1) Bence kelimelerin bilinen manasından başka bir de –nasıl anlatayım- ses manası vardır. Bilmem herkes hisseder mi? Fakat ben mesela nâliş(inleyiş) kelimesinin mahzun edasını, pervaz(uçuş) kelimesinin uçma eğilimini, feryat kelimesinin yırtıcı ahengini pek iyi duyuyorum. İnsanda bu duyuş zevki olduktan sonra mesela: “bahr-i sükûn-perver” (rahatlatıcı deniz) diyemeyiz, bahr kelimesinin o bir harekede toplanan üç kuvvetli harfinden hususiyle sonundaki ra’nın çarpışmasından meydana gelen tasavvut şiddeti ister ki bu kelime sert bir mana tasvirinde kullanılsın: Mesela bahr-i huruşan (coşkun deniz), yahut bahr-i pür-huruş (coşkulu deniz)… Bu sözlerden hareketle Ahmet Cemil’in şiirle ilgili söylemek istediği aşağıdakilerden hangisidir? 
2)   Ahmet Cemil, “tezat zinciri” sözünü kendi hayatıyla kimin hayatını kıyaslarken kullanmaktadır?
3) Vehbi Bey, gazetenin idaresini beğenmediğini söyleyerek üç kişinin gazeteyi idare edebileceğini söyler. Vehbi Bey’in gazeteyi idarede düşündüğü Ahmet Cemil dışındaki isimler kimlerdir? 
4) Eserinin tanıtımını yapan Ahmet Cemil’in eseriyle ilgili okuduğu ilk makale kime aittir?
5) “İnsan kendisinin sefaletini bir servetin görkemi yanında mutsuzluğun hükmünü bir saadet gösterişi karşısında daha büyük bir acı ile anlar.” Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
6) Vehbi Bey’in kız kardeşine karşı kötülüklerini öğrenen Ahmet Cemil’in matbaayla ilgili aldığı karar nedir?
7) Romanda Ahmet Cemil’in çevresi, davranışları ve tutkuları ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca Ahmet Cemil’in kişiliğinin oluşmasında çevrenin etkisi ( okuduğu kitaplar, babası, Hüseyin Nazmi…) romanda üzerinde durulan ayrıntılardır. Bu özellikler, romanda hangi akımın etkisini göstermektedir?
8) Ahmet Cemil babasının ölümünden sonra dertlerini paylaşmak üzere yanına gittiği Hüseyin Nazmi ile görüşme fikrinde neden bir tereddüde düşmüştür?
9) Ahmet Cemil’in yirmi iki yaşındayken gerçekleştirmek istediği ümidi nedir?
10) Ahmet Cemil’e Beyoğlu’nun nesinden zevk aldığı sorulduğunda: “…Beni sormayınız, ben her yerde eğlenirim, hatta bir mahalle kahvesinde bile… Beni incelemeler yapmaya uygun bir yere götürünüz, kâfidir, saatlerce oturayım, beni düşündürecek şeyler bulurum.” der. Metinden hareketle Ahmet Cemil için hangisi söylenebilir?
11) Romandan dönemle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
12) Hüseyin Nazmi’nin her yaz ailesiyle gittiği köşk nerededir?
13) “Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde; fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle roman kahramanı Ahmet Cemil’in ailesiyle ilgili anlatılmak istenen nedir? 
14) Ahmet Cemil’le Vehbi Bey’in ilk zamanlar nadiren bir araya geldiklerinde sohbet konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
15) Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi’ nin Batı şiirine yönelişleri hangi olayla başlar?
16) Eser realizmin etkisi altında kalmasına rağmen, eserde yer yer romantizmin etkisi de görülür. Eserde geçen aşağıdaki olaylardan hangisi romantizmin etkilerinden biri olamaz?
17) Vehbi Bey’in Hüseyin Baha Efendi’nin yerine Ahmet Cemil’in geçmesi fikrine, Ahmet Cemil’in soğuk bakmasının sebebi nedir?
18) Ahmet Cemil, Ali Şekip’in bütün güzelliklerine rağmen yalnız bir huyunu sevmez. Ahmet Cemil’in sevmediği bu huy nedir?
19) Raci’nin arkadaşı Sait için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20) Ahmet Şevki Efendi’nin gazetedeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
21) “-Al sana dünyanın yuvarlaklığına dair bir makale. İmza okunmuyor. Dergiler mektep kitaplarıyla mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. Bir gün dört işleme dair bir makale gelse şaşırmayacağım.” Metinde yazarın vermek istediği düşünce nedir?
22) Gazetede Ahmet Şevki Efendi ve Ahmet Cemil’in yanına gelerek kocasını soran, ardından da kocasının kendisine ve çocuğuna yaptığı kötü muameleleri anlatan kadın, kimin eşidir?
23) Kısa, zayıf, kuru bir çocuk olan, kasları kemiklerinin üstünde kurumuş, küçük gözlü, ufak yüzlü, daima ayakta, daima harekette, kulaklarıyla, gözleri daima meşguliyette, bu dünyada görülmeyecek şeyleri görmek ve işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine bir kişidir. Yukarıda betimlenen kişi kimdir?
24) Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” adlı romanı hangi edebiyat geleneğinin ürünüdür?
25) Ahmet Cemil, kardeşinin evliliğindeki sıkıntıları ve Lâmia’ya duyduğu aşkı ilk olarak kime açmıştır?