1) "Kudretli olmak, gücü yetmek herkesin harcı değildir. Âciz olmak, güçsüz kalmak, Allah'ın has kulları için sermayedir. Bu yüzdendir ki yokluk, onlarda ebedî bir övünme olmuştur."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek
yanlış olur?
2) Mesnevi hangi türün özelliklerini taşımaktadır?
3) Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi eserin ana fikirleri arasında değildir?
4) "Ahmağın sevgisi tıpkı ayının sevgisidir. Onun kini sevgidir, sevgisi de kin." cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5) "Padişahın sarayındaki Çinli ressamlar 'Biz Türk ressamlarından daha iyi, daha hünerli ressamlarız.' iddiasında bulunurlar. Türk ressamlar ise 'Bizim resimdeki ustalığımız sizden daha üstündür.' derler."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
6) Aşağıdakilerden hangisi eserde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
7) "Dervişin bir eşeği vardı. Eşeği ahıra bağladı, kendisi ahbaplarıyla sofranın başköşesine oturdu."
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki betimleme türlerinden hangisi kullanılmıştır?
8) Eserdeki "Bir Şairin Hikayesi" isimli hikâyenin sonunda verilen "Senin aklın da heva ve hevesine esir olmuş vezir gibidir." cümlesiyle kastedilmek istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
9) Eserdeki "Hırsız Terzi ile Türk" isimli hikâyenin sonunda verilen "Bizim ömrümüz ise sonsuzluk kaftanı, takva elbisesi dikilmek üzere terzinin önüne konan kıymetli atlas kumaştır. Akıllı insan, bu kumaştan, terzinin çalmasına göz yummaz." ifadesinde geçen "terzi" kelimesiyle kastedilen nedir?
10) Aşağıdaki duygu ya da düşüncelerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşüncelerden biridir?
11) "Eski zamanlarda bir şehirli ile köylü tanışmışlardı. Köylü şehre gelince, o tanıştığı şehirlinin misafiri olur; her yıl iki üç ayını şehirlinin evinde geçirirdi. Bu misafirlikte köylünün ne ihtiyacı varsa şehirli onu karşılıksız olarak yerine getirirdi.''
Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır? 
12) Aşağıdakilerden hangisi esere hâkim olan duygu ya da düşünceler arasında değildir? 
13) Mesnevi'den Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
14) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
15) "Aşk ateşiyle yanmış yakılmış birini sevgilisi yanına çağırdı, karşısına oturttu. Âşık sevgilisine daha önce yazdığı bir mektubu çıkardı, okumaya başladı. Neler yoktu ki bu mektupta: Övgüler, feryadlar, sızlanışlar, şikâyetler, yanışlar, yakarışlar."
Yukarıda verilen parçanın dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
16) Eserin tamamına hâkim olan duygu ya da düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmemiştir?
17) "Gaflette kötü bir huy olan unutmak, ululama ateşiyle yanıp gider. Yağma çağında birisi gelip hırkasını almasın diye uyumaz insan, 'Unutup işlediklerimizden dolayı suçlu sayma bizi' ayeti buna tanık. Çünkü unutmak da suç."
Yukarıda verilen parça, aşağıdaki nazım türlerinden hangisini çağrıştırmaktadır? 
18) "Bir padişah vardı. Onun da bir kölesi vardı. Bu kölenin aklı ölü, ama hırsı diri idi."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
19) "Artık yeter. Bu deneme ile ikinizi de sınadım. Gördüm ki senin ruhun kokmuş, onun ağzı kokuyor. Bundan sonra sen onun emrine uyacaksın."
"Padişahın Yeni Satın Aldığı Köleleri İmtihan Etmesi" isimli hikâyeden alınan parçada anlatılmak ve övülmek istenen, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
20) "Şeyh ve Helvacı Çocuk" isimli hikâyede bahsedilen şeyh, hangi özelliği ile bilinir?
21) Mesnevi'den Seçmeler hakkında yazılanlardan hangisi yanlıştır?
22) "Ey kardeş! İğne acısına sabret ki kendi nefsinin iğnesi acısından kurtulasın. Varlığından kurtulmuş olanlara her şey boyun eğer gündüz gibi aydınlanmak, parlamak istiyorsan geceye benzeyen nefsini yak."
Yukarıdaki parçada "nefs" kelimesiyle anlatılmak istenen nedir?
23) "Ondan kendi ölümüne dair sözleri duyunca, bedenine bir ateş düştü."
Yukarıdaki cümlede "ateş düşmek" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? 
24) Mesnevi'den Seçmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
25) "Ey din kardeşi, kendine yapılmasını istemediğini başkasına nasıl yaparsın? Eyvahlar olsun, öbür hükümlerin de böyle ise senin başına neler gelecek. Zalime acıyacak yerde onun cezasını vermek gerek."
Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi, yukarıdaki parçada anlatılmak istenen esas düşünceye anlam bakımından en yakındır?