1) İman mutlak hakikatlerin dünyası. Tefekkür, şüphenin. Haldun gerçeği, haber ve inşa diye ikiye bölmüştü. Ne kadar haklı… haber kabul edilir, inşa tahkik. Aklın cevelangahı olan mahsus dünyada ( duyular dünyası) hiçbir mutlağın yeri yoktur. Hiçbir milletin idraki başka bir milletinkinden, hiçbir ferdin zekası başka bir ferdinkinden üstün değildir. ( Tarifin Tefekkürüdür Diyalektik) Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) Cemil Meriç "Deha" ilgili aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)
3) Bu garip mahluk, kâh şüphenin sınırlarında raksediyor, kâh fikrî iffetini en bâtıl inançlara teslim ediyor. Yukarıdaki altı çizili sözcükle aynı anlama gelen bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? (BİZ VE ONLAR)
4) "Son Cassino'da çile dolduran Machiavelli, akşamları kütüphanesine girerken kirli libaslarından sıyrılır…" Yukarıda altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (FİLDİŞİ KULEDEN)
5) "Ben hayatımın delikanlılık çağından bu yana kadar düşüncelerimde hiçbir temel değişiklik yapmadım. Yani soldan hareket ettiğim de, sağda karar kıldığım da yanlış bir değerlendirmedir. Hiçbir zaman sol da olmadım, sağ da. Böyle bir sınıflama sokaktaki adam için geçerli olabilir. Ömrünü düşünceye adayan, Eflatun'dan Marx'a kadar her düşünce adamını sevgi ve saygıyla selamlayan, bütün dinlere, bütün mezheplere saygılı bir kimsenin herhangi bir kilisede barınabileceği nasıl düşünülebilir?'' (Öğrenmek ve Öğretmek) Parçadan hareketle Cemil Meriç için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6) "Aydınlarımız, Batı'nın her hastalığını ithale memur bir anonim şirket. On dokuzuncu asırda ithal ettikleri hastalığın adı "buhran" dı. Kelime doğar doğmaz birbirini kovaladı buhranlar: iktisadîsi, içtimaîsi, fikrîsi. Şimdi de yeni bir metâ sürüyorlar piyasaya." Bu paragrafta ortaya sürüldüğü söylenen metâ aşağıdakilerden hangisidir? (BİZ VE ONLAR)
7) Resulzade Ahmet Bey'i etkileyen ''Üç Medeniyet'' isimli eserde hangi medeniyete yer verilmemiştir? (Batı'ya Kaçış)
8) "Zirvelerin hiç birini tanımıyorduk. Avrupa'yı Avrupa yapan düşünce fatihleriyle temasımız yasaktı. Haşet kitabevinden ibaretti Avrupa' mız girdapları olmayan bir kıta, tezatsız ve tek boyutlu; bir karpostal Avrupa'sı, coğrafyamızda tek kıtamız vardı, kafatasımızda tek yarım küre. Türkçe konuşan birer Fransızdık.'' (Müstağrip) Parçadan hareketle Aydınlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Zaman zaman kalabalıklara karışsan bile limandan uzaklaşma...Kalabalık kasırgalı bir umman." Yukarıdaki altı çizili cümlede kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)
10) "Düşünce dünyamı en çok etkileyen kitap doktor Buchner'in …………………. zira bu kitap materyalist felsefenin en mükemmel eseri.'' Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirlmelidir? (Düşünce Hayatıma yön veren Ustalar)
11) “Balçığı mermer yapan, zilletin yıldırımı. Ama balçık, mermerden daha yumuşak, daha sıcak, daha insan: Adem ile Havva'nın hammaddesi. Fani olduğu için güzel." Yukarıdaki paragraftaki gibi düşünen biri aşağıdakilerden hangisini söyleyemez? (BÂKİ KALAN)
12) "Kelime ormanda uyuyan dilber. Şair uzaklardan gelen şehzade.'' ( Fildişi Kuleden/ 2) Parçada hangi sanatlara başvurulmuştur?
13) Cemil Meriç'in "vazoyu dolduran suy" a benzettiği aşağıdakilerden hangisidir? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)
14) "Fikir hürriyetini, insanı insana saldırtan bir tecavüz silahı olarak değil, bir ikaz, bir irşat vasıtası olarak kabul etmiştir. Demokrasinin ta kendisidir islamiyet. Ama Batı'nınkinden çok daha başka bir ruh ikliminde gelişen, çok başka umdelere dayanan bir demokrasi.'' ( Demokrasi ve İslam) Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
15) Cemil Meriç'e göre bugünün ayaktakımı kime alkış tutuyor? (BÂKİ KALAN)
16) “Batı'nın kültüründe zenginlik, bu ihtişam, bu hayata istikamet veriş yok." sözleriyle kastedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? (BİZ VE ONLAR)
17) "Batı'dan pozitivizm döküntüsünü almışız. Avrupa insanı hiç değilse Aristo mantğına inanmış. Belki ruhunu öldürmüş, mâverâya sırtını çevirmiş, büyük, ebedî ve mutlak hakikate yabancı kalmış. Bir kelime ile ruhunu satmış şeytana. Ama madde dünyasında zaferler kazanmış. Kıtalara ferman dinletmiş. Ve dinletiyor. Avrupa, yarım. Biz yarım bile değiliz." Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)
18) "İşin kolayına kaçıp, bir meseleyi hasıraltı ediyorsun gibi geliyor bize".Yukarıdaki cümlede geçen "hasıraltı etmek " deyimi ile aynı anlama gelen deyim hangisidir?
19) "Edebiyat tarihine edebiyat haysiyeti kazandırdı." ifadesi aşağıdakilerden hangi yazar için kullanılmıştır? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
20) Cemil Meriç "Yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir." sözleriyle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir? (BÂKİ KALAN)
21) Cemil Meriç'e göre Avrupa Tanzimat'tan beri hangi emelin kovalayıcısıdır? (BİZ VE ONLAR)
22) "Ne Asya Avrupa'yı tanımış, ne Avrupa Asyayı. El Birûnî boşuna anlatmış Hint'i çağdaşlarına. Kıtalar kapalı birbirine. Yalnız kıtalar mı? Aynı mahalledeki insanlar birbirine yabancı." Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir? (BİZ VE ONLAR)
23) "Genç Hugo, münzevi bir dinleyici olduğunu söyler." cümlesinde altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (MÜNZEVİ YILDIZLAR)
24) "Okuduğunuz metinde hiçbir karanlık kelime kalmamalı." Bu cümledeki "karanlık" kelimesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
25) Cemil Meriç "buhranların çocuğu" tabiriyle aşağıdakilerden hangisini kasteder? (BİZ VE ONLAR)