1) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir?
2) “Ben son senelerde işitmez olduğum bu kahkahaları duymak için ona tuhaf romanlar okumaktan zevk alırdım. Ben de onu çok severdim. ‘M. Laveradin kırk beş parası’, ‘Çalgıcının seyahati’ romanları onu çok güldürmüştü.”             Çocuğun yukarıda bahsettiği kişi kimdir?
3) “Aşağı katta yemek odasının önünden geçerken sert ve yüksek sesli bir tartışma duydum        ve derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım; Nüzhet’le annesinin sesi: —Anne, bana söyleme bunları… İşitmek istemiyorum —İşit! İşitmelisin! Canını sokakta mı buldun? Allah korusun.” Annesi Nüzhet’i hangi konuda uyarıyor?
4)   Her gün istirahat etmeye ve koltuk değneğiyle yürümeye mecbur olan ben, o gün çok yürümüştüm ve doktorların kat’ i ihtarlarına rağmen bir bastona bile dayanarak yürümeyi daima reddettim.” Çocuğu bu şekilde davranmaya iten sebep ne olabilir?
5) “Doktor anlatıyordu: —Bu zavallı, dünyada hiçbir şeyleri olmayan insanlardan… Bunların öldükten sonra             bir       mezarları bile yoktur. Fakat bu, teşrih için iyi bir kadavra. Tepeden tırnağa    kadar   adaleleri sayılıyor. Hem yağsız, yavan bir ceset, teşrih bıçağını yormaz.” Bu sözleri söyleyen doktor için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6) “Paşa bana sordu: —E… Doktor Ragıp’ı nasıl buldun, bakalım? Bu sorunun önemini derhal anladım: Ciddî bir danışma. Ben küçükken bile bazı        fikirlerime ehemmiyet veren Paşa’nın artık bugünkü düşüncelerimden kendime göre            amelî neticeler çıkaracağını biliyordum.” Aşağıdakilerden hangisi çocuğun bu konuşmada Dr. Ragıp’la ilgili           söylediklerinden biri değildir?
7) Beni bir gün çalıştığı o hastaneye götürdü ve bir Alman operatörüne gösterdi. Karanlıkta alelacele dizime bakan bu Alman, yanlış bir teşhis koydu. Aynı hastanede başka bir genç Türk doktoru, hastalığıma çok alaka gösterdi.” Türk doktor, çocuğun hastalığı hakkında ne söyler?
8) Harap oluyorsunuz. Korkarım ki bütün hayatınız tehlikeye girecek… Bu hastalığa bir son verelim. Bu bacağı tamamıyla feda edeceksiniz, başka çare yok. Yüzümde nasıl bir değişme görmüş olacak ki telaşla ekledi:” Doktor, hasta çocuğu teselli etmek için neler söyler?
9) Kapının eşiğinde biraz durarak etrafı dinledim. Tam sessizlik. Bütün köşk uyku ve karanlık içinde eriyor.” Yukarıdaki parçadaki altı çizili sözcükte yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
10) “Beni susturan şey nefretimdi. En basit içtimai meseleleri anlamayacak kadar yabancı tesirler altında şahsiyetlerini kaybeden bu insanlarla münakaşaya mecbur olmanın küçüklüğünden muzdariptim. Türkiye’de ecnebi mekteplerin kuvvetli silindirleri altında yamyassı olan bu kafaların kesilmesinden başka çare görmüyordum.” Yukarıdaki düşünce edebiyatımızdaki hangi dönemin ürünüdür?
11) Poliklinikte masaya uzatıldım. Uykuya ve baygınlığa benzer bir uyuşukluk içinde gözlerimi kapadım. Ağrı sağırlaşmıştı.” Yukarıda altı çizili cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
12) Roman kahramanı olan hasta çocuk kaç yaşındadır?
13) Paşa ne tür kitaplardan hoşlanmaz?
14) Hepsi konuşmadan, süratle işlerini yapıyor: Asistanlar deftere bir şeyler yazıyorlar, camlı dolapları karıştırıyorlar, hastabakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanlı pamukları süpürüyor.” Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
15) Nüzhet’in, doktorla evlenmesini kim istemektedir?
16) Doktorlar çocuğa niçin kızarlar?
17) “Benim bu bahse ehemmiyet vermememden korkarak çabucak şunları da söyledi: İş ilerliyor. Hangi iş? Diye sordum.” Nurefşan’ın bahsettiği ‘ilerleyen iş’ nedir?
18) “Büyük bir arzunun bana ilham edeceği akla gelmez tedbirlerle Nüzhet’in odasına gidebileceğimi kendime kabul ettirdim. Fakat tehlike vardı.” Çocuğun Nüzhet’in odasına gitmesindeki tehlike nedir?
19) Aşağı katta yemek odasının önünden geçerken sert ve yüksek sesli bir tartışma duydum ve derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım, Nüzhet’le annesinin sesi:             —Anne, bana söyleme bunları… İşitmek istemiyorum             —İşit! İşitmelisin! Canını sokakta mı buldun? Allah korusun.”             Çocuk, Nüzhet’le annesi arasındaki bu tartışmayı nasıl yorumluyor?
20) “Yeni gelenlere karşı alakaları gayet kısa sürer. Düşük başlar hafif kalkar, büyük kapıya doğru hafifçe eğilir ve tekrar eski vaziyetine döner; herkes kendi üstünde toplanan dikkatini başkasına pek az ayırır, hem de onlar ilk gördüklerini bile eskiden tanıyorlarmış gibidirler, aralarında kandan fazla akrabalık vardır. Acının ve korkunun birleştirdiği müşterek bir manevî aileye mensup olduklarını hissederler, emindirler ki insanlar arasında sabretmesini, beklemesini onlar kadar bilen yoktur.” Yukarıdaki paragraftan yola çıkılarak anlatıcı için ne söylenebilir?
21) Romanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
22) Paşa ile hasta çocuğun arasındaki bağ nedir?
23) Pek mümkün ki yengem Nüzhet’le benim aramdaki mesafeyi çoğaltmak için hastalığımın bulaşma ihtimalinden istifade ediyordu. İçimde ani bir karar doğdu. Kendimi tatbik ettirmek için muhtaç olduğu büyük enerjiyi de beraber taşıyan bu kararı vakit kaybetmeden fiile geçirmek istedim.”             Çocuğun uygulamaya karar verdiği bu düşünce nedir?
24) Köşkün derinliklerinde cereyan eden ruhî bir trajediden haberi olmayan bu kadın, yengeme her fırsatta Doktor Ragıp’ı övüyordu.”             Çocuğun bahsettiği bu kadın kimdir?
25) Aşağıdakilerden hangisi yazarın, romanda başarılı olmasının nedenlerinden biri olamaz?