1) """İşte veziriâzâmın kem niyetini de tetik üstü nöbet tutan bu silahlı şahsiyetiyle derhâl püskürtmüş ve bir daha da paşayı yalısına kabul etmemişti. Şayet fazla bir tazyik altında kalacak olursa Küplüce'deki köşküne çekilmeye karar vermişti."" Paragrafta adı geçen köşk, aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer almaktadır?"
2) "İbrahim Efendi'nin derinden derine bir sezgisi vardı. Bu, belki de onun için bir çeşit teselli de oluyordu."
İbrahim Efendi'nin paragrafta sözü edilen sezgisi nedir?
3) "İbrahim Paşa ailesinin yakın komşuluk dolayısıyla en fazla temasta bulunduğu ahbap evi …" Yukarıdaki paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4) İbrahim Efendi'nin, kardeşi Hilmi Bey'e söylediği aşağıdaki sözlerden hangisi, eserin sonunda tam tersi yönde gelişir?
5) "Günün birinde Zaim Bey, geliri zayıflamış olan emlaktan, daha fazla faydalanmak çaresi bulduğunu, bir müjde edasıyla söyleyerek Şevkiye Hanımefendi'nin karşısısına yeni bir teklifle geldi."
Zaim Efendi'nin yeni teklifi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
6) "O devirlerde devletin yüksek kademeli mercilerine … denirdi." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
7) Şevkiye Hanım'ın avukatı, Zaim Bey'den köşkü kurtardıktan sonra ona ne teklif eder?
8) "Bu alev alev yanan ruhu içinde muhafaza eden kalıp da hani çok güzeldi. Sabah aydınlığı gibi soluk fakat ak ve duru bir ten, simsiyah saçlar, simsiyah gözler… Eşi bulunur bulunmaz güzel ve manalı eller… Amma Nazlı Hanım'ın asıl güzelliği, …"
Esere göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9) "Aman kızım, yetimi sevindirmek muhtacı doyurmak ibadetlerin en büyüğüdür. Herkes iyilik edemez; bu bir nasip işidir, hayır yapmak Allah'ın bir ihsanıdır. Siz yerdekilere acıyın ki göktekiler de size acısın, diye ayak direr."
Paragrafın tamamı düşünüldüğünde altı çizili sözcükle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
10) "Tekrar el öpülür, kucaklaşılır, davul üç kere vurur ve zurna çalmaya başlardı. İşte o zaman yiğitbaşı; 'İlk siftah uğruna aşk ola!' diye yüksek sesle haykırarak gümüş tepsideki eserleri mezat etmeye başlar, herkes bir parça alıp karşılığında tepsiye, bu küçük eşyanın kıymetinden çok fazla bir bedel koyar, böylece dolaştırılan tepsi para ile dolar ve bu paralar da delikanlının açacağı dükkâna ilk sermaye olmuş olurdu."
Yukarıdaki paragrafta anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11) "I. İbrahim Efendi'nin ölümü II. Râtibe'nin doğumu III. Şevkiye Hanım'ın Zaim Efendi'ye vekalet vermesi IV. Şevkiye Hanım'ın avukatının köşkü kurtarması Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?"
12) Aşağıdakilerden hangisi Sâmiha Ayverdi'nin ilk romanıdır?
13) "İbrahim Efendi'nin küçük kızı ise gerek babası gerek kocası ve gerek konak halkı nazarında merhamete şayan bir biçarenin ta kendisiydi. Damatlarına gelince onlar için kayınpederleri sadece 'olmuş armut' idi."
Damatların, kayınpederleri için böyle düşünmelerinin sebebi nedir?
14) "Dinin cemiyet içindeki terkipçi rolü, akıl ve ilmin tesbit ve tayin ettiği gerçeklerle kıyaslanınca vahiy ve ilhamın yarattığı iman ve yakîn heyecanını getirmeye muktedir olmadığı görülür. Onun için dünyanın her çağında akıl, insanlara çok az tesir etmiş, buna mukabil din, cemiyetleri topyekün yükseltip değiştirerek kurduğu hayat sisteminden iradeli, seciyeli, feragatli kütleler meydana çıkarmıştır."
Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
15) Aşağıdakilerden hangisi Sâmiha Ayverdi'nin eserlerinden biridir?
16) İbrahim Efendi, hangi konuda kardeşi Hilmi Bey'e acımaktadır?
17) "Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Lütfi Paşa, Âsafnâme'sinde devlet adamı karakterini çizerken şu isabetli tavsiyede bulunur: 'Devlet adamı olanda gayz, kin, menfaatçilik bulunmaya…Her ne işlerse kendinin değil, devletinin îtilasını gözete…"
Yukarıdaki paragrafa göre devlet adamı profilinde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
18) "Takrir esasına dayanan bu şifahi medeniyet, zabıt ve kayıt esasına kitabi usulden belki daha ince, daha hassas bir sistemdi. Fakat şüphe yok ki Şark, bu yüzden çok zarara uğradı."
Esere göre, Şarkın zarara uğramasının sebebi nedir?
19) "Zira çoktandır memlekette İslam dininin felsefe ve ilmini gereği gibi tefekkür ve içtihat haddesinden geçirerek salahiyetle İslam âlemine sunacak bir mesul âlimler zümresi kalmamıştı, olamazdı da. Çünkü Müslüman coğrafyası üstünde, din ilmiyle uğraşan müesseseler henüz Orta Çağ tefekkürünün üstüne bağdaş kurmuş oturmakta idi."
Paragrafta asıl eleştirilen konu nedir?
20) İbrahim Efendi'nin kızları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
21) "Hele Yusuf Bey'in ölümünden sonra araları açılan Neveser Kalfa, hep kuşkuda, hep tetikte bulunuyordu. O kadar ki ev halkı yemek yerken hastayı beklemekte ısrar eden Salih Bey'i, Efendinin yanında yalnız bırakmaya bile gönlü razı olmuyordu. Nitekim bir gün yemeğini yarıda bırakarak ayağının ucuyla yukarı çıktığı zaman gördüğü manzaradan dehşete düşerek haykırmaya başladı."
Neveser Kalfa ne görmüştür?
22) "Tabii bu beklenmedik darbe, konakta yeni bir velvele daha yaratmış bulunuyordu. Yeni dert demek, yani çarelerin, yeni tedbirlerin peşine düşmek demekti. Haftalar süren uzun düşünceler, muhakemeler, mütalaalar, beddualar ve türlü münakaşalardan sonra nihayet mahallenin bohçacısı Sıdıka Hanım parlak bir teklifle ortaya atıldı."
Sıdıka Hanım'ın teklifi nedir?
23) Mail Hanım Darülacezeye yatırıldıktan sonra Küçük Hanım'la yalnız başlarına kalan Şevkiye Hanım, Küçük Hanım'la ilgili en çok neye şaşırır?
24) "Server Bey, Şevkiye Hanım'ın kendisi hakkındaki ihtiyatlı hatta şüpheli tutumunu bilmekle beraber amcasının kızını, merhametle karışık bir muhabbetle de severdi. Bir kere çok terbiyeli, nazik, vakarlı ve akıllı bir kadındı. Kusuru, …"
Esere göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
25) Şevkiye Hanım, konağı boşaltmak zorunda kaldıktan sonra hangi semte taşınır?