1) "Kitaptan değil kitapsızlıktan korkmalıyız. Bütün ideolojilere kapıları açmak, hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve Türkiye'nin kaderini onların aydınlığında fakat tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek. İşte, en doğru yol.'' (Slogan İlkenin İdeolojisi) Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
2) "Akıl,devlerin değil cücelerin silahı. İnsiyahtan daha ahmak bir meleke. Küstah, şımarık, mütecaviz. Hırsız fenerinin soluk ve şüpheli aydınlığı." Yukarıda aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri kullanılmıştır? (BİZ VE ONLAR)
3) Cemil Meriç 'in edebi kişiliği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
4) Cemil Meriç'e göre bugünün ayaktakımı kime alkış tutuyor? (BÂKİ KALAN)
5) "Avam anlayamaz bizi diyorduk; avam, yani kendi insanımız, tarihin ve edebiyatın dışındadır, kendini kadere hapsetmiş.Yükselen bir medeniyet için kurşun işlemez bir zırh olan kader inancı, çöken bir toplum için yüklerin en ağırıdır. Yığını kavganın, yani hayatın dışına iten bu teslimiyetin kaynağı, tevekkül değil, tereddidir(yozlaşma) . Ve... kaçıyorduk.'' (Müstağrip) Aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
6) Hudutlarımızdan salgın hastalık gibi girer sol, arazı meçhul bir hastalık. Solcu imtihanların en korkuncu olur… Büyüden meş'um, bedduadan netameli bir kelime. Sağ, daha nazlı, daha utangaç bir misafir. Ne zaman gelmiş bilen yok! Türk adaleti kimse tarafından benimsenmeyen bu silik ve şahsiyetsiz kelimeyi pek ciddiye almaz. Ve çeyrek asır nebati bir hayat yaşar sağ.'' (Sağ ile Sol) Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?
7) "Bazen kuyuya benziyor hayat; kör, pis, zehirli bir kuyuya. Boğuluyorum, ölüme koşacak mecalim kalmıyor, kimseyi görmüyor gözüm. Sevdiklerim yabıncılaşıyor. Kitaplar tuğla oluveriyor birden. Dostlarımın sesini tanımıyorum. Varlığım bir tele asılıyor. Bir kabus bu, bir hastalık. Gözlerimi kaybettikten sonra bu kuyuya sık sık düştüm. İstediğini yapamamak, sakatlığımdan doğan aciz... Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetin var... Aczime tahammül edemiyorum...'' (Gözlerimi Kaybettikten Sonra) Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
8) "Ne Asya Avrupa'yı tanımış, ne Avrupa Asyayı. El Birûnî boşuna anlatmış Hint'i çağdaşlarına. Kıtalar kapalı birbirine. Yalnız kıtalar mı? Aynı mahalledeki insanlar birbirine yabancı." Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir? (BİZ VE ONLAR)
9) Yıllarca aç kaldım. Koca bir şehirde yapayalnız… Ama beni isyana sürükleyen açlıktan çok tek oluşumdu. Aç ve tek olmak. Gurbet ve açlık. Bu şehrin kaldırımlarında bir başka aç Cemil Meriç hiçbir zaman dolaşmamıştır diye düşünürdüm… Ben, düşünen, okuyan ve temsil ettiği, temsil ettiğini sandığı beşeri değerleri lekelememek için aç kalmağa, açlıktan kıvranmaya razı olan adam...'' (1940' lardaki Yazılarımın ayırıcı vasfı: Ukalalık) Parçadan hareketle Cemil Meriç hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10) Cemil Meriç ideolojileri aşağıdakilerden hangilerine benzetmiştir? (BİZ VE ONLAR)
11) "Kütüphane, bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzlükleri ile dolu. Bu ulular bezmine kabul edilmenin tek şartı liyakat." Yukarıdaki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
12) "...O ülke, düşünce hürriyetinin vatanıdır… Hint'ten tesamuhu öğrendim. Düşüncenin gökkuşağını bütün renkleriyle sevmeyi öğrendim. Peşin hükümlerin mahpesinden kaçmayı, hakikatin çeşitli yönlerine eğilmeyi, hayatın bir tecellisine saygı beslemeyi öğrendim.'' (Hint Bütün İnançlara Söz Hakkı Tanır) Aşağıdaki tanımlardan hangisi parçadaki altı çizili sözcükle aynı paralelliktedir?
13) "Her roman gerçek toprağında gelişen, dal budak salan bir rüya." Yukarıdaki cümlede benzeyen aşağıdakilerden hangisidir? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)
14) Cemil Meriç Promete efsanesini ilk olarak hangi hocasından dinlemiştir? ( Lisem Üniversitemdir)
15) "Kelime ormanda uyuyan dilber. Şair uzaklardan gelen şehzade.'' ( Fildişi Kuleden/ 2) Parçada hangi sanatlara başvurulmuştur?
16) "Günümüzün 'taşlamacısı', akbabalara yaranmak için güvercinlere saldıran maskara. Oysa şairin kanıyla imzalanmayan hicviyeler, asırların mahkemesinde imzasız bir mektup kadar itibarsızdır." Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisiden yararlanılmamıştır? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
17) '' Edebiyatımızda Yunanperestlik Yahya Kemal ile başlar, Yahya Kemal ve Yakup Kadri ile. İran'dan Yunan'a geçen iki dost bu yolculuktan altın meyvelerle dönerler. Ama anlarlar ki gurbet tehlikelerle dolu… Baki'leri, Galip'leri, Hamit'leri yetiştiren bir şiiri, Yunan-ı Kadim'e bağlamak, ummanı ırmağa bağlamaktır.'' (Yunan'a Kaçış) Aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
18) "Bu alaca bulaca, bu insicamsız, bu birbirine yabancı insanların dünyasında imtiyazlı bir mahlûktu. Şekip hocaya takılır, Peyami'yle kırk yıllık dost gibi konuşur, Sait'le şakalaşırdı. Muaşeret adabı diye bir şey tanımazdı. Dünyada yalnız kendisi vardı." Yukarıda anlatılan ve Cemil Meriç'in onun için "Kendini bir evvelki nesle kabul ettiren tek şairdi." dediği şair kimdir? (SİHÂM-I KAZÂ/MÜSTAĞRİPLER)
19) "…Düşman bir çevrede ister istemez kitaplara kaçıyorum. Yani düşünceye ve edebiyata hür bir tercih sonunda yönelmiyorum. Yaşamak için kendime hür bir dünya inşa etmek zorundayım. Böyle bir kaçışı kolaylaştıran tesadüfler de var: Babam akşamları aileyi toplayıp kitap okuyor, ablam fenni terbiye ve ruhiyat gibi konularla uğraşmaktadır. Amcam Hamit Bey'in kitapları genç tecessüsümü alevlendiren bir hazine. Anlıyorum ki zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek çaresi reel dünyadan kitaplar dünyasına sığınmak.'' ( Genç Bir Tecessüs) Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
20) “Batı'nın kültüründe zenginlik, bu ihtişam, bu hayata istikamet veriş yok." sözleriyle kastedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? (BİZ VE ONLAR)
21) "I. Çıplak, sevimsiz, uçsuz bucaksız bir dağ: Zaman. Kıracaksın onu, heykelleştireceksin. II. Kaosu beşerileştiren: İnsan; İnsan, yani sanatkar. III. Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya. IV. İnsan hayalleriyle Tanrı. Goethe, bunun için hatıralarına '' Şiir ve Hakikat'' adını vermiş.'' (Baki Kalan / 22) Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
22) "Düşünce dünyamı en çok etkileyen kitap doktor Buchner'in …………………. zira bu kitap materyalist felsefenin en mükemmel eseri.'' Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirlmelidir? (Düşünce Hayatıma yön veren Ustalar)
23) "Kaybolan bir davanın son mücahidi. Fikir adamının müdahele hakkını idrak eden ilk şair. İnsanla hakikati haykıran bütün haysiyet sahibi yazarların kılavuzu." Yukarıda bahsedilen şair kimdir? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)
24) "Okuduğunuz metinde hiçbir karanlık kelime kalmamalı." Bu cümledeki "karanlık" kelimesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
25) "Yapraktan taçlarında ağaçların, güneş yükseliyordu, hür ve şuh. Açıldı gönlümün kapıları, dünyalar doldu içime. Oynaşan, cıvıldaşan dünyalar." Yukarıdaki paragrafın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)