1) "Bir taraftan eşraf, ulema filan! Öbür taraftan memurlar, zabitler, muallimler… Sonra kasabanın çift, çubuk sahibi yerli ahalisi… Her sınıfın, her zümrenin ayrı kahvesi, ayrı eğlencesi, ayrı zevki vardır. 'Beyn-es sınıf' -sınıflar arası- denilebilecek yegane adam odur. O, daima herkesle konuşur, herkesle iyi anlaşır." Yazarın bahsettiği, herkesle konuşan ve iyi anlaşan kahraman kimdir? (KURBAĞA DUASI)
2) "-Ah mesut olacak mıyız? Nasıl? Söyle, nasıl? Boris mesut ve mahzuz: -Anlatayım, inan, dedi. Artık buradan gideceğiz. -Nereye?" Boris nereye gitmeyi düşünmektedir? (BOMBA)
3) " Derdini söyleyen Hasan, birdenbire ağlarken gülmeye, hıçkırıklara kahkaha karıştırmaya başladı. "Tıpkı sakalı seninkine benziyordu" diye tafsilâta bile girişiyordu. Köse Vezir hiç cevap vermedi. Kalktı. Kapıyı vurdu. Başını içeri uzatan sivri kavuklu nöbetçiye: - Efendimize arz edin. Mühr-ü hümâyunlarını kabul ettim. Dedi." Köse Vezir, padişahın teklifini niçin kabul eder? (NÂDÂN)
4) " Aşçı, işçi, artık eve ne kadar adam aldıysa hepsi arsız, hırsız, yüzsüz, namussuz çıkıyordu. Ama iki sene bir adamakıllısına rast gelmedi. Malı mülkü varken, hiçbir sıkıntısı yokken, bu hizmetçi üzüntüsünden zayıflıyor, sararıp soluyordu." Hatice Hanım bu sıkıntısına nasıl son vermiştir? (YÜKSEK ÖKÇELER)
5) "Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Hâlis bir zevk ehliydi. Her gece çalgı çağanak, yemek, içmek, keyif, sefa gırla giderdi. Daima akrabalarından kadın, erkek, dört beş misâfiri bulunurdu. Sermet Bey Türkiyeliydi. Fakat Avrupalıların "Gündüz cefa, gece sefa" düsturunu kabul etmişti." Yukarıdaki parçada Sermet Bey'in hangi özelliği vurgulanmıştır? (PERİLİ KÖŞK)
6) Ferman hikâyesindeki Tosun Bey'in kişiliği için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
7) Ali, papazdan aldığı mektubu kime götürür? (ALEKO)
8) "-Kim bu? -Bizim millî şairimiz! Genç dâhimiz! -Ey, ne olmuş ona? -Bir şey olmamış, doğduğu günü, bu seneden itibaren Türkler kendilerine bayram yaptılar. Bak her taraf donanmış... " Metinde geçen bu genç dâhi şair kimdir? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
9) "Yüksek Ökçeler" hikâyesinde Hatice Hanım'ın izdivaçtan nefret etmesinin sebebi nedir?
10) "İşte yirmi sekiz sene aynı çatı altında beraber ihtiyarladıkları hâlde ruhları yabancıydı. Aralarında ummanların, karlı dorukların ayırdığı geçilmez bir hudut var gibiydi." Fon Sadriştayn ile karısının birbirlerine yabancı olmalarının sebebi nedir? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
11) "Kapının zili çalınınca bütün vücudu titredi. İşte Grazya geliyordu. Parmaklarının uçları üşüdü. Boynu hareket içinde kaldı. Başı kaşındı. Dayanılmaz bir ıstırap duydu." Bu düşünceler içindeki Kenan Bey ile Grazya arasındaki yakınlık derecesi nedir? (PRİMO TÜRK ÇOCUĞU NASIL DOĞDU?)
12) " Bu türbede yatan ölü, Erzurum kumandanı İskender paşa idi. Haftalardan beri, tozlu bir sanduka içi gibi karanlık odasında, dizlerini acıtan seccadeye kapanmış, yapayalnız oturuyordu." İskender Paşa neden 'ölü' olarak nitelendirilmiştir? (TESELLİ)
13) "Yüzünü pencereden tarafa çeviriyor, odaya yemek içecek getiren hademelere bile gözünü kaçırmıyordu." "Gözünü kaçırmıyordu." sözcük grubuyla anlatılmak istenen nedir? (NÂDÂN)
14) Aşağıdaki 'kahraman- temsil ettiği değer' eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
15) Ömer Seyfeddin'in hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) "Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar, herkes gibi bana da çocukluğumu hatırlatır. Yâdımda ezelî ve mor bir fecir memleketi gibi kalan doğduğum yeri gözümün önüne getirmek isterim. Ve daima farkında olmayarak sol elimin şehadet parmağına bakarım. Birinci boğumun üstünde hâlâ beyaz çizgi şeklinde duran bu küçük yara izi bence pek mukaddestir. Andı için ölen, hayatını mahveden kahraman kan kardeşimin sıcak dudaklarını tekrar parmağımın ucunda duyarım." Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? (AND)
17) Ömer Seyfettin'in öykülerini kahraman sayısı bakımından incelediğimizde;
I. Kaşağı, Falaka, And gibi kendi çocukluk yıllarıyla ilgili öyküleri başta olmak üzere Yüzakı, Rüşvet, Keramet vb. öykülerinde kahraman sayısı 4-5 kişiden oluşur.
II. Genellikle kahramanlık, vatan sevgisi ve Osmanlı Devletini konu alan öykülerinde ise kahraman sayısı oldukça fazladır.
Aşağıdaki öykülerden hangisi kahraman sayısı bakımından II. cümlede bahsedilen öykülerden biridir?
18) "Gözlerine inanamadı. Sevincinden ölecekti. Padişah, eski kahramanlıklarını anlatıyor, uğradığı hezimet felaketi için teselli veriyor, üzülmesin diye kendisine bir hilat, bir altın kılıç, bir murassa topuz ihsan ettiğini yazıyordu." Osmanlı padişahının bu hareketi, onun hangi özelliğini göstermektedir? (TESELLİ)
19) "Yirmi birinci asrın orta yerinde, fertlerin, cemiyetlerin, devletlerin ve milletlerin hakları tamamıyla ortaya çıkmışken bu korsan hücumu beklenir miydi? Bu ne kadar şenî bir cinayetti?" Yazarın "korsan hücumu" diye nitelendirdiği olay nedir? (PRİMO TÜRK ÇOCUĞU NASIL DOĞDU?)
20) Aşağıdaki öykülerden hangisinde öykü kahramanının sonu 'ölüm'le bitmemektedir?
21) Kaşağı hikâyesinin sonunda küçük kardeş Hasan'ın başına ne gelmiştir?
22) "Paşa bu fikri çok uygun buldu. 'Bak, bunu düşünemedik.' diye hâlâ sesini çıkarmadan oturan zayıf zabite döndü. Gülerek Ali'yi okşadı: -Aferin sana…" Ali, paşaya hangi görevi almak istediğini söyler? (ALEKO)
23) "Ama o zaman eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir karanlık doldu. Kalbine acı bir çığlık çöktü. Artık Deli Mehmet'in yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü ilahî zevki göremez oldu." Kuru Kadı, ilahî zevki artık niçin göremez? (BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT)
24) "Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkânında, tek başına gece gündüz, kıvılcımlar saçarak dolaşan Koca Ali, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir arslanı andırıyordu." Yukarıdaki cümlede Koca Ali'nin hangi özelliği vurgulanmıştır? (DİYET)
25) " -Madama benden saygılar! Dedim. Elimi sıktı. Kalktı hızla yürüdü. İskeleden inip yolcuların arasında kayboluncaya kadar arkasından baktım. Vapur kalktı. Göğsümden asabî bir ağırlığın yükseldiğini, nefes aldırmayacak gibi boğazıma tıkandığını duyuyordum." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (FON SADRİŞTAYN'IN KARISI)