1) "Şu satırları yazdığım dakikada, sanırım düşman, çoktan beklenen genel taarruza geçmiş bulunuyor. Bütün bir yaz, tek başıma bir cehennemi bekleyiş yaşadım."                                                                                                                Altı çizili kelime yerine aşağıdaki kelimelerden hangisinin getirilmesi en doğru olur?
2) "Köylüde mülkiyet duygusu her şeyin üstündedir, derler. Uzun yüzyıllardan beri devam eden dış istilalar, iç eşkiyalıklar Türk köylüsünde bu duyguyu da köreltmiştir.  Hepsinin içinde, semavi bir afet esnasında bir koyun sürüsünün ürkekliğinden bir şey var."                                                                                            Yukarıdaki parçada anlatılmak istenene en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?
3) "-Hey hemşerim, ne bakınıp duruyorsun? Herifin bu sesten irkilip ürkmüş gibi silkindiğini gördüm. Sonra acele acele Bekir Çavuş'a yaklaştı. Bir süre karşı karşıya hareketsiz kaldılar. Derken, iki ağızdan bir anda bir feryatla her iki adam sarmaş dolaş oldu. Bir süre, bir uzun süre öylece kaldılar." Köye gelen bu kişi kimdir?"
4) "Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu köylüler tarlalarından evlerine dönerlerken dibine oturduğum söğüt ağacının dallarından bütün hülyalar ürkerek kaçışır. Çetin çalışmaları esnasında, balçıklaşan bu insanlar, küme küme, ikişer üçer, teker teker, kerpiçten yuvalarına dönerlerken ben kendimi, kendi köşemde her zamandan daha garip, daha anlayışsız, daha manasız, daha faydasız bulurum."                                                             
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5) "-Şu hâlde bunlar, diyorum, ne yapmaya gittiler? Şimdi ne yapıyorlar? Mademki gelenler bizi kurtarmaya geliyormuş, bunlar kime karşı silah kullanıyorlar?
Emeti Kadın, başını iki yana sallayarak:
-Ay oğul, onlar da bencileyin. Ne ittiklerini bilirler mi ki...diyor."
Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
6) "Kaç gündür, bin türlü çare ile diş ağrısını yatıştırmaya çalışan adam gibiyim. Kâh zihnimi büyük ve önemli şeylerle işgal ederek acımı unutmaya çalışıyorum. Kâh okuyorum, okuyorum, okuyorum."                                                                                         Ahmet Celal'in üzüntüsünün sebebi nedir ?
7) "Sanki bu yerlerden hayat ebediyen çekilmiş gibidir. Sanki sönmüş kürenin üstünde tek başıma kalmışım. Bir defa bir rasathane dürbünüyle aya bakmıştım. İşte şimdi aynı manzarayı Orta Anadolu'nun bu taşlık tepesinden görüyorum."                                  Yukarıdaki paragrafta Anadolu'nun hangi özelliği vurgulanmıştır?
8) "Şerif Çavuş: -Bir su. Aman, bir su… dedi. Kahvecinin getirdiği altı delik maşrapayı, iki eliyle kavradı. Lıkır lıkır içmeye başladı. Ben gittikçe artan bir merak ve heyecanla bu acayip 'Odise' kahramanına bakıyorum. O da on yıl denizlerde kaybolduydu. Memleketine döndüğü gün bir domuz çobanının ağılında, delikanlı olmuş oğluyla karşı karşıya geldiği zaman ne oğlu onu ne de o oğlunu tanıdı." Ahmet Celal'in, Şerif Çavuş'u benzettiği bu Odise kahramanının adı nedir?
9) "Gözleri bağlı bir hayvan, durmadan bu dolabı çevirir. Ortadaki çıkrık, kâh bir çocuk gülmesine kâh bir kadın hıçkırığına benzer sesler çıkarır. Sıra sıra demir kovalardan sular boşanır, dolar. Kuyunun dört bir tarafından, düz, uzun, küçük toprak kanallar, serin ve berrak suyu sarışın marul tarlalarına doğru götürür. Elinde ufak bir çapa ile bir adam, bu kanalların çizdiği geniş dörtgenler arasında, güya bir tabiat mahzeninin ibadetini yapıyormuş gibi yavaşça eğilip kalkar, durur, çömelir."                                                                                                                                           Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?          
10) "Köylülük hayatımın bir türlü katlanamadığım ve hâlâ hallemediğim en zor tarafı…
Bu cümleyi aşağıdakilerden  hangisiyle tamamlayabiliriz?
11) "Bir insan tasavvur edin ki hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi vatanı addettiği memleketin dibine doğru ilerledikçe kendi kökünden uzaklaştığını hissediyor, hissetmese bile etrafında hâsıl olan soğuk ve itici hava, ona her an kendi toprağından sökülmüş aykırı bir acayip nebat olduğunu bildiriyor."                                                                  Paragraftaki düşüncelerin sahibi olan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?                                        
12)  "Lakin bu hâle vardığım vakit de gene bu engin ve kurak ovaların korkunç genişliğini hissetmekten kurtulamayacağım. Bu his her an yüreğimi ... başımı döndürüyor ve irademi hurdahaş ediyor."
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
13) Romanın yazılış biçimiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
14) "Mehmet Ali olmasa hiç kimse benimle konuşmayacak, benim yanıma yaklaşmaktan çekinecek; bana köyün sokaklarında dikili bir korkuluk gibi bakacak. İlk günler çocuklar benden ürküp kaçışmıyorlar mıydı? Köpekler arkamdan havlamıyorlar mıydı?"
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatları vardır?
15) "…, köyün zengin adamlarından biridir. Lakin kılık kıyafet itibarıyla bir dilenciden farkı yoktur. Kışın en soğuk günlerinde bile onun çorap giydiğini hatırlamıyorum. Ökçesi basık pabucunun içinde, kara ve çatlak topuklu ayakları, ellerinden ziyade ortadadır." Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?"
16) "Geceleri sabahlara kadar okumayayım da ne yapayım? Ben, el ayak çekildikten sonra odamın kapısını sürmeleyip kitaplarımla başbaşa kalmak saatini dört gözle beklerim. Çünkü bu, ömrümün hazin sergüzeştini ve yaşadığım anın ağır sıkıntısını unuttuğum tek saattir."
Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
17) "Dünyadan … bir kimse için Anadolu'nun bu ücra köşesinden daha uygun neresi bulunabilir?"
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
18) "Lakin ben bütün bu yazıları bir kimseye bir şey anlatmak için yazmıyorum. Hayır, hayır, bu hiç aklımdan geçmedi. Ben bu yazıları..."
Paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19) " Birkaç günden beri cephenin nasıl çözüldüğünü gözle görmek mümkündür."                                                                                                                                  Altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
20) "Mehmet Ali'nin anası enikonu topallıyor. Salih Ağa'nın oğullarından biri kamburdur."
Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
21) "Bekir Çavuş, kendini bir derleyip toparladı. Parmağının ucuyla çeşmenin bulunduğu meydancığı gösterdi. Teker teker, ikişer üçer yürüyorlar; bir tanesi arkadan geliyor. Bekir Çavuş, kendini tutamadı:
-Yahu, sizin subayınız filan yok mu? diye bağırdı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
22) "Kendi kendime bunu söylemekle beraber, gene gözüme uyku girmiyor. … Ben Celal Paşa'nın oğlu Ahmet, emir erim Mehmet Ali'nin kardeşi bücür İsmail'i kıskanıyorum. Boğazını sıkıp öldüresiye kıskanıyorum."
Romana göre paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
23) "Ekinler sararmaya başladı. Zavallı ekinler… En yükseği iki yaşında bir çocuk boyunu geçmiyor. Orta Anadolu'nun topraklarındaki ıstırap sanki bunlarda en açık ifadesini bulmuş gibidir. Akşam üstleri bütün başaklar yetim boyunlarını büküyorlar ve hazin köklerine bakıyorlar."
Paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
24) "Lakin bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil… Oysa burada, isterdim ki farkında olsunlar."
Ahmet Celal, köylülerin kolunun olmadığını fark etmelerini niçin istemektedir?
25) "Düşman eski haritalar üstünde Ankara ismini taşıyan kerpiçten şehire girebilir. Fakat aynı adı taşıyan ruha nasıl dokunabilir? O ruh bugün burada ise yarın orada esecektir."                                 Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafta anlatılan düşüncelerle çelişmektedir