1) "Buhranın bir İslam ve Hristiyan kavgası olmadığı Balkan Harbi'nin neticeleriyle ... meydanda." cümlesinde boş bırakılan yere 'çok belli, çok açık' anlamlarında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Şark İnsaniyeti)
2) "Bu fikirler o zaman bilhassa medeniyetperverleri küplere bindiriyordu." cümlesinde geçen altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Millî Fikirler)
3) "Türk edebiyatı yeni ünvanını takındığı son elli seneden beri iki tepeden âleme baktı, bu tepelerin biri Çamlıca Tepesi, öteki de …" Esere göre, paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması gerekir? (Üç Tepe)
4) "Beş asır evvel Türk devleti orda kazanın yaman bir darbesiyle dağıldıydı; bu şehrin adını meş'um bir hatıra gibi anardık. Beş asır sonra yine kazanın yaman bir darbesiyle dağılan Türk Devleti, … dirildi. Artık bu şehrin adını Söğüt'ü andığımız gibi seve seve anacağız." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir? (Bir Düşünce)
5) "Fakat Erzurum'dan Dumlupınar'a kadar olan yollar da çok uzundur." cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlam ilişkisin hangisinde doğru verilmiştir? (Bir Sene Evvel Bu Gündü)
6) "Eski Osmanlı Devleti Karlofça'dan Küçük Kaynarca'ya, Küçük Kaynarca'dan Edirne Muahedesi'ne kadar her zararlı muahededen dermansız çıkıyor, birkaç sene sonra eski kanını, eski canını buluyor, …" Anlam akışına göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Acı Hayal, Tatlı Hakikat)
7) "Ah bu türkü! Yirmi dört sene evvel hangi şehirden, hangi köyden, hangi kulübeden birdenbire aksetti?"cümlesinde yer alan 'aksetmek' sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (Eğil Dağlar)
8) "Devlet-i Osmaniyye Romanov ve Harbsbourg istilası karşısında bir başına kalır. Fakat bu asrın sonunda bir İngiliz diplomatı büyük … ortaya yepyeni bir kaide atar, der ki 'Osmanlı İmparatorluğu'nu Rus istilasına karşı korumanın lüzumunu anlamayan bir İngiliz'le siyasete dair konuşmam." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Basit Bir Tecrübe)
9) "Abdülhak Hamid geçen sene Arnavutköyü'nde, bir başına, bir evde ikâmet eder, her sabah da Arnavutköyü'nden Bebek'e yayan gelir, Bebek'te Yaver Efendi'nin lokantasında çay içer, öğleye kadar vaktini tatlı bir muhasebe ile geçirirdi." Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğine başvurulmuştur? (Bebek Şamandırası)
10) "Bu devirde muhalefet fevkalade sönmüştü. Ferid Paşa, sukutundan sonra iflas ettiğini idrak eden bir adam hâliyle … çekilmişti." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (16 Mart)
11) "Fütuhat devremizin tecelligâhı olan şehirdir. Siyasi, askerî, coğrafi, hiçbir ehemmiyeti olmasaydı yalnız fütuhat devri dediğimiz altın devrinin büyük hatıralarıyla … bu milletin haşre kadar rüyasına girer." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki yer isimlerinden hangisi getirilmelidir? (Yine Edirne İçin)
12) "Harb-ı Umumi'de harikulade maharetler göstermiş, pek çok şan ve şeref kazanmış bir asrın en büyük bir kumandanı olduğu bütün Avrupaca teslim edilmiş olan bir Fransız generali, … Londra'da Yunan murahhaslarına müfit ve muhtasar bir cümle söyledi." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Beklenen Taarruz)
13) "Ben, şimdi müreffeh bir vatanperver, müsterih bir iş adamı olan, böyle bir muasırımızla, hayata beraber girdim. İkimiz ayrı kafada fakat bir yaştaydık. Aynı senede meslek olarak ben hocalığı intihap ettim, o da ticareti. Şimdi de aynı semtte oturuyoruz. Hayatlarımız arasındaki farkı söylemeye hacet var mı? Ben hayat yoldaşlarım bütün muharrirler ve muallimler gibi yaşıyorum, o da kazanç arkadaşları bütün iş adamları gibi ömür sürüyor." Paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? (Vicdanı Rahat Biri)
14) "Düşmanın Türk toprağında ayak basabileceği son noktadır. Sakarya kelimesi şimdiden sonra bu manada yâd edilecek." Paragrafta yer alan 'yâd etmek' kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Bir Resimden Mülhem)
15) "Söyle bir gün gelirse bir sırası Neydi kasdın Bebek şamandırası?" Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı vardır? (Bebek Şamandırası)
16) Aşağıdakilerden hangisi eserde geçen mekânlardan biri değildir?
17) "Harici düşman böyle meş'um (uğursuz, kötü) bir davacı fırkasına çatarsa bittiği gündür, müebbeden dirilemez; harici düşman böyle bir düşmandan yeğdir." Paragrafta geçen 'yeğ' sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (Bir Düşünce)
18) "Hani bu diplomat Bosna-Hersek'i bizden aşırmak için Balkanlar'da birdenbire vakitsiz bir istila rüzgârı estirdi idi eserinin üstünden on sene geçmedi ki Avusturya, Galiçya'da Osmanlı ordularının yardımına muhtaç oldu, şimdi de o saltanatın ..." Yukarıdaki paragrafın sonuna 'artık bulunmamak, yok olmak' anlamında aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Siyasiler)
19) "Milletin nasibini tayin, ancak milletin bağrından kopmuş olan bugünkü vekillerine aittir. Biz ancak devletlerin teklifini nasıl telakki edeceklerini tahmin edebiliriz. Hükûmetin bugünkü beyannamesini okuduktan sonra tutabileceğimiz iki yol olduğunu görüyoruz. Bu iki yoldan biri çapraşık, biri de düzdür." Paragrafta sözü edilen 'düz yol' aşağıdakilerden hangisidir? (İki Yol)
20) "Namık Kemal Bey gibi ruhunu muhitinin en güzidelerinden ta halk insanlarına kadar aynı hararetle sindirmiş bir siyasi daha tasavvur edilemez."
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (Vatan Mefhumu)
21) "Yunanlılar bu iki Türk şehrinin üstüne oturmakla, bize öyle geliyor ki çok bahsettikleri 'büyük rüyayı' görüyorlar; bu rüyadan son Londra Konferansı'nın ilk günlerinde uyanır olmuşlarken yine daldılar." Yukarıdaki paragrafta sözü edilen iki şehir hangisidir? (İki Yol)
22) "Mamafih düşmanları böyle tahayyül ederken Kostantin tek durmuyor." cümlesinde yer alan altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? (Son Merhale)
23) "Bugün bu kadar felakete karşı elimizde muntazam işler yapan yegâne müessese Hilal-i Ahmer'dir. O da beynelmilel bir şirkettir." Yukarıda adı geçen 'Hilal-i Ahmer'in, bugünkü ismi nedir? (İlimle Amel)
24) "Maddi imkânsızlığı, bereket versin … gibi dini bütün, bülend-himmet, harikulade teşebbüskâr bir Türk'ün manevi kudreti telafi etti de bu müesseseler yüz aklığı ile ortada kaldı; bu dört bin öksüz uğrunda evini barkını bir tarafa bırakarak bir aslan gibi çarpışan bu büyük kalpli insanın hakkında ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Onların Çocukları)
25) "Gönül kerestesiyle bir Yeni şehir ve bâzâr yap!" mısralarında hangi söz sanatı vardır? (Gönül Kerestesiyle)