Samipaşazade Sezai, 1860 yılında doğdu. Önce vakıflar kaleminde çalıştı. 1881’de Londra elçiliği ikinci kâtipliğine görevlendirildi. İstanbul özlemi ağır basınca 1885’te istifa ederek İstanbul’a döndü. Servet-i Fünûn Dergisi ve İkdam Gazetesi’nde yazılar yayımladı. 1901’de Paris’e gitti. 1908’de meşrutiyetin ilân edilmesiyle İstanbul’a tekrar döndü. Sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olan Şûrâ-yı Ümmet Dergisi’nin başyazarlığına getirildi. Yazar, 26 Nisan 1936’da Kadıköy’deki evinde vefat etti. Samipaşazade Sezai, edebiyatımızda Avrupa tipi küçük hikâyeler yazmakla tanınmış bir Tanzimat yazarıdır. Arada bir küçük şiir denemeleri de olmakla beraber, daha çok siyasî ve edebî makaleler, hatıralar, piyesler, küçük ve büyük hikâyeler yazmakla tanınmıştır. Samipaşazade Sezai, Tanzimat edebiyatının ikinci devresinde, Fransız realizminin bizdeki temsilcilerindendir. Samipaşazade Sezai’nin Türk edebiyatındaki asıl yeri Küçük Şeyler adlı hikâyeleri ve Sergüzeşt adlı romanıyladır.