1) "Fakat mesele sürüncemede kalmadan ara bulucular marifetiyle Salih Bey konağa döndü. Esasen iki tarafın da öfkesi hızını almış bulunuyordu. Karı koca sanki hiçbir şey olmamış gibi alışık oldukları hayatı yaşamaya başladılar."
Salih Bey ile eşinin bu yeni durumlarını kabullenemeyen tek insan kimdir?
2) "Üstelik, izdivaç hayatları on beş seneyi geçtiği hâlde karı kocanın çocukları da olmamıştı. Onun için de klasik çare, dışarıdan bir çocuk, bir evlatlık edinmekti. Nihayet uzun düşünceler ve araştırmalardan sonrra eve, bir buçuk yaşında bir çerkes kızı alındı. Çocuğa ... ismini koydular."
Esere göre paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3) "-Çağıran ablam filan değil, Râtibe kendi istemiş. Amma telaşlanmaya lüzum yok. Birkaç gündür soğuk algınlığından yatıyordu ya… Herhâlde kan boğazından gelmiştir. Hâlet Hanımefendi, bu defa, çocuk oyalar gibi kendisini avutmaya çalışan kızının yüzüne gözlerini kaldırarak:
-Yok evladım, öyle değil. Babası ile anası, Râtibe'yi öldürmek için ne lazımsa yaptılar. Bir melek, iki cambazın işkencesine daha fazla dayanamazdı."
Râtibe'nin rahatsızlığı nedir?
4) Tulumbacılık mesleğinin zamanla adının kötüye çıkmasının sebebi nedir?
5) Zaruhi, kendisini acındırarak topladığı paraları ne yapmıştır?
6) "O devirlerde devletin yüksek kademeli mercilerine … denirdi." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
7) İbrahim Efendi'nin konağındakilerin, Râtibe'ye olan sevgi ve ilgilerinin asıl sebebi nedir?
8) Aşağıdakilerden hangisi Sâmiha Ayverdi'nin eserlerinden biridir?
9) """İbrahim Efendi'nin konağında, genç ve orta yaşlı halayıklar, 'fakiri fukarayı gözetmekte, hatır kollayıp gönül âbâd etmekte' âdeta yarış eden tatlı dilli güler yüzlü geniş elli kimselerdi."" Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen özelliklere sahip olmayan bir kahramandır?"
10) "İşte yeni iktidara nüfûz etmiş gizli cereyanların da bütün yerli ve millî değerlere hücumları bu esasa dayanır. Bakın görün, gün olacak elimizde kalan değerlerimizden utanır hâle geleceğiz ve hepsini bir bir fırlatıp atacağız. Latif Bey birden durdu: -Dahası var efendi hazretleri, dahası var. Bizim mahdum bendeniz de onlardan...Kendi ciğerpâreme, dostu düşmandan ayırt ettiremedikten sonra başkalarına ne demeye hakkım var? dedi ve sustu." İbrahim Efendi ile Latif Bey arasında geçen bu konuşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11) Şevkiye Hanım'ın bütün mal varlığını kaybettiğinde manevi bir kapıya yönelmesini sağlayan kimdir?
12) "Devrilmiş bir çınar gölgesi gibi yatağını kaplayan İbrahim Efendi, bir taraftan bir tarafa dönmek için bile etrafındakilerin yardımına muhtaç bulunuyordu."
İbrahim Efendi'nin rahatsızlığı nedir?
13) """Fakat bu konağı, diğerlerinden ayıran başkalık, içeride hüküm süren hayat tarzından ziyade, ailenin hemen her ferdinin müstesna güzellikte kimseler oluşuydu. Sanki kadın-erkek, hepsi de birer dünya güzeli olmakta gizlice anlaşarak aynı ailede birleşmişlerdi."" Paragrafta hangi konaktan söz edilmektedir?"
14) "Bu genç ve yaşlı halayık kadrosu, alınıp şaşırmakta pek de haksız sayılmazdı. Zira bu çatı altında hayat o kadar ölçülü, o kadar belirli bir çerçeve içinde cereyan etmekte idi ki bir hastalığın, hele hasta Şevkiye Hanımefendi olursa orada büyük bir dalgalanışlara sebep olması tabii idi. (..) İbrahim Efendi'nin konağına ikişer üçer gelen hekimler nihayet hastalığın adını koydular."
Şevkiye Hanım'ın rahatsızlığının sebebi nedir?
15) Yusuf Bey, nereye defnedilmiştir?
16) """Fakat açıkça itiraf etmemekle beraber, bu akıllı fikirli ve tok sözlü yenge, asıl İbrahim Efendi için bulunmaz bir nimetti."" Kendisinden bahsedilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?"
17) Aşağıdakilerden hangisi eserdeki kahramanlardan biridir?
18) Şevkiye Hanım, konağı boşaltmak zorunda kaldıktan sonra hangi semte taşınır?
19) "Kızlarını da hemen hiç boş bırakmaz, ellerine ya tamir edilecek bir çorap ya dikilecek bir sökük verir ya da kasnak ve gergef başına gönderirdi. 'İnsan işsiz kalırsa aklı kötülüğe kayar; çalışmaktan kimse ölmemiş" derdi."
Paragrafta anlatılanları en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir?
20) İbrahim Efendi'nin mesleği, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
21) "Tabii bu beklenmedik darbe, konakta yeni bir velvele daha yaratmış bulunuyordu. Yeni dert demek, yani çarelerin, yeni tedbirlerin peşine düşmek demekti. Haftalar süren uzun düşünceler, muhakemeler, mütalaalar, beddualar ve türlü münakaşalardan sonra nihayet mahallenin bohçacısı Sıdıka Hanım parlak bir teklifle ortaya atıldı."
Sıdıka Hanım'ın teklifi nedir?
22) "İbrahim Efendi'nin zekâ, kabiliyet ve bilgisini takdir ettiği bir meslektaşı vardı: Maliye Müsteşarı Latif Bey. İş icabı temas hâlinde olmalarına ve için için de isabetli görüşlerini beğenmesine rağmen Efendi, pek kendisine yüz vermezdi." İbrahim Efendi'nin, Latif Bey'le ilgili böyle düşünmesinin asıl sebebi nedir?
23) İbrahim Efendi'nin kardeşinin mesleğiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
24) """Zira beklese de faydası yoktu, çünkü hiçbir şey yapamıyor, beceremiyordu. Sanki kendisi fakir doğmuş, fakirlikle büyümüş bir kimseydi. Yoksulluk psikolojisi, az para ile yaşamanın yollarını nasıl da öğretivermişti. Muhakkak ki ablasından mesut ve rahattı."" Paragrafta kendisinden söz edilen kahraman kimdir?"
25) "Şevkiye Hanımefendi'yi çileden çıkaran, kâhyasının bu kayıtsız ve mesuliyetsiz tutumu idi. Sanki durup durduğu yerde başına bu felaketleri getiren kendisi değilmiş gibi asla kabahati üstüne mal etmiyor ve her gün bir kötü haberle gelmekten, âdeta belli etmek istemediği bir keyif duyuyordu. Nihayet günün birinde kapıya dayanmış olan büyük felaketi de gene aynı soğukkanlılıkla izah etti."
Kâhyanın belirttiği büyük felaket aşağıdakilerden hangisidir?