1) Aşağıdakilerden hangisi, Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü ve kaleme aldığı yerler arasında değildir?
2) "Ben, Defterdaroğlu Mehmed Paşa'dan ayrı düştükten sonra kendisi, İstanbul'un ileri gelenlerinin mektuplarıyla çiftliğine geldi. Orada Dördüncü Mehmed Han'ın tahta çıktığını duyunca hemen Yalova kasabasında bir kayığa binip doğru Şehzâde Camisi yakınında Koca Vezir'e varıp el öptü. Ben de orada idim." Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
3) "Kağla nahiyesinden devedişi buğday gelir ve bundan has ve beyaz lavaşa, kefde, çakıl ekmekleri yapılır ki insanın yüzünü ayna gibi gösterir. Kırk türlü armudu, kırmızı renkli kirazı, yedi türlü sulu üzümü, dutu, yedi türlü ekmek ayvası olur." Yukarıda verilen kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
4) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
5) "O sırada ben, İstanbul kalesini adımla ölçtüğüm için açıklayayım: Yedikule'den dışarı hendek kenarınca Eyüp Kapısı'na gelinceye kadar 8810 adım ve altı kapıdır. Küçük Ayvansaray Kapısı'ndan Bahçe Kapısı'na kadar 6500 adım ve on dört kapıdır. Ahır Kapı'dan, yeni yapılmış olan dışarı genel yoldan gitmek üzere Yedikule köşesine kadar on bir adım ve yedi kapıdır.'' Bu parçanın anlatımında hangi anlatım türü ön plandadır?
6) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7) "Bunlardan başka Ankara'da birçok müellif bilginler, şeyhler ve takvâ sahiplerinin kabirleri varsa da birkaç gün misafir kaldığımızdan ancak bu kadarcık yazabildik." cümlesinde geçen "müellif" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
8) "Hazırlanan yemeği yerken baktım; içlerinden bir fedaî, esmer renkli, ince belli, ala gözlü, iri kemikli, dinç yiğit gelip ocak başına oturdu. Hepsi ona saygı gösteriyor ve 'Beyim' diye hitap ediyordu." Yukarıda verilen parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden Seçmeler", Türk edebiyatında hangi özelliği ile bilinir?
10) "Han'ın tespitine göre, Bitlis Beyliği içerisinde 43.000 Müslüman olmayan Yakobit vardı. Bunlardan alınan kelle vergisinin yarısı Van'daki askeri birliklere yarısı da Han'a kalıyordu." Bu parçanın anlatımında aşağıdaki betimleme türlerinden hangisi kullanılmıştır?
11) "Dünyada Trabzon'un kuyumcuları gibi usta kuyumcu yoktur. Hattâ Birinci Selim burada doğup çocukluğunda altın kakmacılığı öğrenmiş ve babası Beyazıd Han adına Trabzon'da sikke kazmıştır. Ben, bu sikkeyi gördüm. İşte o zamandan beri kuyumcuları ün salmıştır." Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
12) "Önce kulların öğüncü, zahidlerin hazinesi, keramet halkasının merkezi, velilik feleğinin kutup noktası, dostların ve sevilenlerin önde geleni, sırları bilen, iyiliklere koşan Habib-i Neccar hazretleri, Hazreti Yahya ve İsa zamanına yetişmiş idi." cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygundur?
13) "Bir de ne göreyim. Haremdan Hacı'nın oğlu bir kese altın, damadı üç küheylan at, bir katar katır, yüz top sof, on iki kılıç gemi, yedi koşum, altı Halep kalkanı, iki çalar saat, yedi akrep saat, on top Keşan kadifesi getirdi." cümlesinde geçen "küheylan" sözcüğünün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
14) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
15) "…… 'Müjde, Bursa fetholundu' der demez Osman Gazi, ruhunu teslim etmiştir." Parçada geçen "ruhunu teslim etmek" söz öbeğiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
16) Eserde hangi anlatım türü ön plandadır?
17) "Hazu Diyarbekir'e bağlıdır. Kuzeyde, beyliğin sınırları üç posta istasyonu uzaklıktaki Terçil'e varmaktadır. Yine kuzeyde olmak üzere dört günlük uzaklıktaki toprakları, Çapakçur Beyi ile bölüşüyordu. Muş ovasının öbür yanında kuzey yıldızı istikametindeki ve Erzurum'un toprakları içindeki Nâmrevan Beyine ait bölgeler ile daha kuzeyde, Malazgird Beyine ait bölgelerden üç günlük uzaklıktaki topraklar ki bunlar da Erzurum'a aitti, Bitlis Beyliğinin topraklarıydı." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
18) Eserin tamamına hâkim olan mit türü, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
19) 'Erzurum halkı Türk, Kürt, Türkmen, Ermeni'dir. Sağlam, rahatına düşkün, orta boylu, canlı yaşlıları ve gençleri vardır. Çok sağlam yapılı olurlar. On yaşından yirmi yaşına varıncaya kadar çocukları gayet güzel olur. Ondan sonra tez sakallanır, gayet kıllı olurlar. Fakat hepsi yumuşak huylu, zeki ve anlayışlı adamlardır." Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
20) Evliya Çelebi için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
21) "İlk kurucusu Zekeriya Peygamber çağındaki kayser Erciş'tir. Nice ellere geçerek nihayet Hazreti Ömer'in halifeliğinde Kayser Harkıl tamir ederek zaman zaman burada otururdu." Yukarıdaki paragrafta söz edilen ve Ulvan Camisi, Kurşunlu Camisi, Hacı Kılıç Camisi, Yeni Cami gibi önemli yapıların olduğu şehir hangisidir?
22) "Çevresinde kırk beş tane köy vardır ki bunlar bağlı bahçeli, camili, hamamlı, küçük bir çarşılı mamur köylerdir." Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
23) "Kaşları iki parmakkadar enli olup ördek zülfü gibi büklüm olarak kulaklarına varmış. Gözleri öğü kuşu gözü gibi yuvarlak, ala ve gayet büyüktür. Kirpikleri siyahtır. Burnu asma gaga gibi olup Mora patlıcanı kadar var. Ağzı o kadar büyük ki azıcık açsa bir karış olur, bir karpuz parçasını bir sokumda güle güle yerdi." Yukarıda verilen parça hangi tür betimleme örneğidir?
24) Evliya Çelebi, Seyahatname'yi yazma gereğini neden duymuştur?
25) Ulu Cami, Kızıl Cami, Yukarı Kale Camisi gibi camilerin yer aldığı şehrimiz neresidir?