1) "Dışarıya Bırakmıyor" isimli hikâyede yer alan "Sungur" kimdir?
2) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
3) "Ey din kardeşi, kendine yapılmasını istemediğini başkasına nasıl yaparsın? Eyvahlar olsun, öbür hükümlerin de böyle ise senin başına neler gelecek. Zalime acıyacak yerde onun cezasını vermek gerek."
Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi, yukarıdaki parçada anlatılmak istenen esas düşünceye anlam bakımından en yakındır?  
4) "Bir padişah vardı. Onun da bir kölesi vardı. Bu kölenin aklı ölü, ama hırsı diri idi."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
5) "Dervişin bir eşeği vardı. Eşeği ahıra bağladı, kendisi ahbaplarıyla sofranın başköşesine oturdu."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki betimleme türlerinden hangisi kullanılmıştır?
6) "Şunu iyi bil ki ârifin gözü iki âlemde de insana kurtuluş verir." cümlesinde geçen "ârif" sözcüğünün
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Ondan kendi ölümüne dair sözleri duyunca, bedenine bir ateş düştü."
Yukarıdaki cümlede "ateş düşmek" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? 
8) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
9) "Gazneli Mahmut bir gün ava çıkmıştı. Bir ceylanın peşine düşmüş, atı ile takip ediyordu. Etrafındaki adamlarından ayrılmıştı. Uzakta birkaç Türkmen evi gördü. Oraya geldi, susamıştı. Evlerden birinden su istedi. Genç Türkmen Ayaz, karşısına çıktı."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
10) Mesnevi hangi türün özelliklerini taşımaktadır?
11) "Sen yarın diyorsun ama günler geçip gidiyor. O dikenli çalı gün geçtikçe büyüyor yeşeriyor. Var tezden bu çalıyı kes."
Yukarıda "Dikenli Çalı" hikâyesinden alınan parçada "dikenli çalı" sözcüğü ile anlatılmak istenen nedir?
12) 'Bu kadar yoksulluğu, eziyeti çekiyoruz. Herkes hoş, rahat bir ömür sürmekte; biz ise fakirlik içinde yaşıyoruz. Ekmeğimiz yok,  katığımız üzüntü. Testimiz yok, suyumuz ise gözyaşıdır." cümlelerini söyleyen biri için aşağıda verilen ifadelerden hangisini söylemek yanlış olur? 
13) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
14) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
15) "Kudretli olmak, gücü yetmek herkesin harcı değildir. Âciz olmak, güçsüz kalmak, Allah'ın has kulları için sermayedir. Bu yüzdendir ki yokluk, onlarda ebedî bir övünme olmuştur."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek
yanlış olur?
16) Eserde yer alan "Küstah Yoksul" isimli hikâye nerede geçmektedir?
17) "Aşk ateşiyle yanmış yakılmış birini sevgilisi yanına çağırdı, karşısına oturttu. Âşık sevgilisine daha önce yazdığı bir mektubu çıkardı, okumaya başladı. Neler yoktu ki bu mektupta: Övgüler, feryadlar, sızlanışlar, şikâyetler, yanışlar, yakarışlar."
Yukarıda verilen parçanın dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
18) "Artık yeter. Bu deneme ile ikinizi de sınadım. Gördüm ki senin ruhun kokmuş, onun ağzı kokuyor. Bundan sonra sen onun emrine uyacaksın."
"Padişahın Yeni Satın Aldığı Köleleri İmtihan Etmesi" isimli hikâyeden alınan parçada anlatılmak ve övülmek istenen, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
19) Mesnevi'den Seçmeler isimli eserden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
20) "Bir tek insan olduğu halde yüzbinlerce adı var. Onun bir niteliğini bilen, diğer niteliklerini bilmez. İsimden geç, sıfatlara bak. Sıfatlar seni Allah'a götürür."
Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek doğru olur?
21) "Ahmağın sevgisi tıpkı ayının sevgisidir. Onun kini sevgidir, sevgisi de kin." cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
22) "Başına gelen bütün felaketler, belalar senin kendi edepsizliğindendir." cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
23) 'Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişah maddi ve manevi yönden çok üstündü. Padişah bir gün atına bindi. Saraylı yardımcılarıyla birlikte ava çıktı. Yolda giderken bir cariye gördü. Cariyeye âşık oldu. Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, padişahın da canı bedeninde öyle çırpındı."
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek
yanlış olur?
24) "Dünya imkânlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Ama Allah lutuf edip de bir pencere açmadıkça senin için bir çare yoktur." cümlesinde geçen "pencere" kelimesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
25) Aşağıdakilerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşünceler arasında değildir?