Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?

Şeb-i hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım,
Uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı?

Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?

Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

Değilim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil.
Bana ta’neyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı?

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır,
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?
1) Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
 Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

Yukarıdaki beyitten hareketle bahsedilen âşığın (şairin) sevgiliye bakış açısı ile ilgili ne söylenebilir? 
2) "Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?"
Yukarıdaki altı çizili ifadelerde sırasıyla hangi edebî sanattan söz etmek mümkündür?
3) Şiirin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
4) Şiirin tamamına hâkim olan duygu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5) Şiirde hangi uyak düzeni (uyak örgüsü) ile ses akışı sağlanmıştır?
6) Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7) Şiirde hangi anlatım türü ön plandadır?
8) Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Yukarıdaki şiir konusuna göre ne tür bir şiirdir?
10) "Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?
Yukarıdaki beyitten hareketle bahsedilen âşığın (şairin) sevgiliye bakış açısı ile ilgili ne söylenebilir? "
11) Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?
Yukarıdaki beyite göre şair nasıl bir ruh hâline sahiptir?"
12) "Fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır, Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı? Yukarıdaki beyitle vurgulanmak istenen duygu ya da düşünce aşağıdakilerden hangisidir?"
13) Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
14) Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?