1) "Rüzgârın müebbeden durması gibi insana gayritabiî görünüyor." diye bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? (Süleyman Nazif'in Mezarı)
2) Esere göre edebî eserin bozulmaya ve çürümeye en müsait olan ziynetleri hâline dönüşen nedir? (Üslup Hakkında Mülahaza)
3) Sürrealizm'in nazariyatçısı Andre Breton'a göre şiirin zevki nede gizlidir? (Bir Akşam Sohbeti) (nazariyatçı: Düşüncenin savunucusu)
4) Yazar lisanı bir ağaca benzetmiştir. Aşağıdakilerden  hangileri bu benzetmelerdendir? (Kelimelerin Hayatı)

I. Kelimelerin zamanla asıl değerini yitirip kaybolması
II. Lisanın yapraklarının kelimeler olduğu ve zamanla asıl anlamlarından çıktığı
III. Lisanın da ağaç gibi zamanla bünyesinde yeni filizler vermesi
IV. Lisanın da ağaca benzemesi ama filizler yaprağa dönmeden kuruması
5) Aşağdakilerden hangisi yazarın dostunda, boğazından geçen içkilerin nev'ine, ziyaya ve havaya göre meydana gelen durumlardan değildir? (Dostum)
6) Aşağıdakilerden hangisi yazarın şehirden uzaklaşan dostunun tasviri değildir? (Şehir Harici)
7) "Büyük kuvvetlerin itaat hâlinde görünüşü ruha ne ağır bir eza veriyor." Yazarın yukarıdaki cümle ile kastettiği durum hangisidir? (Deniz Kıyısında)"
8) Esere göre yazın mahrem kokusu nedir? (Yaz Kokusu)
9) Mehmet Emin Beyefendi'ye göre felsefe lisanının sertliğini aşağıdaki hususların hangisinde aramak lazım gelir? (Bir Fikir Bir Münakaşa)
10) "……. diğer bir fazileti de olgun yaşın kafatası içinde bir deste deve dikeni gibi sert duran acıtıcı  mantığı yerine  çocuk safdilliğini ve kolayca aldanış kabiliyetini ikame etmesidir."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
(Sinema)
11) "Bu şayanı-ı hayret insanın artık yaşamadığı fikrine alışmak da ne müşkül!" Yukarıdaki cümlede bahsedilen kişi kimdir? (Süleyman Nazif'in Mezarı)"
12) Ruhun bütün dertlerine deva olan aşağıdakilerden hangisidir? (İlk İntibadan Sonra)
13) Aşağıdakilerden hangisi mükeyyifatın icadıyla ortaya çıkmıştır? (Mükeyyifat)
14) Aşağıdakilerden hangisi Parisli kadının, dünyanın en güzel kadınlarına cesaretle meydan okuyabilmesi için yeterli olan hususlardan değildir? (Paris Kadını)
15) Nişantaşı taraflarında oturanlar ya da arasıra oradan geçenler hangi sesle titremektedirler? (Basit Bir Mesele)
16) Aşağıdakilerden hangisi bütün gün kırlarda, deniz kenarında dolaştığını söyleyen yazarın, eğlenememe nedeni değildir? (Ay)
17) "Her fikir otağından, topal ve yaralı bir hayvan gibi sopa ile, taşla, tekme ile uzaklaştırılan …... hakikatte insan zekâsının en müessir hadimlerinden biridir."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
( Münekkit)
18) "Şimdi yağmurlar içinde yeşil yapraklarıyla kalan bu zavallılar, yaz kıyafetiyle çamurda sürüklenen, vaktinde ölmeyi bilmemiş düşkün bedbahtları ne kadar andırıyor."
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?
(Kış)
19) " Esere göre dünya matbuatına göz atılınca aşağıdakilerden hangisine hükmedilir? (Başlangıç)"
20) Türk âlemi kutup faciasının haberlerini takip ederken neyi hissettirmiştir? (Kutup Faciası)
21) Yazar meydana gelen bir yangından sonra en çok neden şikâyet etmektedir? (Yeni İstanbul)
22) Esere göre yere yıkılmış bir sema parçası üzerinde hissini uyandıran nedir? (Gece Gezintisi)
23) "Tırnaklarını uzatıp sivrilten ve vücudunu baştan başa tüylü göstermek isteyen kadın, belli ki insandan gayri bir ……. benzemek için uğraşıyor."
 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
(Kürk)
24) "Bunlar eski değil, eskiliği bedii bir endişe ile yenileştiren sanatkarlardır." (Şairleri Okurken) Yazar, Cenap Şahabettin için neden böyle bir tespitte bulunuyor?
25) Kitabı alınca yazarı hayrete düşüren nedir? (Üslup Hakkında Mülahaza)