1) Ahmet Cemil’in, Raci’yle tam bir tezat olduğunu düşündüğü kişi kimdir?
2) Ahmet Cemil’in ilkokul yıllarından hatırlayabildiği iki kişi kimdir?
3) Ahmet Cemil’in annesinin küpeleriyle yüzüğünü Emniyet Sandığı’na rehin bırakmasına hangi olay sebep olmuştur?
4) Romanda Ahmet Cemil’in çevresi, davranışları ve tutkuları ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca Ahmet Cemil’in kişiliğinin oluşmasında çevrenin etkisi ( okuduğu kitaplar, babası, Hüseyin Nazmi…) romanda üzerinde durulan ayrıntılardır. Bu özellikler, romanda hangi akımın etkisini göstermektedir?
5) “-Al sana dünyanın yuvarlaklığına dair bir makale. İmza okunmuyor. Dergiler mektep kitaplarıyla mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. Bir gün dört işleme dair bir makale gelse şaşırmayacağım.” Metinde yazarın vermek istediği düşünce nedir?
6) “Şimdi, rüzgâr, sanki onu nazarlardan kıskanarak saklamak istiyormuşçasına şiddetini arttırmış idi. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevk ediyor, sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu…” Romanda yukarıdaki parçadaki gibi çevre betimlemelerine sıkça rastlanılmaktadır. Çevre betimlemelerinin roman kahramanının gözüyle ve onun iç dünyasını yansıtacak şekilde yapıldığı altı çizili cümleden de anlaşılmaktadır. Bu özellik, yazarın hangi akımın etkisinde olduğunu göstermektedir?
7) Aşağıdakilerden hangisi Raci ile Ahmet Cemil’in ortak yönleri arasında sayılamaz?
8) “Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde, her gördükleri şeyi buna bir vesile sayarlardı. Mesela o gün köprüden geçerken bacadan çıkan dumanlar için teşbih yapmak yahut Beyoğlu’na çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş mini mini, sarı bir Alman kızı için bir şiir söylemeye yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu.” Metinden hareketle Servet-i Fünuncularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Romanın anlatımında en çok hangi kip kullanılmıştır?
10) “İnsanlar tuhaftır! Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. Hepsinde kendi kendilerince icat edilip itina ile takviye edilmiş sebeplere tesadüf edersiniz. Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu farz ettirerek güler, size: “Anlatamam ki, bilseniz beni mazur görürsünüz…” demek ister.” Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
11) Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi, fakat şimdi bu yazıhaneye sahip olma fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu. O yazıhanenin başına geçmekle… Yukarıdaki paragrafın son cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması uygundur?
12) Matbaaya her gün herkesten evvel gelir, küçük odasına girerdi. Daima küskün, daima sâkit bir adam ki matbaada bir gölge gibidir, kimse ile konuşmaz, hiçbir şeye karışmaz, yalnız Ahmet Şevki Efendi ile idare işlerine bakar, matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz; mariz, yazın kürk giyer, odasından mangal mayıs ortasından kalkar bir ihtiyar… Yukarıdaki parçada ne tür bir tasvir yapılmıştır?
13) Ahmet Cemil’e Beyoğlu’nun nesinden zevk aldığı sorulduğunda: “…Beni sormayınız, ben her yerde eğlenirim, hatta bir mahalle kahvesinde bile… Beni incelemeler yapmaya uygun bir yere götürünüz, kâfidir, saatlerce oturayım, beni düşündürecek şeyler bulurum.” der. Metinden hareketle Ahmet Cemil için hangisi söylenebilir?
14) Ahmet Şevki Efendi’nin bir aralık Ahmet Cemil’e “ Oh! Hele şu çapkından kurtulduk…” dediği Mir’at-ı Şuûn gazetesinden kovulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
15) “Ah! Artık hulyalarından büsbütün ayrılmak, onlardan bir nişane (iz) bile bırakmamak için ihtiyacı vardı. Kendisini öldüren bunlar değil miydi? Sonra onlar da birer birer ölmüşlerdi; şimdi yalnız bu ……………, bu son malul dimağ nişanesi kalmış idi. Onu da öldürmek, ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu.” Romana göre bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
16) Ahmet Cemil babasını en çok hangi özelliğiyle hatırlamaktadır?
17) Vehbi Bey, gazetenin idaresini beğenmediğini söyleyerek üç kişinin gazeteyi idare edebileceğini söyler. Vehbi Bey’in gazeteyi idarede düşündüğü Ahmet Cemil dışındaki isimler kimlerdir? 
18) Ahmet Cemil’in sık sık Lâmia ile evlenmek, ünlü bir şair olmak hayalleri kurduğu yer olarak karşımıza çıkan mekân aşağıdakilerden hangidir?
19) “Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde; fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor.” Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili söz grubuyla Ahmet Cemil ile ilgili olarak anlatılmak istenen ne olabilir? 
20) Vehbi Bey’in matbaayı büyütmek için para kaynağı olarak bulduğu çare nedir?
21) Aşağıdakilerden hangisi Mir’at-i Şuûn gazetesi çalışanlarından Saip’in fiziksel özelliklerinden değildir?
22) Ahmet Cemil, kardeşinin ölümünden sonra kendisine emel olarak belirlediği parlak hayallerinin yanlışlığına hükmetmeye başlamıştır. Onu bu sonuca ulaştıran nedir?
23) Hüseyin Nazmi, Siyasal Bilgiler’den mezun olunca nerede çalışmaya başlamıştır?
24) Ahmet Cemil, Askerî Lise’de en çok hangi dersten sıkılmıştır?
25) Babasının ölümünden sonra Ahmet Cemil’in hayatı ne zaman bir düzene girmeye başlamıştır?