1) "Sen, sadece ………….., bu dünya sana bir misafirhânedir; burada çok fazla şey aranmaz."
Parçada boş bırakılan yere seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
2) "Güzel ve büyük sarayları virâneye çeviren ölümdür; bütün cemiyetleri darmadağın eden ölümdür." cümlesinde geçen "virâne" sözcüğünün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
3) "Merhamet eden Rabbim, kulunun hareketini ve dilini akıl ile ayarlamıştır. İnsan, gece misali karanlık bir evdir; akıl bir meşale gibi, onu aydınlatır."                                                                                                                                                                          Yukarıda verilen parçadaki sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4) "Yoktan var olan her şey, tekrar yok olacaktır; yaratan Tanrı , ne isterse, onu yapar. Bu saadete güvenme, geldiği gibi gider; bu devlete inanma, verdiği gibi alır."
Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
5) "Devletli hükümdar bin saadet içinde yaşasın; onu çekemeyenlerin gözleri ateşte yansın."
Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
6) Eserde geçen "Öğdülmiş" sözcüğü aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
7) "Ondan sonra, üstün, cesur, yiğit, kahraman ve akıllı Ali vardı. Eli cömert idi, yüreği saf idi, bilgili, takva sahibi ve adı gibi büyük bir zat idi."
Yukarıda verilen parça hangi tür betimleme örneğidir?
8) Aşağıda verilen mısralardan hangisi, eserde anlatılmak ya da dile getirilmek istenen düşünceler arasında yer almaz?
9) Eser için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
10) Kutadgu Bilig'den Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
11) "Bir memleketi kılıç ile hemen ele geçirmek mümkündür; ama kalem olmayınca, insan onu elinde tutamaz." cümlesinde geçen "kalem" kelimesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
12) "Töhmet altında kalmamak için, bu borcu şimdi sana ödemem lazım." 
Yukarıdaki cümlede "töhmet altında kalmak" söz öbeği ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? 
13) Eserde geçen "Odgurmuş" sözcüğü aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
14) Eserde geçen "Kün - Toğdı" sözcükleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
15) Eserin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
16) Yusuf Has Hacib için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
17) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
18) Aşağıdakilerden hangisi eserde işlenen konulardan biri değildir?
19) 'Senden önce dünyaya hâkim olanlar hani, nereye gittiler; o kudret ve ihtişâmları nerede. Beylik sırası şimdi sendedir, ancak uzun kalacak değildir; işini ona göre yap.'' cümlesini söyleyen biri için aşağıda verilen yargılardan hangisini söylemek yanlış olur? 
20) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Kutadgu Bilig isimli eserin genel özelliklerinden biridir?
21) "Akıl senin için, iyi ve yeminli bir dosttur; bilgi senin için, çok merhametli bir kardeştir. Bilgisiz adamın düşmânı, kendi bildiği ve yaptığı şeydir; başka düşmânı olmasa bile, bu ikisinin sıkıntısı yeterlidir."
Yukarıdaki kısımla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
22) Kutadgu Bilig'den Seçmeler isimli eserden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
23) "Ne ekersen onu biçersin, evladın tabiatı da babasına çeker."
Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
24) "Dünyayı kusurlu bir sofra bil; insanlar hayatları süresince burada bulunan nimetlerden ne kadarını yiyebilirler. Bizden önce gelen ve ölüp giden nesiller o sofradan yedi, doydu ve kalktılar."
Yukarıda verilen paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? 
25) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig'i yazma gereğini neden duymuştur?