1) Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Kalem sahiplerine düşen ilk vazife: telaş etmemek, öfkelenmemek, kin kışkırtıcısı olmamak. Halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak.Bir kılıcın kazandığı zaferi, başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur, tarihe, yani ebediyete." Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)
2) Cemil Meriç'in yayınlanan ilk tercüme eseri aşağıdakilerden hangisidir?
3) Cemil Meriç "buhranların çocuğu" tabiriyle aşağıdakilerden hangisini kasteder? (BİZ VE ONLAR)
4) Cemil Meriç'e göre bugünün ayaktakımı kime alkış tutuyor? (BÂKİ KALAN)
5) "Akıl,devlerin değil cücelerin silahı. İnsiyahtan daha ahmak bir meleke. Küstah, şımarık, mütecaviz. Hırsız fenerinin soluk ve şüpheli aydınlığı." Yukarıda aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri kullanılmıştır? (BİZ VE ONLAR)
6) "I. Çıplak, sevimsiz, uçsuz bucaksız bir dağ: Zaman. Kıracaksın onu, heykelleştireceksin. II. Kaosu beşerileştiren: İnsan; İnsan, yani sanatkar. III. Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya. IV. İnsan hayalleriyle Tanrı. Goethe, bunun için hatıralarına '' Şiir ve Hakikat'' adını vermiş.'' (Baki Kalan / 22) Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
7) "Her ıstırap mukaddestir." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi "mukaddes" kelimesinin yerine getirilebilir? (SİHÂM-I KAZÂ/MÜSTAĞRİPLER)
8) "Kürenin adı duyulmamış bir bölgesinde minnacık bir kıta…Önce haydutlarla keşişler hüküm sürmüş bu ülkede, sonra eski toprak köleleri. Dünyanın dörttre üçü kana bulanmış, talan edilmiş. Ve o kan denizinden mağrur ve muhteşem bir melike belirmiş: '' Çağdaş uygarlık''. Mukaddesler kurban edilmiş dildadeye, mahkur ve mağlup kavimler perestişle diz çökmüş önünde.'' (Çağdaş Uygarlık Düzeyi ve İsa Efendimiz) Parçada bahsedilen Küre aşağıdakilerden hangisidir?
9) I.Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında hangi antlaşma imzalanmıştır?
10) “Batılılaşma miti eskiyince, yeni bir yalan çıktı sahneye…Daha doğrusu, aynı nazenin taze bir makyajla arz-ı endam etti." sözleriyle Cemil Meriç'in "Avrupa'nın yeni bir ihraç metaı" olarak gördüğü kavram aşağıdakilerden hangisidir? (SİHÂM-I KAZÂ/BÂBİL)
11) "Montesquieu, Doğu despotizminden söz eder. Düşünmez ki despotizmin alası, perestişkarı olduğu İngiltere'de ve tebası bulunduğu Fransa'dadır. Ne beyzadelerin dillere destan zulümlerini, ne isimnamesi açık tevkif emirnamelerini hatırlar. Bu şaşkın toprak ağasının hakkımızdaki türrehatı sadece gülünçtür: '' Türkler dünyanın en çirkin insanları idi. Karıları da kendileri gibi kaknemdi. Rum dilberlerini görünce akılları başlarından gitti. Başladılar kız kaçırmaya. Zaten ezelden beri hayduttular''(Doğu Despotizmi) Düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
12) Cemil Meriç'in ilk gençlik yılları nerede geçmiştir? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)
13) "Gerçeğin soğuk çehresi ve kâbusa dönen şovenizm rüyası." Yukarıdaki cümlede altı çizili söz grubunda yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)
14) "'Gerçek entelektüel, önce ülkesinin haklarını, düşman bir dünyaya haykırmakla görevlidir. Yani rüşeymi bir mahiyet taşıyan, şu veya bu sınıfın ideolog veya demogogu olmamak, ülkesinin bütününü, bütün ülkelere karşı müdafaa etmek. Şüphesiz ki böyle bir tasavvur şairane bir ütopyadır. İnsan kucağında yaşadığı toplumdan sıyrılamaz, sıyrılırsa okunmaz ve anlaşılmaz.'' (Gerçek Entellektüel) Parçadan hareketle gerçek bir entelektüel nasıl olmalıdır?
15) "Celal, bu alaca bulaca, bu insicamsız, bu birbirine yabancı insanların dünyasında imtiyazlı bir mahluktu. Şekip hocaya takılır, Peyami'yle kırk yıllık dost gibi konuşur, Sait'le şakalaşırdı. Muaşeret adabı diye bir şey tanımazdı Celal, dünyada yalnız kendisi vardı. Sevimli bir hayvan, sıhhatli ve hayasız. Yatağını arayan bir seldi Celal: İnzibatsız, çılgın, şımarık. Nisvaz'da herkes şairdi bir parça. Ama Celal kendini bir evvelki nesle kabul ettiren tek şairdi bir parça. Türkiye'nin sesi" demişlerdi ona; "çağımızın sesi" demişlerdi.'' (Mutlak'a Kaçış) Parçadan hareketle Celal Sılay hakkında hangisi söylenemez?
16) "...O ülke, düşünce hürriyetinin vatanıdır… Hint'ten tesamuhu öğrendim. Düşüncenin gökkuşağını bütün renkleriyle sevmeyi öğrendim. Peşin hükümlerin mahpesinden kaçmayı, hakikatin çeşitli yönlerine eğilmeyi, hayatın bir tecellisine saygı beslemeyi öğrendim.'' (Hint Bütün İnançlara Söz Hakkı Tanır) Aşağıdaki tanımlardan hangisi parçadaki altı çizili sözcükle aynı paralelliktedir?
17) Aşağıdakilerden hangisi Cemil Meriç'in kullandığı mahlastır?
18) "Büyük eserler, uzun doğum sancılarının mahsülüdür. İnsanlığa yepyeni dünyalar kazandıran yaratıcılarının zaferinde, vefanın ve sabrın hissesi pek büyüktür… Yeni ahenkler veya hakikatler müjdeleyen mücahit… Kinin kasırgalaştırdığı alınlarda aşkı çiçeklendirmek de senin vazifen. Unutma ki tavan arasında yaratacağın büyük sanat eseri, milyonların şuurundaki zinciri kırabilir." (Fildişi Kule 1: Miskinler Tekkesi) Parçadan hareketle Büyük Eserler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
19) "Çağdaş insan, insanın yarısı. Ona kutsiyetini ve bütünlüğünü kazandırmanın yolu murakabe. Bizi yalnız ne veli kurtarabilir, ne ihtilalci, diyor koestler." Korestler için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? (BİZ VE ONLAR)
20) Cemil Meriç'in politikaya girmemesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)
21) Avrupalı… Hangi Avrupalı? Bugün bütün dünya Avrupalı değil mi? Aydınlarımız Batı'nın her hastalığını ithale memur bir anonim şirket. On dokuzuncu asırda ithal ettikleri hastalığın adı ''buhran'' dı. Kelime doğar doğmaz birbirini kovaladı buhranlar: İktisadisi, içtimaisi, fikrisi, şimdide yeni metaı sürüyorlar piyasaya: Bunalım. Cıvık, sinsi, vahim bir maraz. Kendimize yakıştırdığımız bu illetin kökü ne tarihimizde, ne uzviyetimizdedir.'' (Bir Anonim Şirket) Yazarın parçada asıl eleştirdiği aşağıdakilerden hangisidir?
22) Resulzade Ahmet Bey'i etkileyen ''Üç Medeniyet'' isimli eserde hangi medeniyete yer verilmemiştir? (Batı'ya Kaçış)
23) "İşin kolayına kaçıp, bir meseleyi hasıraltı ediyorsun gibi geliyor bize".Yukarıdaki cümlede geçen "hasıraltı etmek " deyimi ile aynı anlama gelen deyim hangisidir?
24) "…. ormanda uyuyan dilber; …. uzaklardan gelen şehzâde." Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? (FİLDİŞİ KULEDEN)
25) .... onu kaleme alan kişinin eğilimlerine, tercihlerine, yorumlarına göre okuyucuyu yanıltabilir….. de,çok daha samimi, çok daha yaşanan olayların içinden olmasına rağmen bir nevi müdafaanâme; bazen küçüklük kompleksinden etkilenebilecek bir kendi kendini tahlil, bir yorum,dolayısıyla onu kaleme alanı tanımak bakımından son derece önemli bir malzeme." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlerde yazar sırasıyla hangi düz yazı türlerinden bahsetmiştir? (ENTELEKTÜEL BİR OTOBİYOGRAFİ)