Yunus Emre, dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden biridir. 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılların başlarında yaşayan Yunus Emre’nin şiirlerini topladığı divanından başka halka nasihatler verdiği Risaletü’n-Nushiye adlı mesnevî şeklinde bir eseri daha vardır. Özellikle divanı çok okunmuş elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Yunus, şiirleri ile kendinden sonraki şairleri etkilemiş, adeta Türk edebiyatında bir ekol oluşturmuştur.