1) "Demek ki birbirinizi kâfi derecede sevmiyorsunuz, o hâlde bu kadar skandala ne lüzum vardı?.." Seniha: "O beni deli gibi seviyor," dedi; biraz düşündü; "ben de onu... Ah, bilmezsiniz nasıl, bilmezsiniz ne kadar seviyo­rum," dedi ve ağlamaya başladı.”
Seniha’nın bu tavrı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
2) "— İki şahit bulurum sana! Onar on beşer sıkıştırdık mı ellerine,tamam! Biri, 'Kız benimle Bekir'e haber gönderdi, kaçırsın beni dedi' der. Öbürü de 'Ben bunları kaçarken gördüm. Bekir önden yürüyordu, kız iki adım ardından. Zaten bunları hep kızın tarlası kenarında, incirin altında, fıs fıs konuşurlarken görürdüm' der, olur biter. Kızistediği kadar yalan diye bağırsın. Hâkim şahide bakar. Şahitler sağlam oldu mu korkma!"                                                                               Bekir'e bunları söyleyen kimdir ?
3)  “Saatine baktı, kendi kendine: “Oh! Ne kadar gecikmişim!” dedi. Büyükannesine yine meram anlatmak lazım gelecekti. Son tünel gideli yarım saat olmuştu.” “Kullandığımız bazı sözcükler zamanla ilk anlatımından uzaklaşabilir veya yepyeni bir anlam kazanabilir.”
Yukarıdaki paragrafta geçen kelimelerin hangisinde mecaz-ı mürsel yapılmıştır?
4) Zeliş ile Cemal nasıl haberleşiyorlardı?
5) “ Kalbini, hedefe muayyen olmayan bir kin, kör bir yılan gibi sarmıştı. (...) Konakta kavga etmediği kimse kalmadı. Her gözde kendine karşı bir hareket seziyor ve her sözde sinirlerini tırmalayan bir sitem buluyordu. Bir gün biraderi Cemil, safiyetle: ‘ Faik hiç görünmüyor, acaba nerelerde?’ diyecek oldu; ... az kaldı çocukla dövüşecekti”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yer hangi roman kişisiyle doldurulmalıdır?
6) “Şişli'nin yeni usul, elektrikli, banyolu, apartmanları Servet Bey'i, gittikçe çekiyordu. Ara sıra boş vakitlerinde bunlar­dan birkaçını görmeye gitmek onun için en müstesna zevk­lerden biri yerine geçti. Doğduğu günden beri aradığı hava­yı nihayet İstanbul'un bu mahallesinde ve bu yeni evlerde bulabilmişti.”
Servet Bey’in, Şişli’deki apartmanları bu kadar çok sevmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Ağası; Bekir'in ilk iki yıllığını dayısına ödedi. İki yıl sonra birden boy atan Bekir, ağasryla kendi pazarlığa girişti. Aklına koymuştu. Sürü sahibi olacaktı. Ağasından her yıl para yerine kendisine bir koyun vermesini, verdiği koyuna sürüsünün içinde bakmasına izin vermesini istedi. O yıllar para kıt, malmsa lafı olmazdı. Bu pazarlık ağanın işine geldi. Dayısı tarafından da hoş karşılandı."                                                          Bekir'in bu şekilde davranmasının sebebi ne olabilir?
8) “En ziyade zevk aldığı kitaplar, … romanları, yeni tiyatro piyesleri ve Paris'in mizahi gazeteleriydi. … Ona bir ikinci ana, bir ikinci mürebbiye olmuştu. Bu muharririn romanlarındaki serbest tavırlı, yarı oğlan, yarı kadın genç kızlar, üzerlerinde ruhunu biçtiği modellerdir. Denilebilir ki sabahtan akşama kadar her gün bütün meşguliyeti bu genç kız tiplerini haya­ta tatbik etmekten ibarettir.”
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen muharrir(yazar) aşağıdakilerden hangisidir?
9)  Eşi Nefise Hanım’ın ölümüyle konakta ve Naim Efendi’nin hayatında ne gibi değişikler yaşanır?
10) “ İki aydan beri bana yüzünü göstermeyen bir adamın evinde bundan fazla nasıl oturabilirim? Hem doğrusu, bu evde bir türlü rahat edemiyordum; senelerden beri bu geniş odalarda altı ay kış bir türlü ısınmanın, senelerden beri altı ay yaz bir taraftan nefes almanın imkânını bulamadım.”
Yukarıdaki metinden hareketle konaktan şikâyetçi olup taşınmak isteyen kişi kimdir?
11) “.............., daima en son çıkan moda gazetelerinin resimlerine benzerdi. (...) Günün aydınlıklarına göre mütemadiyen rengi değişen yeşil gözleri gibi sesinin bestesi, kımıldanışlarının ahengi ve hatta başının şekli de mütemadiyen değişirdi. İçi de tıpkı dışı gibiydi; tıpkı gözlerinin rengine benzeyen bir ruhu vardı, kâh kederli, bulanık ve fena, kâh berrak, rahat ve ekseriya bir havai fişek gibi şenlikliydi.”
Bu metinde tanıtılan roman kişisi kimdir?
12) Aşağıdakilerden hangisi, Yakup Kadri’nin Kiralık Konak’ta başkahraman olarak Cemil yerine Seniha’yı seçmesinin sebebidir?
13) “ Hiç şüphesiz arkamızda bıraktığımız mazinin son feryadı ve önümüzde hissettiğimiz uçurumun ilk ürpertisi...........’dir.”
Romanda Hakkı Celis’in ağzından söylenen bu sözlerle kastedilen kimdir?
14) Zeliş Bekir'in kendisini kaçıracağını nasıl öğrendi?
15) “Yapraklan baş parmağın hafif bir yüklenmesi iîe kırmak, kırdıkça avuç içinde, orta parmakların üstünde desteklenen yapraklann ana damarını, üst üste getirmeye dikkat etmek gerekiyordu. Böyle dikkat edilirse, sonradan orta damarlanndan dizecekleri yapraklan ikişer üçer, iğneye geçirebilirlerdi.”
Çoçuklar, kendi aralarında düzenledikleri yarışı kazanmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliydiler?
16) Cemal ile Zeliş, birbirlerine yazdıkları mektupların altına  hangi resmi çizmişlerdir?
17) “Naim Efendi, akşama doğru, Kasım Paşa’nın evinden çıktığı zaman, ne yapacağını tamamıyla şaşırmış bir adamdı. Artık hiçbir şey hakkında hiçbir fikri yoktu. Arabasının penceresinden, geçtiği yerlere bakarken, kendini yabancı bir şehrin sokaklarında kaybolmuş, nereye gideceğini, kime başvuracağını bilmeyen bir garip sandı, gözleri bomboştu.”
Naim Efendi’nin bu durumu aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir?
18) "O ne eller, o ne boy! Teni zambağı gölgede bırakıyor, gözlerinde elmas ışıltısı var. Fakat ata çok ustaca biniyor…"                Henriette bu sözlerle kimi tasvir etmektedir?
19) Aşağıdakilerden hangisi Kiralık Konak için söylenemez?
20) "Vadideki Zambak" adlı eserde Bay de Chessel adlı karakterin Fêlix'le olan bağlantısı nedir?
21) Seniha, yaşadığı buhrandan kurtulmak için ailesi tarafından nereye gönderilir?
22) "“Aldığı terbiye ile yaşadığı muhit birbirinin aksi olan her insan gibi ……… de daimi bir ihtilaç(çarpıntı, çırpınma) daimi bir isyan içinde yaşar. Pederi Sadri Molla’nın konağında alafrangalığı kendi odasının eşiğinden çıkmazdı. Nasılsa küçükten beri Fransızca bilmek, bir müddet Galatasaray Mektebinde bulunmak, bir müddet Beyoğlu muhitinde tatlı su Frenkleriyle düşüp kalkmış olmak ona bir softa evinde dizi dizi Fransız kitaplarından, vazolardan, biblolardan müteşekkil bir halvet yapmak ve bu halvette yaylı bir şezlonga uzanıp, gözleri tavanda, ayakları havada, bir taraftan Hollanda “sigar”ını emerek, diğer taraftan yabani ve perişan bir sesle birtakım opera parçaları terennüm ederek saatlerce vakit geçirmek hakkını vermiştir.” Yukarıdaki paragrafta tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?"
23) "Seniha, gözleri yarı kapalı, uzun kirpikleri arasından Faik Bey’i süzdü. Onda hiç uyumamış bir adam hâli vardı, göz kapakları sarkmış ve ağzının iki tarafındaki çizgiler derinleşmişti. Seniha, bir uyku arasından gibi seslendi:”
Yukarıda verilen paragrafta anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
24) “Seniha son mektuplarında biraz parasızlıktan şikâyet et­meye başladı. Hatta birinde Sekine Hanım epeyce telaşa düştü; elmaslarını rehine vermeye karar verdi; fakat Servet Bey: "Bırak biraz burnu sürtülsün!" dedi ve mani oldu. "
Servet Bey’in ve Sekine Hanım’ın, Seniha’ya kızmış olmalarına rağmen ona yardım etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
25) Necati Cumalı’nın Zeliş’i için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?