Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?

Şeb-i hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım,
Uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı?

Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?

Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

Değilim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil.
Bana ta’neyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı?

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır,
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?
1) Şiirde hangi uyak düzeni (uyak örgüsü) ile ses akışı sağlanmıştır?
2) Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3) Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) Şiirin tamamına hâkim olan duygu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5) Yukarıdaki şiir konusuna göre ne tür bir şiirdir?
6) Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?
Yukarıdaki beyite göre şair nasıl bir ruh hâline sahiptir?"
7) "Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?"
Yukarıdaki altı çizili ifadelerde sırasıyla hangi edebî sanattan söz etmek mümkündür?
8) Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
 Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

Yukarıdaki beyitten hareketle bahsedilen âşığın (şairin) sevgiliye bakış açısı ile ilgili ne söylenebilir? 
9) "Fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır, Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı? Yukarıdaki beyitle vurgulanmak istenen duygu ya da düşünce aşağıdakilerden hangisidir?"
10) Şiirin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
11) Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
12) Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13) "Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?
Yukarıdaki beyitten hareketle bahsedilen âşığın (şairin) sevgiliye bakış açısı ile ilgili ne söylenebilir? "
14) Şiirde hangi anlatım türü ön plandadır?