1) "Bu bir nisan günüdür. Gökyüzünde beyaz bulut kümeleri birbirinin üstüne yığılıyor, havada bir yağmur kokusu var fakat ayağımın altındaki toprak kuru, sert ve kokusuzdur."                                                                                   Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) "Cephe artları, tiyatroların kulislerine benzermiş. Shakespeare'in ve Racine'in bir trajedisi oynayacak. Sahnede, kralları, kraliçeleriyle bütün bir saray içinin haşmet ve debdebeleri gösterilecek. Fakat bundan önce bir de kulisteki hazırlığı görünüz: Yırtık ve ter kokulu canfes parçalarından bir yığın hırdavat ve bunların arasında yarı aç, yarı tok birtakım zavallı insanlar gelip gidiyor, eğilip kalkıyor. İşte biraz sonraki muhteşem sahne bu unsurlardan teşekkül edecek."                                                       Cephe artları ile tiyatro kulisleri arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?
3) Ahmet Celal'in yerleştiği köyde, ona karşı muhabbet besleyen kişiler arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
4) "Köyde kış hazırlıkları bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü, öğütüldü. Bunlardan deste deste yufkalar yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Ama o ne kadar ceviz! Ahırlar damlara, damların üstüne kadar saman yığınlarıyla dolu. Zeynep Kadının evi, eski Abdülhamit ricali gibi bu tunç renkli nişanlarla baştan başa donandı. Ve ne koku! Bütün tabiat tezek kokuyor."                                                                                           Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
5) "Bu, ovaya bakan iki küçük pencereli, kavak ağaçlarıyla tutturulmuş tavanından kuru otlar sarkan, tabanı toprak bir hücredir. Önce yatak takımını ve seyyar karyolamı saran iki harar beziyle bu tavanı örtmek sonra şehirden getirdiğim tahta ve muşambalarla bu toprak zemini kaplamak, döşemek lâzım geldi."
Paragrafta ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
6) Ahmet Celal askerlik dönüşü geçimini neyle sağlamaktadır?
7) "Felaket bile bizi birleştiremedi. Aramızdaki benimle onlar arasındaki uçurumu belki daha ziyade derinleştirdi. Bir ... , menfaat bağlarıyla bana bağlı kaldı. Bir ..., alışkanlık yüzünden hâlâ benim hizmetimi görmek lütfunda bulunuyor. Bir küçük ... şuurunun altından gelen bir hisle benim muhabbetime cevap veriyor." Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?"
8) "Lakin ben bütün bu yazıları bir kimseye bir şey anlatmak için yazmıyorum. Hayır, hayır, bu hiç aklımdan geçmedi. Ben bu yazıları..."
Paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9) "Bir akşam yatsı ezanından önce muhtar benim kapımı vurdu.
-Efendi, efendi, sana kasabadan bir (acans) getirdim. Al oku, dedi.
-Nasıl, iyi bir haber mi?
-Al oku; çok iyi diyeler. Savaşı kazanmışız.
Ellerim titreyerek kirli buruşuk kâğıt parçasını lambaya doğru uzatıyorum."
Paragrafta bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
10) "Aşar memuru setre pantolonlu, kauçuk yakalıklı, yusyuvarlak bir kıranta adamdı. Dizleri ve ayaklarının uçları birbirine bitişik duruyor. İki laf arasında bir uyukluyor."
Paragrafta kullanılan anlatım biçimi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
11) "Ben, buraya yalnız düşman zulmünden masun kalmaya gelmedim. Kendi kafamın cevrinden kurtulmak için de geldim. Düşünmek; insanların, mağara devrindeki gibi henüz birtakım toprak ve taş kovukları içinde yaşadığı ve hayvanlarla haşır neşir olduğu bu yerde düşünmek, bana bir ayıp gibi geliyor."                              Ahmet Celal'in düşman zulmünden uzaklaşmak dışında istediği şey nedir?
12) "Rüzgâr başımı alıp götürecek bir şiddette esiyor. Nefesim tıkanarak çekiliyorum. Köpekler susmuyorlar. Daha ziyade havlıyorlar ve bir adama saldırır gibi hırıltılar çıkarıyorlar. Biraz evvel ayak seslerini duyduğum kimse, hissediyorum ki yaklaşıyor. Hatta benim sesimi duyar duymaz durdu, sanırım. -Kim var orada? Bir adam bir şeyler mırıldanıyor. Havada, bir 'S' harfi bir 'L' ye çarparak dağılıyor. Tekrar başımı dışarıya uzattım: -Kim var orada?" Ahmet Celal'in varlığından söz ettiği kişi kimdir?"
13) "Dereyi atlarken sanki içimden ağır bir şey yuvarlanıp düştü. Öyle şey ki on dakika öncesine kadar ben onu kalbimin üstünde veya kafamın içinde bir demir gülle gibi taşıyordum. İşte bu yuvarlanıp düştü. Şimdi o kadar hafifim ki kolumu bir kanat gibi kımıldatsam havaya uçabilirim."                                                                      Ahmet Celal'in "gülle" olarak tasvir ettiği nedir? 
14) "Sabah oldu. Ama ne sabah! Çığlıklar içinde bir sabah. Kadınlar bağırıyor ve çocuk hıçkırıkları köpek ulumalarına karışıyor. Sanki bir gemi batmak üzere. Sanki çılgın bir bestekâr iptidai bir orkestrada, 'Dünyanın sonu'nu çalıyor."
Ahmet Celal'in 'Dünyanın sonu'na benzettiği olay nedir?
15) Romanın ana karakterinin anılarından oluşan defter kimler tarafından bulunmuştur?
16) "Mehmet Ali önce inkâr etmek istiyordu sonra kendini tutamıyor; baklaları, birer nasihat hâlinde ağzından çıkarıyordu:
(…)
-Beyim, bu dağın başında sabah akşam dişlerini fırçalamak neyine gerek.
-Beyim, bizde saçlarını kadınlar tarar.
-Beyim, geceleri, sabahlara dek mırıl mırıl ne okuyup duruyorsun? Seni..."
Romana göre paragrafı aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
17) Yaban adlı eserin başkahramanı kimdir?
18) "Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu köylüler tarlalarından evlerine dönerlerken dibine oturduğum söğüt ağacının dallarından bütün hülyalar ürkerek kaçışır. Çetin çalışmaları esnasında, balçıklaşan bu insanlar, küme küme, ikişer üçer, teker teker, kerpiçten yuvalarına dönerlerken ben kendimi, kendi köşemde her zamandan daha garip, daha anlayışsız, daha manasız, daha faydasız bulurum."                                                             
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
19) "Bir sabah, - o sabahı hiç unutmayacağım- pencerenin altında bir ses. İnce, keskin bir çocuk sesi:
-Geliyorlar! Geliyorlar!
Yataktan fırlayıp sese koşuyorum.
-Kim geliyor Hasan?
Küçük çoban soluk soluğadır. Benzi ya heyecandan ya  koşmaktan sapsarı kesilmiş:
-Aha onlar...Senin dediklerin...Te karşıkı belin üstünden yürüyüp geliyorlar."
Metinde Hasan'ın sözünü ettiği kişiler kimlerdir?
20) Romanda Ahmet Celal'in evlenme teklifine Emine'nin verdiği cevap nedir?
21) "Yüreğim bir karanlık odaya hapsedilmiş yaramaz bir çocuk gibi hopluyor. Paramı Salih Ağa'da, eşyamı ve kitaplarımı Mehmet Ali'nin evinde bırakayım ve gideyim, gideyim… Böylece İstanbul'a kadar yürüyeyim."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatları vardır?
22) Romanda olayların geçtiği 'mekan' aşağıdakilerden hangisidir?
23) Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun roman türünde yazdığı eserlerden biri değildir?
24) "Bir sabah penceremin altında bir ses. İnce keskin bir çocuk sesi: -Geliyorlar! Geliyorlar! Yataktan fırlayıp sese koşuyorum: -Kim geliyor Hasan? Küçük çoban soluk soluğadır. Benzi ya heyecandan ya koşmaktan sapsarı kesilmiş: -Aha onlar, senin dediklerin... Te karşıki belin üstünden, yürüyüp geliyorlar." Hasan'ın, geldiklerini haber verdiği kişiler kimlerdir?"
25) "Arabanın içinde büzülmüş oturuyordum. Bavullarımın, çantalarımın arasında, ben de bir bavul, bir çanta gibiydim."
Ahmet Celal, niçin böyle düşünmektedir?