1866 yılında İstanbul’da doğan yazar, önce Mercan Mahalle Mektebi’nde, daha sonra Fatih Askerî Rüştiyesinde öğrenim gördü. Osmanlı Bankası’nda muhasiplik, İzmir Rüştiyesi’nde ve İdadîsi’nde edebiyat öğretmenliği yapan Halit Ziya daha sonra İstanbul’a döndü. Reji İdaresi’nde başkâtip olarak çalışmaya başladı. Recaizâde Mahmut Ekrem’in aracılığı ile Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Servet-i Fünun dergisinde Maîve Siyah adlı romanı bölüm bölüm yayımlattı. 1901’de Servet-i Fünun kapatılıncaya kadar bu dergiye birçok hikâye, makale ve iki roman verdi. Bu romanlar, Aşk-ı Memnu ve Kırık Hayatlar’dır. Meşrutiyet’in ilânından sonra bir süre Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde Batı Edebiyatı dersleri veren Halit Ziya, Mabeyin Başkâtibi oldu. Son yıllarında Saray ve Ötesi, Kırk Yıl adlı eserlerinde anılarını yazdı. İlk çağdaş romancımız sayılanHalitZiya’nın roman ve öykü dilinde, Tevfik Fikret’in şiirlerinde olduğu gibi, dilin ahenkli olması esastır.