Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 3 Haziran 1870’te İstanbul’da doğdu. Yazar, dedesi Mora Müftüsü Abdülhalim Paşa’dan dolayı “Müftüoğlu” soyadını almıştır.Eğitimini Galatasaray Sultanîsi’nde tamamladı. Memurluğa, Hariciye Vekâleti’nde kâtip olarak başladı. Zamanla yükselerek yurt içi ve yurt dışında çeşitli vazifeler aldı. Galatasaray Sultanîsi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Darülfünun’da Fransız ve Alman edebiyatları tarihi ve estetik dersleri verdi. 1925’te Halifelik danışmanlığına, 1926’da Umur-ı Şehbenderiye ve Ticariye Genel Müdürülüğüne sonra da Hariciye Vekâleti müsteşarlığına tayin edildi. 19 Mart 1927’de İstanbul’da vefat etti. Bir Riyazî’nin Muaşakası, Hâristan ve Gülistan, Gönül Hanım, Çağlayanlar adlı eserlerini yayımlamıştır. Bir Mecnun’un Hikâyesi’ni Baronne de Staff’tan, Tuvalet veya Letâfet-i Azâ’yı Dumas Fils’ten tercüme etmiştir. Yazar, aynı zamanda Servet-i Fünûn ve Türk Yurdu dergilerinde yazılar kaleme almıştır.