1) "İşte yirmi sekiz sene aynı çatı altında beraber ihtiyarladıkları hâlde ruhları yabancıydı. Aralarında ummanların, karlı dorukların ayırdığı geçilmez bir hudut var gibiydi." Fon Sadriştayn ile karısının birbirlerine yabancı olmalarının sebebi nedir? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
2) "Böyle konuşurken içeri, belediye doktorunun girdiğini gördük. Bizim yanımıza geldi. Selamlaştık. Oturdu. Cuma günü … gideceklermiş. Kuzu, saz, biraz da mey varmış. Bizi de davet etti." Yazar ve kasabanın ileri gelenleri, olayın gelişeceği hangi mekâna gitmeyi düşünmektedir? (KURBAĞA DUASI)
3) "Arkadaşlarımın içinde en sevdiğim din ilimleri hocası Bâhir Efendi idi. Medreseden sonra dârüfünunu da tamamlamıştı. Yaşı elliye yaklaşıyordu. Fikrinde ısrarcı, açıkgöz, tuhaf, şen bir adamdı. Benimle dostluğuna sebep, terbiye hakkındaki fikirlerimizin bir olmasıydı." Din ilimleri hocası ile yazarın hemfikir oldukları 'terbiye' konusundaki düşünceleri nedir? (KURBAĞA DUASI)
4) "Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağarırken Pervin'i uyandırdım. Kalktık. Ben içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü." Hasan'ın ölüm sebebi nedir? (KAŞAĞI)
5) Aleko hikâyesinin sonunda Ali vatanına hizmet için ne yapmaya karar vermiştir?
6) Yazarın Frenk' i süt annesine Çerkez diye tanıtmasının sebebi nedir? (GİZLİ MABED)
7) "Fakat eski zengin Muhsin Çelebi, bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandırasını, îradlarını rehinden kurtaramadı. Elçilikten yâdigar kalan atı ile murassâ takımını satıp Kuzguncuk'ta minimini bir bahçe aldı. Onu ekip biçti. Çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Pek fakir, pek acı, pek mahrum bir hayat geçirdi ama 'yine' ne kimseye boyun eğdi, ne de bütün servetini bir anda yere atmakla gösterdiği fedâkârlığa dâir gevezelikler yaparak boşu boşuna pohpohlandı." Paragrafta anlatılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (PEMBE İNCİLİ KAFTAN)
8) "Diyet" hikâyesinde halk Koca Ali'nin kolunun kesilmesini niçin istememektedir?
9) Ferman hikâyesindeki Tosun Bey'in kişiliği için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
10) "-Bir gören daha var. O 'can' herkese görünmez. -Kimdir? -Bilemezsin… -Başkaları görmedi de biz ikimiz niçin gördük? -Bu … müjdesidir! " Parçada belirtilen müjde nedir? (BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT)
11) "Kılıç kabzasının nasırlattığı elinde kalem yabancı durmuyordu." Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (FERMAN)
12) Aşağıdakilerden hangisi Kaşağı adlı öykünün kahramanlarından biri değildir?
13) Fon Sadriştayn'ın Karısı hikâyesinde yazarın arkadaşı olan Sadreddin'in otuz kilodan dolgun bir kiloya çıkmasını sağlayan nedir?
14) Aşağıdakilerin hangisinde konusu 'vatan sevgisi' olan öyküler bir arada verilmiştir?
15) Aşağıdaki öykülerin hangisinde "savaş" yoktur?
16) "Odasına ansızın Tosun Bey'in girdiğini görünce şaşaladı. Bu bey, onun cesaret ve kahramanlığına meftun, ihtiyar, feleğin çemberinden geçmiş, eski bir askerdi." Parçada geçen 'feleğin çemberinden geçmek' deyimiyle anlatılmak istenen nedir? (FERMAN)
17) "Pâdişah, böyle haktan başka hiçbir kuvvete baş eğmeyen bir adama mührünü nasıl kabul ettirecekti? İşte ölümün onca hiç ehemmiyeti yoktu." Padişah, Köse Vezir'e görevi kabul ettirebilmek için ne yapmaya karar vermiştir? (NÂDÂN)
18) "İşte iki aydır hazırlanıyorum. Sana haber vermedim. Tam buradan çıkacağımız gün söyleyecektim. Babama nemiz varsa sattırdım." Bu sözleri söyleyen Boris, yaşadığı yeri niçin terk etmek istemektedir? (BOMBA)
19) "En büyük hakikat işte, gözünün önünden ayrılmayan, şu kendi boğuk hayaliydi! Evet, hiçbir ümit, hiçbir kurtuluş ümidi yoktu. Kabahati pek büyüktü. Zamanın Süleyman'ı, Türk bayrağını, Viyana surlarına doğru dalgalandırırken…" İskender Paşa'nın kabahati nedir? (TESELLİ)
20) Öykünün de ismi olan diyeti, Koca Ali nasıl öder? (DİYET)
21) "Ayağa kalktı. Elini gözlerine siper yaptı. Siyah kuşağı, mavi aba saltası, gönden torbasıyla tıpkı koyunlarını arayan minimini bir çobana benziyordu. Sert kumral saçları güneşin aydınlığı ile yaldızlanıyor, parlıyordu. -… be! Diye haykırdı." Küçük Ali, kimlerin geldiğini görür? (ALEKO)
22) " Padişah saatlerce tahtında düşündü, taşındı. Saatlerce yalnız kaldı. Kılıçla değil, asıl aklın kuvvetiyle galebe çalındığını bilirdi." Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? (NÂDÂN)
23) "Fon Sadriştayn, gözlerinden ruhuna dolan tatlı, aydınlık bir sevincin asabına süzüldüğünü, yavaş yavaş bütün vücuduna yayıldığını hisseder gibi oldu. Ayaklarının ağrılarını bir an unuttu. Gülümsedi. Titreyen parmaklarıyla ak düşmüş çatal sakalını kaşırken kalbinde, şimdiye kadar hiç farkına varmadığı, ince bir heyecanın hızla ürperdiğini duydu." Yukarıdaki paragraftan, Fon Sadriştayn'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
24) "Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Dadaruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk." Parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (KAŞAĞI)
25) Ali, papazdan aldığı mektubu kime götürür? (ALEKO)