lakin kendiliklerinden yapamazlar." Paragrafta geçen 'için için' söz grubu hangi anlamda kullanılmıştır? (Yunan Buhranı)
22) "Eskişehir'in düştüğünü yazdıkları gün ufuklarımız daraldı idi." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlamın karşıtı bir sözcük kullanılmıştır? (Hatıraların Kuvveti)
23) "Şiirleriyle küçük bir kahraman yaptığı oğlunu İskoç illerinde medeniyete emanet ederken gökten ateşi çalan kahramanı gibi döneceğini tahayyül ediyordu. Meğerse oğlan, müebbeden dönmemek üzere gitmiş! Bu çocuğun serencamı o edebiyatın son götürdüğü merhaleyi ibretle düşünderecek kadar manidar değil mi?" Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman kimdir? (Üç Tepe)
24) "Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan" cümlesinde geçen 'dağdağa' sözcüğü eserde hangi anlamda kullanılmıştır? (1918)
25) "Harb-ı Umumi'de harikulade maharetler göstermiş, pek çok şan ve şeref kazanmış bir asrın en büyük bir kumandanı olduğu bütün Avrupaca teslim edilmiş olan bir Fransız generali, … Londra'da Yunan murahhaslarına müfit ve muhtasar bir cümle söyledi." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Beklenen Taarruz)