Halk Şiirimizi, bu güne kadar incelenen eserlerin ışığı altında üç ana bölümde ele almaktayız; Bir, Anonim Halk Şiiri, iki, Saz Şiiri ya da diğer bir adı ile Âşık edebiyatı, üçüncü olarak da Tekke Şiiri. Anonim Halk Edebiyatı ürünlerini; mani, ninni, türkü, destan, tekerleme, bilmece, masal, karagöz, ortaoyunu, atasözleri olarak sıralayabiliriz. Nazım birimi dörtlük olan halk şiiri ürünlerinde ölüm, aşk, hasret, yiğitlik gibi insanlığı yakından ilgilendiren konular işlenir. Âşık edebiyatı; aşık adı verilen saz şairleri tarafından oluşturulur. Âşık edebiyatı nazım biçimlerini koşma, güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt, semaî, destan, varsağı olarak sıralayabiliriz. Kara’coğlan, Köroğlu, Âşık Ömer, Gevheri, Kayıkçı Kul Mustafa, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni ve Seyranî Halk Edebiyatı şairlerimizdendir. Tasavvufî Halk Edebiyatı’nda asıl önemli olan dinî tasavvufî değerlerdir. Bu edebiyatın nazım türlerini İlâhi, Nefes, Deme, Hikmet, Şathiye ve Nutuk olarak sayabiliriz. Mevlânâ, Yunus Emre, Âşık Paşa, Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram Velî, Niyazî-yi Mısrî ve Eşrefoğlu Rûmi Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyatı’nın önemli temsilcilerindendir.