1)  ‘‘Anadolu içinde hanlarda kalıp köylerde yatarak memuriyetine gelirken keder, gam kaplamış memlekete ciddi hizmet etme kararını almıştı. Başının içinde, kasabaya indiği gün, yeni düzenlemeler, yardım dernekleri gibi ağır düşünceler doluydu…’’   “Memleket Hikâyeleri” adlı eserde bu özelliklere sahip olan karakter ve hikâye, seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2)  “Çocukluğunda, güreşirken, sırtım yere geldi diye başını alıp bütün bir yaz, kasabaya uğramadığını bilenler hikâye ederdi. Yüzüne fazla bakılsa taşkın, coşkun bir kan tenini kızartır, yürüyüşü bozulurdu.”   Paragrafta tanıtılan hikâye kahramanı kimdir?(KÜS ÖMER)  
3) “Elinden tespih, ağzından dua düşmezdi. Halkın büyük bir kayıtsızlıkla ‘Çiçek’ ismini verdikleri frengiye nefes eder, tütsü yapardı.”   Yukarıdaki bölümde tanıtılan hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(YATIR)
4) "Hâlbuki bu yıl bacalar eskisi gibi taşa taşa tütmeyecek, ocak içleri rüzgârlara karşı meydan okuyarak alevlene alevlene homurdanamayacaktı.”          Köyde bacaların tütmemesinin sebebi nedir? (YATIR)
5) Yatık Emine’ye bir gece vakti giyecek ve yiyecek götüren kişi, aşağıdakilerden hangisidir?(YATIK EMİNE)
6) “Öbürü hiç cevap vermedi; kımıldamıyordu bile… Sıkı sıkı yüzüne çekip çenesinin altından iğnelemiş olduğu, üzeri mor ve beyaz dallı yazma peçesinin arkasında gözlerinin canlılığı, dikkatli dikkatli baktığı fark olunuyor, bu gergin tülbendin bastırdığı burnunun ucu da beyaz, toparlak bir benekle yüzünün tam ortasında göze çarpıyordu.”   Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?(YATIK EMİNE)
7) “Sus Payı” hikâyesinde olay nerede geçer?
8) “Hükümetten çıkan vergi memuru, muhasebe kâtibi bile, yolları rast geldiğinden, durmuş seyrediyorlardı; duyan koşuyordu. Yolun ortasında arabalarını bırakan kağnıcılar üvendirelerine dayanarak seyre geliyorlar, şadırvanın direklerine sıralana çocuklar ‘Hele bre!’ sesleriyle haykırıyorlardı.   Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?( KÜS ÖMER)
9)  “Anasının kolları kalın, kakmalı ve okkalı altın bileziklerle yerinden kalkmaz hâlde idi; kürklerin birini çıkarıp ötekini giyiyorlar, bakmayı bilmediklerinden hepsini, …………………..” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (AYŞE’NİN YAZGISI)
10) “Asım, memuriyetten atıldıktan sonra bir köyde cer mollası olur. Köylüler Asım’ı çok sever ve sonunda köyün ihtiyar kurulu kendisini imamlığa atar. Ancak Asım, paraya çok ihtiyacı olduğu hâlde istemeyerek de olsa bir kış günü köyü terk ederek İstanbul’a doğru yola koyulur.” Asım’ın köyde imamlık yapmaktan vazgeçip İstanbul’a gitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( CER HOCASI)
11) “Mülkiyeden çıktıktan sonra Avrupa’ya kaçmış fakat nüfuzlulardan birinin aracılığıyla İstanbul’a dönmüştü.”          Altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir? (ŞEFTALİ BAHÇELERİ)
12) “Pencereden içeriye yıldızlı gecenin keskin soğuğu doluyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcükte hangi anlam olayı vardır?(YATIK EMİNE)
13) İyi derecede yüzme bilen Servet Efendi, bir gece yarısı denizde yıkanmakta olan Despina’yı korkutmak için girdiği denizde boğularak ölür. Bu durumu en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? ( ŞAKA)
14) Zehra, babasının evinden gelin olarak çıkarken yanına çeyizinden başka ne alır?
15) “Bu ne uzun, ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun sulardan fışkırmış pirinç başaklarıyla arklar boyunca giden kamışların yeşilliği yamaçlar ardında görünmez olunca kurak düz bir toprak, iki gün hiçbir köye uğramadan ıssız kavruk devam edip gidiyordu.”          Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
16) “Vehbi Efendi kızgın güneşin altında acele acele kaleme giderken biri cami avlusundan kendisine seslenir ve onunla bir konuda konuşmak ister.”   Vehbi Efendi ile konuşmak isteyen kişi kimdir?( VEHBİ EFENDİNİN KUŞKUSU)
17) “Bu memlekette de öyle pek oynak, pek değişik fıkır fıkır oyun geçerli değildi. Dikkatli ağır hareketler hoş görülüyor, daha etkiliyordu. Yalnız boğuk, kaba sesli ziller bu tembel saz ve tembel oyun içinde bir elektrik akımına tutulmuş gibi sürekli olarak çırpınır, çınlardı. Sarı Bal’ın zilleri, her çengininkinden daha kıvrak, daha kahkahalı yankılanıyordu; çünkü……”   Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?(SARI BAL)
18) Agâh Bey muhasebecinin: “Arzu buyurursanız bahçelere gidelim, eğlenelim.” teklifine nasıl karşılık verir?(ŞEFTALİ BAHÇELERİ)
19) “Bir haftadan beri sürüp giden bu kapanık ve yaş hava altında ahşap evler sünger gibi rutubeti çekmişler, şişip doymuşlardı.” cümlesinde hangi söz sanatları kullanılmıştır?(BİR SALDIRI)
20) “Hıçkırık kesilmiyor, tersine sıklaşıyor, sertleşiyordu… Hasta bir aralık elleriyle ‘Gelin, yaklaşın!’ diye işaret etti. Hüsmen önde, öbür ihtiyarlar arkada etrafını aldılar. Vasiyet ediyordu……………….”         İhtiyarın son nefesinde ettiği vasiyeti nedir?            (BOZ EŞEK)
21) Yatık Emine’yi hapishanedeki kadınlar niçin döver?(YATIK EMİNE)
22) "Şimdi tiyatro gözünden silinmişti. Ücra dağlar başında siyah kiremitli bir karanlık ağıl görüyordu; dışarıda şimşekler, yağmurlar vardı; içeride ıslak, yorgun, hasta koyunlar, başlarını birbirinden çevirmişler, uyumak istiyorlardı.”         Paragrafta bahsedilen koyunlar kimlerdir? (KUVVETE KARŞI)
23) “…………………….” bürokrasinin durumu sergilenirken orta tabaka -çok sonra Cumhuriyet Dönemi öykücülerinde görülebilecek nesnellik ve ustalıkla-  ortaya konur.”   Boşluğa gelmesi gereken uygun sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?
24) “Doğuşundan o kadar beceriksiz bezgindi ki otuzunu geçtiği dört kuruş maaşına imrenerek kısmetler ta ayağına geldiği hâlde evlenmemişti.”   Vehbi Efendi niçin evlenmez?(VEHBİ EFENDİ’NİN KUŞKUSU)
25) “Uludağ’ın ağırbaşlı şekli, gazometre gibi sanki geriliyor, şişiyor; patlayacak bir barut deposu, bir taşocağı gibi, koparacağı gürültülerden önceki o korkunç susuşuyla; gözdağı vererek bekliyordu.”   Parçada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?(SUS PAYI)