1) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler isimli eserle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2) "Bana Evliya Çelebi derler. Dünya seyyahıyım." Altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
3) "Hazırlanan yemeği yerken baktım; içlerinden bir fedaî, esmer renkli, ince belli, ala gözlü, iri kemikli, dinç yiğit gelip ocak başına oturdu. Hepsi ona saygı gösteriyor ve 'Beyim' diye hitap ediyordu." Yukarıda verilen parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) "Sultan Süleyman Han Camisi bir tabakalı iki minareli, geniş haremli, has kurşunla örtülü bir camidir. Çeşmeleri de çoktur. Kaynakları hep Meram Dağı'nda olup taksim kubbesinden gelir. Üç yüzden çok sebili vardır. On bir tane aşevi vardır." Yukarıda verilen parça hangi tür betimleme örneğidir?
5) "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserde aşağıdaki kişilerin hangisinden bahsedilmez?
6) "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7) "Kendileri 'Çayul Irmağı' kıyısında 'Sol' köyünde doğmuştur. Şeyh Hâmid Hazretlerinden dervişliği öğrenip, yıllarca kutuplar kutbu olarak birçok keramet göstermiştir. Seyahatle Edirne'de Sultan Yıldırım Bayazıd Han'a gelip yaptıkları 'Eski Cami'de kürsüye çıkarak vaaz etmiştir. O kürsü hâlâ caminin içindedir." Yukarıdaki paragrafta Ankara'da yatan hangi büyük evliyadan söz edilmektedir?
8) "İlk kurucusu Zekeriya Peygamber çağındaki kayser Erciş'tir. Nice ellere geçerek nihayet Hazreti Ömer'in halifeliğinde Kayser Harkıl tamir ederek zaman zaman burada otururdu." Yukarıdaki paragrafta söz edilen ve Ulvan Camisi, Kurşunlu Camisi, Hacı Kılıç Camisi, Yeni Cami gibi önemli yapıların olduğu şehir hangisidir?
9) Aşağıda verilen mısralardan hangisi, eserde anlatılmak ya da dile getirilmek istenen düşüncelere en yakındır?
10) "Elli kadar küheylân atını alıp, malını mülkünü yağma edip çiftliğini ateşe verdi." cümlesindeki altı çizili sözcükler arasında nasıl bir ilişki vardır?
11) Evliya Çelebi, Seyahatname'yi yazma gereğini neden duymuştur?
12) Eserin tamamına hâkim olan mit türü, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
13) Eserin dil ve üslûbu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
14) Aşağıdakilerden hangisi "Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler" isimli eserin neden yazıldığını açıklamaz?
15) "Dünyada Trabzon'un kuyumcuları gibi usta kuyumcu yoktur. Hattâ Birinci Selim burada doğup çocukluğunda altın kakmacılığı öğrenmiş ve babası Beyazıd Han adına Trabzon'da sikke kazmıştır. Ben, bu sikkeyi gördüm. İşte o zamandan beri kuyumcuları ün salmıştır." Yukarıda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
16) "Güzelliği ve hoşluğu bakımından yer yüzünde böyle bir insan işi yapılmamıştır. Yeşil Cami diye adlandırılmasına sebep kubbelerinin ve minaresindeki tacın yeşil ve sırlı çini ile örtülü olup güneş ışığı altında zümrüt gibi parlamasıdır." Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek yanlış olur?
17) Eserden hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
18) "Fetihten sonra İkinci Bayazıd Enirne'ye geldiği zaman, ölmüş olan Şeyh Zindânî'nin ruhu için bütün zindanda olanları azad etmiş, Zindan Kulesi'nin karşısında, yol üzerinde bir türbe yaptırmış, cenazede Bâyazıd'ın kendisi de hazır bulunmuştur. Orada gömülüdür." Yukarıda verilen parçada geçen Şeyh Zindânî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
19) "Kale sonraları İzmir Kralı kadın Fidka'nın eline girmiş, bazı burçları ve kuleleri onarılmış olduğundan üzerinde Yunan dilince tarihleri vardır. Şehrin evleri kuzey tarafına bakar. Bu evlerin pencerelerinden Fidadar Ovası, bukalemun resmi gibi gözükür. Kalenin çevresi on bin adımdır. Altı bin bedeni, altmış yedi kulesi, beş kapısı vardır." Yukarıda verilen paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
20) Aşağıdakilerden hangisi, Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü ve kaleme aldığı yerler arasında değildir?
21) "İki kalesi birbirlerinden bir ok atımı uzaktır. Birisi kıble yönündeki yüksek kalesi olup Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Kare şeklinde, hendeksiz, yalın kat, iki kapılı, topraklı bir tepe üzerindedir. İşlek kapısı kıbleye doğru, aşağı şehre açıktır. Bir kapısı doğuya bakar. Bu kapı daima kapalıdır." Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
22) "Şunu iyi bil ki ârifin gözü iki âlemde de insana kurtuluş verir." cümlesinde geçen "ârif" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
23) Eserde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
24) "Hazırlık ve Kırk Kızlar adıyla iki mesiresi vardır." Altı çizili sözcüğün anlamı nedir?
25) "Konuşsalar, gayet güzel söz ettiklerinden insanı etkileyip gönül ferahlığı verir. Çünkü her biri bir üstaddan feyz almış kimselerdir." cümlesinde geçen "feyz almak"söz öbeğinin anlamı hangisidir?