1) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
2) Aşağıdakilerden hangisi "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserin neden yazıldığını açıklamaz?
3) "Önce kulların öğüncü, zahidlerin hazinesi, keramet halkasının merkezi, velilik feleğinin kutup noktası, dostların ve sevilenlerin önde geleni, sırları bilen, iyiliklere koşan Habib-i Neccar hazretleri, Hazreti Yahya ve İsa zamanına yetişmiş idi." cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygundur?
4) "Ben, Defterdaroğlu Mehmed Paşa'dan ayrı düştükten sonra kendisi, İstanbul'un ileri gelenlerinin mektuplarıyla çiftliğine geldi. Orada Dördüncü Mehmed Han'ın tahta çıktığını duyunca hemen Yalova kasabasında bir kayığa binip doğru Şehzâde Camisi yakınında Koca Vezir'e varıp el öptü. Ben de orada idim." Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
5) Aşağıdakilerden hangisi Seyahatneme'de verilen mesajlara en yakındır?
6) "Şunu iyi bil ki ârifin gözü iki âlemde de insana kurtuluş verir." cümlesinde geçen "ârif" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Kâgir yapılı ve demir kapılı kanatlarla kurulmuş, kurşun örtülü bedestenindeki zengin tüccarlarda bütün dünyanın kıymetli malları bulunur. Havasının ve suyunun güzelliğinden bütün halkı sağlam ve güçlü yapılıdır. O kadar çok yaşarlar ki kuvvetleri gitmiş, ömrü yüz yetmiş, gücü kuvveti bitmiş olduğu halde yine dinç olurlar. Bilginleri akıllı, efendi, soylu, olgun kimselerdir. Konya'nın helvacı ve berber gençleri meşhurdur. İleri gelenlerin en başta geleni Hazret-i Mevlânâoğlu Halim Çelebi'dir. Yirmi kadar Eflâtun ne İbn-i Sinâ'dan nişan verir usta doktorları vardır." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
8) Müslümanları kendisine itaat etmekle onurlandıran ve bana da dünyayı gezip dolaşma kolaylığı sağlayan Allah'a şükürler, peygamberlik temelini sağlamlaştıran Hz. Muhammed'e selâmlar ve dualar olsun.'' cümlesini söyleyen biri için aşağıda verilen yargılardan hangisini söylemek doğru olur?
9) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
10) "Elli kadar küheylân atını alıp, malını mülkünü yağma edip çiftliğini ateşe verdi." cümlesindeki altı çizili sözcükler arasında nasıl bir ilişki vardır?
11) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserin genel özelliklerinden biridir?
12) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
13) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
14) "Hazırlık ve Kırk Kızlar adıyla iki mesiresi vardır." Altı çizili sözcüğün anlamı nedir?
15) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
16) "1453 yılında Sultan Mehmet Han, Enirne'den büyük bir ordu ile yürüdü. Bütün Müslüman askerleri İstanbul'un Edirne Kapısı dışında çadırları ve ağırlıklarıyla durdular. Anadolu tarafından da binlerce asker, Gelibolu Boğazı'ndan geçip Yedikule taraflarında durdular. Daha önce Uzun Hasan tarafından fetholunan Tokat, Sivas, Kemah, Erzurum tarafı askerleri de denizden İstanbul'a gelip Karadeniz Boğaz'ını geçtiler." Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
17) Eserle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
18) "İki kalesi birbirlerinden bir ok atımı uzaktır. Birisi kıble yönündeki yüksek kalesi olup Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Kare şeklinde, hendeksiz, yalın kat, iki kapılı, topraklı bir tepe üzerindedir. İşlek kapısı kıbleye doğru, aşağı şehre açıktır. Bir kapısı doğuya bakar. Bu kapı daima kapalıdır." Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
19) "…… 'Müjde, Bursa fetholundu' der demez Osman Gazi, ruhunu teslim etmiştir." Parçada geçen "ruhunu teslim etmek" söz öbeğiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
20) "Şehir, on yedi mahelledir. Evleri, bağlı bahçeli, mamurdur. Cami ve mescidleri epeycedir. Medreseleri varsa da kâgir değildir. Yedi sıbyan mektebi, yedi tekkesi, yedi tüccar hanı vardır. Çarşısı, sekiz yüz kadar dükkândan ibarettir. Havasının iyiliğinden güzelleri çoktur. Halkı, gurbet diyarında olanlara dosttur." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
21) "Eskiden 'Geğve' adlı kadın kralın çobanları bu kalede oturup gelen gidenden vergi alırlarmış. Aşağısı deniz gibi Sakarya olup arkasındaki yalçın dağda kale bulunup yol da çok dar ve sakar olduğu için halk ister istemez baç verirmiş." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
22) Yazarın "Bir diğer fıkra da şudur: Kedinin biri bir damdan diğer dama sıçrarken arada donup kalmış. Sekiz ay sonra bahar gelince, don çözülünce miyavlayarak yere düşmüş." sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
23) "Bir de ne göreyim. Haremdan Hacı'nın oğlu bir kese altın, damadı üç küheylan at, bir katar katır, yüz top sof, on iki kılıç gemi, yedi koşum, altı Halep kalkanı, iki çalar saat, yedi akrep saat, on top Keşan kadifesi getirdi." cümlesinde geçen "küheylan" sözcüğünün yerine hangisinin getirilmesi uygun olur?
24) "Kâgir yapılı ve demir kapılı kanatlarla kurulmuş, kurşun örtülü bedestenindeki zengin tüccarlarda bütün dünyanın kıymetli malları bulunur. Havasının ve suyunun güzelliğinden bütün halkı sağlam ve güçlü yapılıdır. O kadar çok yaşarlar ki kuvvetleri gitmiş, ömrü yüz yetmiş, gücü kuvveti bitmiş olduğu halde yine dinç olurlar. Bilginleri akıllı, efendi, soylu, olgun kimselerdir. Konya'nın helvacı ve berber gençleri meşhurdur. İleri gelenlerin en başta geleni Hazret-i Mevlânâoğlu Halim Çelebi'dir. Yirmi kadar Eflâtun ne İbn-i Sinâ'dan nişan verir usta doktorları vardır." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
25) Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerleri "Seyahatname" isimli eserinde kaleme alarak neyi amaçlamıştır?