1) "Beni tayin ettikleri birliğe katılmadan önce son geceyi cephenin biraz gerisinde harap bir köyde geçirdim. Sabahın erken saatlerinde top, tüfek sesleriyle uyandık. Köyün üstünde iki yabancı uçak dolaşıyordu. Şarapneller bu uçakların önünde beyaz çiçek demetleri açmaktaydı. Uçaklardan bırakılan birtakım beyaz cisimlerin döne döne düştükleri istikametlerde boğuk infilak sesleri geliyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
2) Yazara göre İkinci Dünya Savaşı'na girildiği dönemde Türkiye'nin en büyük şansı nedir?
3) "Profesörün sorusu onları hangi düşüncelere sevk etti bilmiyorum. Fakat bu sual benim manevi, ruhsal varlığım içinde uyuyan, belki zinde bir kudret hâlinde yaşamamakla beraber orada derinlere itilen, şuurun yüzey dokusu altında rastgele yığınlaşan bir iç âlemi harekete getiriliyordu. Bu iç âlemi, bir tanrı düşüncesiydi. Asla münakaşa götürmez fakat yaşayan bir düşünce..."
Paragrafta belirtilen düşüncelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4) "Ayin yaklaştıkça tekke halkının gidiş gelişleri artardı. Bunların her birini uzaktan birer birer tanırdım. Fakat beni en çok ilgilendiren bahçıvan dedeydi. Dede belki altmış, belki yetmiş yaşlarındaydı. Hayderiyesi temiz Mevlevi kıyafeti içinde mübarek bir yüzü vardı. Onu daha yakından görebilmek için bazen konak bahçesini çeviren taflanlarla menekşe güllerinin arasına saklanır, gözetlerdim."
Yazarın bahçıvan dedeyle yakından ilgilenmesinin sebebi nedir?
5) "Hem artık vatanın bir sınır parçasını artık ben koruyordum. Demek ki vatan, şimdi bir elini benim omzuma koymuştu."                                                                                         Yukarıdaki parçada kullanılan edebî sanat aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
6) Yazarın maarif vekaletinde görev almasından hemen sonra ülkede yaşanan en ciddi sıkıntı nedir?
7) "… olan bitenler hakkında söylediklerine bakarak hüküm vermek lazım gelirse bilgileri yüzeyde görünüyordu."                                        
Altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
8) "Masallarda, destanlarda, hikâyelerde söylenen gazilerden biri de ben olmuştum. Ölen anamın, şehit kardeşlerimin ruhları beni bu gece burada, bu siperin içinde ve askerlerimin başında gördükleri zaman acaba nasıl heyecanlanmışlardı? Yahut babam, kabil olsaydı da şu arkadaki kayalardan birinin kenarına saklanarak benim bu geceki işlerimi görebilseydi acaba nasıl sevinç gözyaşları dökerdi?"
Parçaya göre yazar, nasıl bir ruh hâli içindedir?
9) "Harpler, muharebeler, savaşlar insanoğlunun galiba insanlaşmasıyla başlayan kaderi. Hatta belki de her zerresi bir karşılıklı güçler çekişmesi olan doğanın toplumları da saran ebedî kanunu. Toplum için de kaçınılmaz görünen bu kanun, bir gün sona erer mi bilmiyorum."
Paragrafta
asıl anlatılmak istenen nedir?
10) "Toprağı Allah yarattı. İnsanlar toprağın üstünde misafir. İster senin, ister benim, ister milletin olsun. Misafir göçer gider. Toprak gene kalır sahibine…"                                                                    
 Yukarıdaki paragrafın içeriğine en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Bugün Türk Tarihi, onların devrini, garip icraatını tarih dışı bıraktı. Onun içindir ki şimdi milletin hafızasında ve gençliğin ruhunda o devir, birçok safhaları ile ancak bir gölge gibi yaşar."                                           Yukarıdaki paragrafta "onlar" diye bahsedilenler aşağıdakilerden hangisidir?
12) "Pamir, Himalaya silsilesi teşekkülâtındandır ve Hindistan'la (Pakistan) Rusya veya Orta Asya arasında bir set teşkil eder. Doğu  Buhara dağlık bir bölgedir. Güneyde Afganistan'la sınırlanır."                                                
 Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
13) "Ben de asker rüştiyesine yazılıp, orada ilk defa sıraya girince bunu hiç yadırgamadım. Çok geçmeden ben de kendimi, yarın büyük bir ordunun saflarına karışacak, sınırlardan sınırlara koşacak, büyük bir devletin varlığını kılıcıyla koruyacak biri gibi saymaya başladım."                                                                    Yazarın askerî okula bu kadar kolay uyum sağlamasının sebebi nedir?
14) "Türkiye'de her inkılâp olur fakat ancak kanun yoluyla…" Yazar, Türk milleti hakkındaki hangi düşüncesini özetlemek için bu sözü söylemiştir?
15) Yazar, Ankara'ya niçin gelir?
16) Yazarın Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmak istediği cephe hangisidir?
17) "Ben bir sınır şehrinde doğdum. Evimiz bu şehrin en kenar mahallesindeydi. Bu mahalleden şehrin doğusunda uzanan sırtlar üzerinde küçük bir köy görünüyordu."
Yazarın doğduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir?
18) "Bunlar zaman zaman köyleri, çiftlikleri basarlardı. Harmanları, ağılları ateşe verirlerdi. Dağa adam kaldırırlardı. Baskınlar, çarpışmalar olurdu. Hatta şehre kadar sokulurlardı."
Paragrafta bahsedilen kişiler kimlerdir?
19) "Benim ilk kanat çırpışlarım da asıl yirminci yüzyılda başlayacaktı."                                                                                                                                                                                                           Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?
20) "Mahallemizin fakir, fakat daha iyisini aramayan sakin, düzenli bir hayatı vardı. Komşularımızın bir kısmı bağ, bahçe işleriyle uğraşırlardı. Bir kısmı da şehrin, akla gelebilecek bütün küçük işlerine dağılırlardı. Hepsinin görünüşleri ciddi, ağır başlıydı. Hepsi de gözü tok, şikayetsiz, Allah'tan gelen ve gelebilecek olan herşeye önceden boyun eğmiş, gönülleri rahat insanlar olarak birbirlerini sayarlardı."                                                                   Yukarıdaki paragrafta anlatılan mahalle halkı için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır?
21) " İnsanın uyanışı, insanda dünyaya bakışın harekete gelişi, ilk basit gerçeklere ulaşmanın uyandırdığı nefis gururu ne güzel şeydi. Mektepte çocuk bunları, anasından ana dilini öğrenir gibi, tabii olarak benimser. Kendinde çabuk bir değişiklik duymaz. Halbuki o zamana kadar bambaşka bir insan olarak yaşayan, silahından ve taassubundan başka ölçüsü olmayan yaşlı insan için ilk bilgi inançları, onları yeniden dünyaya gelmiş kadar heyecanlandırır."                                                                                                           Yukarıdaki paragrafa dayanarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
22) "Hayat, bir ziyafetten başka bir şey değildir. Yemek ne kadar sürmüşse ziyafet orada biter."                                                       
 Yazarın emeklilik günlerinde hayalen karşısında beliren ve bu sözleri söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
23) "Sanki gideceğim yerlerde beni bekliyorlarmış hatta varacağım yerlere geç kalmışım gibi rahat ve emin, trenin daha hızlı koşmasını istiyordum."                                                                                                   Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanat kullanılmıştır?
24) Yazar Ankara'daki ilk konferansını nerede vermiştir?
25) "İkinci oda arkadaşımız bir din âlimiydi. O, şeyhine değil Allah'ına yöneliş hâlindeydi. Bu teveccüh daimiydi. Zaten ona göre din, bir hayat ve muaşeret kaidesiydi. Onun din anlayışında korkunun, cehennemin pek yeri yoktu. Allah'ını sevdiğinden tapıyordu.
-Hazret diyordu, İslam dini iyi ahlaktan ibarettir."

Paragrafta bahsedilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?