1) "Milletin nasibini tayin, ancak milletin bağrından kopmuş olan bugünkü vekillerine aittir. Biz ancak devletlerin teklifini nasıl telakki edeceklerini tahmin edebiliriz. Hükûmetin bugünkü beyannamesini okuduktan sonra tutabileceğimiz iki yol olduğunu görüyoruz. Bu iki yoldan biri çapraşık, biri de düzdür." Paragrafta sözü edilen 'düz yol' aşağıdakilerden hangisidir? (İki Yol)
2) "Fakat Erzurum'dan Dumlupınar'a kadar olan yollar da çok uzundur." cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlam ilişkisin hangisinde doğru verilmiştir? (Bir Sene Evvel Bu Gündü)
3) "Abdülhak Hamid geçen sene Arnavutköyü'nde, bir başına, bir evde ikâmet eder, her sabah da Arnavutköyü'nden Bebek'e yayan gelir, Bebek'te Yaver Efendi'nin lokantasında çay içer, öğleye kadar vaktini tatlı bir müsahebe ile geçirirdi." Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi kullanılmıştır? (Bebek Şamandırası)
4) "Beş asır evvel Türk devleti orda kazanın yaman bir darbesiyle dağıldıydı; bu şehrin adını meş'um bir hatıra gibi anardık. Beş asır sonra yine kazanın yaman bir darbesiyle dağılan Türk Devleti, … dirildi. Artık bu şehrin adını Söğüt'ü andığımız gibi seve seve anacağız." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir? (Bir Düşünce)
5) "Bu halk o gün kavuşur annemiz güzel vatana." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? (1918)
6) "Hâd bir hâle giren şan ve şerefi tabii bir aksülamelle berbat olmadan mağdur, menfi oldu, bir kat daha göze girdi." cümlesinde yer alan 'göze girmek' deyimiyle anlam bakımından aşağıdakilerden hangisi özdeştir? (Giritli Dahi)
7) "Acaba bu kadar insafsızca tahriş ettikleri kanun-ı tabiatın bir aksülameline uğramayacaklar mı? Kral Konstantin'in oynadığı bu dram Shakespeare'in Macbeth'ini andırır. Macbeth vicdanını susturarak ihanet ve cinayetin haddi-i azamını ika ettikten sonra ormanların kendi üzerine yürüdüğünü görmüştü." Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatına örnek vardır? (Yunanca Harp)
8) "Osman Gazi'nin aşiretinden yüz sene içinde cihangirane bir devlet çıktığını mucize addedenler Ankara'nın muztarip bağrından dört sene içinde yeni bir devletten çıkmasını nasıl telakki ederler, hem de bu istiklâl hangi devlerle güreşti?" Paragrafta yer alan 'telakki etmek' söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Sene Beş)
9) "Yani fikir ve hareket sahasında, yeni Türk ruhu bir kılıç gibi yazı örsü üzerinde işledikten sonra fiil ve hareket sahasında parladı. Bu şahsiyetleri bu sütunlarda, zaman zaman tasvir etmeye çalışacağım." Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatına örnek vardır? (Yeni Türk Ruhu)
10) "Fütuhat devremizin tecelligâhı olan şehirdir. Siyasi, askerî, coğrafi, hiçbir ehemmiyeti olmasaydı yalnız fütuhat devri dediğimiz altın devrinin büyük hatıralarıyla … bu milletin haşre kadar rüyasına girer." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir? (Yine Edirne İçin)
11) "Nesri gibi güzel bir ruhu olan …, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kudsi bir vazife gibi ifa ediyor. " cümlesinde kendisinden söz edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? (Gafletimizden Bir Safha)
12) "Türk edebiyatı yeni ünvanını takındığı son elli seneden beri iki tepeden âleme baktı, bu tepelerin biri Çamlıca Tepesi, öteki de …" Esere göre, paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması gerekir? (Üç Tepe)
13) "İstanbul'un küçücük dükkânlarında görülen bu resim öyle bir hakikatı ifşa ediyor ki düşmanlarımız göremediler." cümlesinde yer alan altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Bir Resimden Mülhem)
14) "Bu fikirler o zaman bilhassa medeniyetperverleri küplere bindiriyordu." cümlesinde geçen altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Millî Fikirler)
15) "Bugünlerde etrafımıza bakmak, istikbalde daha neler göreceğimizi anlamaya kâfi. Mahallelerde oynayan şapkalı, şeritli, bayraklı çocukların muhabebe oyunlarından, sokaktan her an bölük bölük geçen tepeden tırnağa dek millî alametlere bezenmiş izcilere kadar gözleri bulandıran karikatür mecmualarından, kütüphane camekânlarındaki kitap kaplarına kadar her şey şark milliyetlerinin ne yalan cidallere hazırlandığını sezdiriyor. Bu cereyanların estiği bir sahada elbette güller açmaz, ..." Esere göre paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması gerekir? (Şark İnsaniyeti)
16) "Napoleon'un meşhur bir ifadesiyle 'muzafferiyetin sevgili oğlu'nu, hepimiz kulak kesilmiş dinliyorduk."cümlesinde geçen 'kulak kesilmek' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır? (Tahattur ve Tahassüs)
17) "Namık Kemal'in zuhurunu düşünürken Fransız şairi Albert Samain'in iki mısraı hatırıma gelir, bu şair der ki:'Hızı kesilmez bir dişi aslan olan irade, hayatı çevik pençesine almış, ta uzaklara götürüyor." Yukarıdaki paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? (Yeni Türk Ruhu)
18) Yazarın, ismini duydukça anlatılmaz bir zevk yaşadığı, Wilhem Tell'in doğduğu, yaşadığı ve İsviçre Cumhuriyeti'ni kurduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
19) "Namık Kemal'in muasırları vatanı belki acı lâkin doğru mefhumunda anlayabilmek için pek hamdılar." cümlesinde hangi aktarma çeşidine örnek vardır? (Vatan Mefhumu)
20) "Köprü'nün Haydarpaşa iskelesinin arkasında demir atan İngiliz zırhlısı heybetli bir yakınlılıkla göze çarpıyordu."cümlesinde yer alan 'göze çarpmak' kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (16 Mart)
21) "Durmuş başında bekler bir kavim türbedârın." cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? (İstanbul'da Bekâmız)
22) "Ziya Paşa, Namık Kemal'le bir devirde yaşayıp arkadaş olacağına, pekala Mahmud-ı Sani'nin ilk senelerinde yaşar ve İzzet Molla ile arkadaş olabilirdi. O derece kendni neslinden değildi. Zafername'sini, Terkib-i Bend'ini, Divan'ında siyasi felsefesine makes olmuş mısralarını göz önüne getirirken Namık Kemal'den farkı derhâl anlaşılır. Bu iki ruh birbirine zıttır. Biri menfi, biri müspettir. Biri eski, biri yenidir. Biri bedbin bir feylesof, biri ümitvar bir şairdir; hasılı biri batıdır biri de doğu." Paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? (Yeni Bir Ruhu)
23) "Buhranın bir İslam ve Hristiyan kavgası olmadığı Balkan Harbi'nin neticeleriyle ... meydanda." cümlesinde boş bırakılan yere 'çok belli, çok açık' anlamlarında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Şark İnsaniyeti)
24) "Kuzu gibi Anadolu'nun birdenbire aslan kesilişini en sivri akıllılar hâlâ bir türlü tahayyül edemiyorlar."cümlesinde geçen 'tahayyül edememek' söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (O)
25) "Yıldırım'ın güvendiği Kara Tatarlar, Ankara'da öteki taraftarları, bizim Türklerimiz de Timurlenk'in maiyetinde eski beylerini görünce çil yavrusu gibi dağıldılar." Paragrafta geçen 'maiyet' sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Bir Düşünce)