1) Ferman hikâyesinde Tosun Bey, fermanın içeriğini öğrenince neye karar verir?
2) Aşağıdakilerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
3) "Şartım filan yok. Biz teslim olanın canına kıymayız. Teslim olmazsanız beş dakika sonra kalenin içinde bir canlı adam kalmaz. Karşınızdaki yolun gediği üzerinde gördüğünüz nedir? Anlamıyor musunuz? Babalarınızdan işitmediniz mi? Elli manda ile buraya getirdiğim bu ... " Arslan Bey elli manda ile ne getirdiğini söyler? (KÜTÜK)
4) "Kalktı. Bir av arıyormuş gibi tereddütlü adımlarla bodur böğürtlen dallarını hışırdatarak şoseye indi. Bir ileri, bir geri baktı. Her taraf tenha idi. Uzun, kıvırcık kirpikli iri siyah gözlerini yırtık çarıklarına dikti." Küçük Ali, niçin yolculuk yapmaktadır? (ALEKO)
5) " Hasan, inkârında inat etti. Babam hiddetlendi. Üzerine yürüdü, 'utanmaz yalancı' diye yüzüne bir tokat indirdi." Bu olaydan sonra baba, Hasan' a nasıl bir ceza verir? (KAŞAĞI)
6) Aşağıdaki öykülerin hangisinde "savaş" yoktur?
7) "Keşke fikrimi mektupla yazsaydım diye düşündü. Fakat işte artık vakit yoktu. Grazya dışarıda şapkasını çıkarıyor ve hizmetçi kıza kendisini soruyordu. Şimdi kapıyı açacak, içeri girecekti… O ne yapacaktı? Ne söyleyecekti? Nasıl konuşacak, sabahleyin verdiği kararı ona nasıl anlatacaktı?" Kenan Bey'in verdiği karar nedir? (PRİMO TÜRK ÇOCUĞU NASIL DOĞDU?)
8) "1911'de askerlikten ayrılarak Selanik'e yerleşti. Kendisini tamamen edebiyat çalışmalarına vermek istiyordu. ……………………………….'le birlikte Genç Kalemler dergisini çıkarmaya başladı."                                                                            Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9) Gizli Mâbed hikâyesinde Frenk'in gizli mâbed sandığı yer aslında nedir?
10) "Aziz ahbabı Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken:              
  - Hepsini yanmış, kül olmuş farz ediyorum. Artık dünyada bir tane olsun doğru adam yok."                            
Mehmet Efendi'nin bu şekilde düşünmesinin sebebi nedir?                                                                              (YÜZAKI)
11) "Bunu gözümle gördüm, diye coştu. Üç senedir Sermed'in evindeyim. Her şey alafranga: Yemek salonu, yatak odası, karısının, kardeşlerinin giyinişleri, hareketleri, hatta zihniyetleri, telakkileri bile hep Avrupavâri! Ah nerede Loti'nin Türkiyesi?" Bu sözler hangi kahramana aittir? (GİZLİ MABED)
12) "Biz yüz elli kişiyiz. Siz üç yüzden fazlasınız. Evvela iki kısma ayrılınız. Bir kısmınız bütün silahlarını öteki kısma versin. Silahlarımızın adedi eşit olsun. O vakit emniyetle kapıdan çıkarız. Sonra biz çıkınca evvela silahlılarınız sonra silahsızlarınız kaleye girsin. Biz size birçok cephane, top bırakıyoruz. Siz de toplarınızı içeri alın. Yalnız şu karşıdaki tepelere varıncaya kadar kaleden dışarı çıkmayacağınıza söz veriniz." Burhan Bey'in asıl planı nedir? (VİRE)
13) "İşte yirmi sekiz sene aynı çatı altında beraber ihtiyarladıkları hâlde ruhları yabancıydı. Aralarında ummanların, karlı dorukların ayırdığı geçilmez bir hudut var gibiydi." Fon Sadriştayn ile karısının birbirlerine yabancı olmalarının sebebi nedir? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
14) "Bütün kasaba halkı hocanın kerametini işitti. Hatta Bektaşiler de buna şahitti. Doktorun bile şüpheleri yavaş yavaş gevşedi, eridi." Altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenen nedir? (KURBAĞA DUASI)
15) "Pâdişah, böyle haktan başka hiçbir kuvvete baş eğmeyen bir adama mührünü nasıl kabul ettirecekti? İşte ölümün onca hiç ehemmiyeti yoktu." Padişah, Köse Vezir'e görevi kabul ettirebilmek için ne yapmaya karar vermiştir? (NÂDÂN)
16) "Oğlunun rezaletlerini hatırladıkça tıkanacak gibi oluyordu." Fon Sadriştayn'ın oğlu ailesine nasıl bir kötülük yapmıştır? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
17) Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfeddin'in öykülerinin dil ve anlatım özelliklerinden biri değildir?
18) "İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. 'Beye haber verin! Beye haber verin!' diye bağrışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarına uçurdular." Askerler, ihtiyar forsayı nereye götürürler? (FORSA)
19) "Ama iktisat hırsı… Onu her türlü güzellikten uzak bulundurmuş, 'faydalı'dan başka her şeye düşman etmişti."
Yukarıdaki cümlede asıl  anlatılmak istenen nedir? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
20) "Ve kavmiyetimizden hadsî Türklükten uzaklaştıkça daha müteaffin derinliklerin, yuvarlandığımız karanlık uçurumun bu ahlaksızlık ve bozukluk, vefasızlık ve hodgamlık, adilik ve miskinlik cehenneminin dibinde meyus ve şartlaşmış kıvranırken saf ve nurdan mazi, kaybolmuş bir cennetin hakikatten uzak bir serabı hâlinde karşımda açılır." Yukarıdaki cümlede hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (AND)
21) "Her zaferden sonra kumandanlar onlara rütbe, hil'at, murassa kılıç gibi şeyler vermeye kalkınca gülerler: 'İstemeyiz fânî vücuda kefen gerektir. Hil'at nâdanları sevindirir…' derler, hak uğrundaki gayretlerine ücret, mükâfat, şâbâş kabul etmezlerdi. Harp onların bayramıydı. Tüfekler, oklar atılmaya... toplar gürlemeye... kılıçlar, kalkanlar şakırdamaya başladı mı, hemen coşarlar, kendilerinden geçerler... nâralar savurarak düşman saflarına saldırırlar." Yukarıdaki paragrafta anlatılan askerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT)
22) Aleko hikâyesinde papaz ile İngiliz ordusu arasındaki şifre nedir?
23) "Hasılı taşra, başlı başına gayet hoş bir âlemdir. Yedi, sekiz, belki dokuz sene oluyor, ben de İstanbul'a pek uzak olmayan bir kasabada … idim." Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? (KURBAĞA DUASI)
24) Öykünün de ismi olan diyeti, Koca Ali nasıl öder? (DİYET)
25) " Otuz sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. 'Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam elli yıl esirlikten sonra da memleketime kavuşacağıma öyle inanırım' derdi." İhtiyar forsa, bu düşüncelerini söylerken nerede yaşamaktadır? (FORSA)